สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแต่งตั้ง ซิสเตอร์ อเลสซานดรา สเมริลลี (FMA)

Smerilli_Papa-Francesco-768x512

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแต่งตั้ง ซิสเตอร์ อเลสซานดรา สเมริลลี (Alessandra Smerilli)  ทำหน้าที่เลขาธิการกระทรวงพัฒนามนุษย์และประสานงานคณะกรรมาธิการวาติกัน โควิด-19  ซึ่งก่อตั้งโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ซิสเตอร์อเลสซานดรา สเมริลลี  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (FMA)  เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1974 ในเมืองวาสโต ประเทศอิตาลี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองจากคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย La Sapienza แห่งกรุงโรม และปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย East Anglia ในเมืองนอริช (สหราชอาณาจักร)    ซิสเตอร์อเลสซานดรา  มีความมุ่งมั่นในการรับใช้พระศาสนจักร และปรารถนาแสดงความขอบคุณต่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสำหรับการแต่งตั้ง ดังนี้ “ฉันสำนึกด้วยใจรู้คุณต่อพระสันตะปาปาบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ สำหรับหน้าที่ที่พระองค์ทรงมอบให้  ฉันสวดภาวนาขอพระเจ้าได้ทรงช่วยให้ฉันทำงานนี้ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเชื่อฟังต่อพระศาสนจักร ด้วยความถ่อมตน มุ่งมั่น  คิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการฟัง  ความปรารถนาทั้งหมดและความตั้งใจจริงของฉัน คือการรับใช้พันธกิจของพระศาสนจักรอย่างสุดความสามารถ ตราบเท่าที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเห็นควร” 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *