Author: support

Close Up
01
สมัชชารณรงค์ส่งเสริมบทบาทสิทธิสตรี

วันที่ 25-26 มีนาคม 2023  ซิสเตอร์วรรณี  ฉัตรสุภางค์ และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง เข้าร่วมสัมมนา “สมัชชารณรงค์ส่งเสริมบทบาทสิทธิสตรีในการรับใช้และช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มศักยภาพ”  ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรม (ศูนย์ประกาศข่าวดี) สังฆมณฑลอุดรธานี  โดยมีคุณจิรนันท์  สกุลตั้งไพศาล ประธานคณะกรรมการสตรีฯ ที่ได้อุทิศตนทำงานด้วยความเสียสละมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี  ได้จัดอบรมเกี่ยวกับคุณค่าบทบาทสตรีในพระศาสนจักร  สตรีกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน   กฎหมายที่เกี่ยวกับสตรี และกระบวนการสร้างคน โดยทีมวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์เต็มด้วยความสนุกสนาน ความรู้ และข้อคิดที่ดีต่อสถานการณ์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงมากมาย    ในวันที่ 26 มีนาคม  บิชอป ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์  ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี สังฆมณฑลอุดรธานี  โดยได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นที่ระลึกขอบคุณคณะกรรมการที่หมดวาระ  และแสดงความยินดีกับคุณวรภรณ์ เจริญรัตน์ ที่ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคมแผนกสตรี  โดยมีคุณพ่อวันฉลอง บุราณ เป็นจิตตาธิการฯ

Close Up
01
ธมอ สัมผัสชีวิตธรรมทูต

ฝ่ายงานธรรมทูต คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ได้จัดโครงการ “สัมผัสชีวิตธรรมทูต”  ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   ในวันที่ 16-20 มีนาคม ค.ศ. 2023  ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้ประสานงานพร้อมสมาชิก    ฝ่ายงานธรรมทูตได้ออกเดินทางสู่เชียงใหม่และได้แวะคำนับ พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ณ สำนักมิสซังเชียงใหม่  สมาชิกได้ร่วมพิธีเปิด โครงการสัมผัสชีวิตธรรมทูต  จากนั้นได้เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้บ้านสานฝันปันสุข  ณ ตำบลดอยแก้ว  โดย ภราดาอนุรักษ์  นิธิภัทราภรณ์ คณะเซนต์คาเบรียล ได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในการช่วยเหลือชาวบ้าน การปลูกต้นกาแฟ โกโก้ การผลิตน้ำดี่ม ฯลฯ ทุกผลิตผลนั้นเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของชาวดอย  เพื่อการดำรงชีวิตของพวกเขาอย่างมีคุณค่า   ภาคบ่ายซิสเตอร์อาเดไลเด ซูแปร์ติโน ซิสเตอร์ซาเลเซียนธรรมทูตชาวอิตาเลียน ได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตธรรมทูตของท่านที่ได้ทุ่มเทชีวิตเพื่อเยาวชนในชีวิตที่เรียบง่าย จากนั้นซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง ได้นำเสนอวีดิทัศน์ความเป็นมาของบ้านธิดารักษ์และเยี่ยมชมกิจการของบ้าน วันที่สองได้ไปสัมผัสชีวิตธรรมทูตบนดอยของคณะเบธาราม  ที่หมู่บ้านสบแอบ (วัดนักบุญสเตฟาโน)  บ้านหนองหล่น(วัดนักบุญยอห์น บอสโก) บ้านผาหมอน (วัดนักบุญเปโตร) บ้านอ่างกาน้อย (วัดอัครเทวดาคาเบรียล)   และแม่กลางหลวง (วัดนักบุญโยแซฟ)   คุณพ่อติดคำ  ใจเลิศฤทธิ์  […]

Close Up
12.mornese
การอบรมผู้นำโครงการมอร์เนเซ 2023-2027

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2023  ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค และ ซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล ไปเข้าร่วมโครงการของฝ่ายอบรม “ Progetto Mornese Animatrici 2023-2027 ” ระดับคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่บ้าน Sacro Cuore ประเทศอิตาลี โดยมีซิสเตอร์ Jeanette Palasota FMA. Coordinatrice Progetto Mornese เป็นผู้ประสานงาน สมาชิกเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 27 คน จากแขวงต่างๆทั่วโลกรวม 24 แขวง การร่วมวางแผน 6 ปีของการดำเนินการตามโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมจะศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Progetto Mornese Animatrici ล่วงหน้าแล้ว เมื่อพบกันระดับกลุ่มใหญ่ มีการศึกษาเอกสารและไตร่ตรอง  องค์ประกอบแห่งพระพรพิเศษ (ELEMENTI CARISMATICI) จากแนวปฏิบัติสมัชชาครั้งที่ 24 นำมาแบ่งปันและเข้ากลุ่มเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์ (Obiettivo) และเป้าหมาย […]

Fma World
La Madre e Papa
ฉลอง 10 ปี แห่งสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

วันที่ 13 มีนาคม 2023   โอกาสแห่งความชื่นชมยินดีครบรอบ 10 ปี แห่งสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส บิดาที่น่ารักยิ่ง  มาเดอร์ เคียรา กัซซูโอลา  อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้เขียนจดหมายเพื่อแสดงความขอบคุณต่อองค์ท่าน ที่ได้น้อมรับเหตุการณ์แห่งพระคุณยิ่งใหญ่นี้เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2013  จดหมายมีใจความ ดังนี้ : องค์สมเด็จพระสันตะปาปาบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์               ด้วยความสำนึกถึงพระคุณยิ่งใหญ่อย่างสุดซึ้ง  ซิสเตอร์พร้อมด้วยพระศาสนจักรทั้งมวล ขอขอบคุณและสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าในการฉลองครบ 10 ปี แห่งสมณสมัยของพระองค์ท่าน  ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งพระพรยิ่งใหญ่ที่ทรงนำแสงสว่าง  การค้ำจุน  ความหวัง และความกล้าหาญให้มาสู่มวลมนุษยชาติ                 ในนามคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  พวกเรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลด้วยความอ่อนโยนเยี่ยงบิดาจากพระองค์ท่าน  รับการนำพาด้วยปรีชาญาณแห่งประกาศก และด้วยพลังความรักที่อุทิศตนรับใช้ด้วยชีวิต   ทุก ๆ วัน ในคำอธิษฐานภาวนา  พวกเราได้มอบฝากความปรารถนาทุกประการไว้กับพระนางมารีย์องค์อุปถัมภ์ตามที่ผู้ตั้งคณะได้สอนไว้  และวิงวอนขอให้เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นในการอบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ  ทำให้การอยู่ด้วยความรักฉันพี่น้องเป็นสิ่งที่สัมผัสได้จริง  ดูแลปกป้องสิ่งสร้างทั้งหลายด้วยความรัก  เปิดวิสัยทัศน์แห่งความหวัง และแสงสว่างในช่วงเวลาที่มืดมนและเกิดความไม่แน่นอน    ทั้งหมดนี้ ถือเป็นของขวัญเล็กน้อยแต่เรียบง่าย เพื่อถวายแด่พระองค์ท่านในโอกาสเฉลิมฉลองสิบปีแห่งสมณสมัยของพระองค์ ในนามคณะที่ปรึกษา และสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในหมู่คณะทุกแห่ง  […]

FMA_News_1
01
ครูคาทอลิกโรงเรียนเซนต์เมรี่ จาริกแสวงบุญและฟื้นฟูจิตใจ

วันที่ 7 มีนาคม 2023  คณะครูคาทอลิกโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี  จำนวน 32 คน  นำโดยซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณีโรงเรียนเซนต์เมรี่ และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานคำสอนหมู่คณะ ได้จัดให้คณะครูจาริกแสวงบุญและฟื้นฟูจิตใจที่บ้าน Don Bosco – Laos  โดย คุณพ่อแพทริก มัชโชนี (ซดบ) เป็นผู้เทศน์อบรมจิตใจหัวข้อ   “ ดุจเชื้อแป้งที่ดีในชีวิตคริสตชน”   โอกาสนี้คณะซิสเตอร์ ครู ซาเลเซียนผู้ร่วมงานบ้านเซนต์เมรี่ และบ้านดอนบอสโก อุดรธานี ได้มอบปัจจัย และของที่ระลึกมอบแก่คุณพ่อสำหรับงานธรรมทูตที่ลาว  และหมู่คณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  (ซิสเตอร์ซาเลเซียนชาวเวียดนาม) ที่ได้เปิดศูนย์ฝึกอาชีพให้เยาวชนหญิง ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพที่ด่านช้าง นครเวียงจันทน์    จากนั้นคณะครูได้จาริกที่วัดพระหฤทัยที่เวียงจันทน์ และเป็นโชคดีที่กลุ่มแสวงบุญของเราได้พบกับพระคาร์ดินัล หลุยส์ มารี หลิ่ง มังคะเนกุล แห่งเขตศาสนปกครองนครเวียงจันทน์และได้รับพรทั่วหน้ากัน  ขอบคุณพระเจ้าและทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือในการจาริกแสวงบุญครั้งนี้

FMA_News
334212417_1163431181016439_6310716396804718950_n
ขอบคุณและอำลาด้วยใจรักกตัญญู

“เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน       กาลเวลาเวียนมาน่าใจหาย ต้องอำลาพาจากแสนห่างไกล    แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง” วันที่ 2 มีนาคม 2023  โอกาสครบวาระ 6 ปีของซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณีหมู่คณะวิสุทธิวงศ์ คณะครู นักเรียน ได้จัดพิธีอำลาอาลัย แสดงความรักกตัญญูและขอบคุณซิสเตอร์ที่ได้ดูแล อยู่ท่ามกลางชาววิสุทธิวงศ์ด้วยใจมารดา เป็นแรงบันดาลใจ และกำลังใจแก่ทุก ๆ คนได้สัมผัสถึงความรักใจดีของซิสเตอร์ตลอดเวลาที่ผ่านมา พิธีอำลาดำเนินไปอย่างเรียบง่าย เป็นกันเอง เต็มด้วยความทรงจำที่ดี มีขบวนแห่นางรำ การแสดงของนักเรียน  คณะครู สุนทรพจน์และมอบที่ระลึกให้กับซิสเตอร์ จากนั้น ได้รับฟังโอวาทดี ๆ จากท่านที่ได้ให้กำลังใจขอบคุณประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้ก้าวเดินมาร่วมกัน และให้พรกับทุกคน จากนั้น มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขนเป็นประเพณีที่ดีงาม อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความรักที่จะคอยเป็นกำลังใจให้ซิสเตอร์เสมอ ด้วยความรักและเคารพอย่างสูงจากชาววิสุทธิวงศ์ทุกคน

FMA_News_1
013
เข้าเงียบซาเลเซียนผู้ร่วมงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2023  กลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการเข้าเงียบขึ้น ณ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อุดรธานี   เริ่มด้วยช่วงเวลาแห่งการกลับใจ ไตร่ตรอง และรับศีลอภัยบาป โดยมีคุณพ่อสมิต แดงอำพันธ์  จิตตาภิบาลกลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงานและอธิการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา   คุณพ่อสมนึก สุทธิ คุณพ่อเจ้าวัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง ได้โปรดศีลอภัยบาป  จากนั้นได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ สมาชิกซาเลเซียนผู้ร่วมงานที่มาเข้าเงียบครั้งนี้ มาจากบ้านดอนบอสโก เซนต์เมรี่ และวิสุทธิวงศ์ พร้อมกับจิตตาภิบาลของกลุ่ม คือ ซิสเตอร์อมรินทร์ ฤทัยคงถาวร ซิสเตอร์วรรณี  ฉัตรสุภางค์ รวมทั้งสิ้น  27 คน  คุณพ่อสมิต ได้เทศน์อบรมจิตใจเกี่ยวกับจิตตารมณ์ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ในบรรยากาศแห่งความศรัทธา สงบเงียบ เรียบง่าย และเป็นครอบครัว หลังจากรับอาหารฝ่ายจิตแล้ว ได้รับประทานอาหารร่วมกัน ณ โรงอาหารของโรงเรียน และได้ขอบคุณซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณีหมู่คณะวิสุทธิวงศ์ ที่ได้เอื้ออำนวยความสะดวกด้านสถานที่และการบริการต่าง ๆ

FMA_News
01
กิจกรรมวันวิชาการโรงเรียนวิสุทธิวงศ์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2023  โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดงานนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “เปิดโลกกว้างทางวิชาการ สร้างนวัตกรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  มีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนโดยแยกเป็นแต่ละกลุ่มสาระ นักเรียนร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นผู้จัดกิจกรรมในแต่ละฐาน  ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงเช้า จากนั้นได้เยี่ยมชมการแสดงผลงานทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระ  ทางแผนกอนุบาลได้จัดแสดงผลงานจากโครงงานของแต่ละระดับชั้น มีผลิตภัณฑ์จากโครงงานให้ได้ชิม และรับฟังขั้นตอนการผลิตจากน้องอนุบาล ในบรรยากาศการเรียนรู้เป็นธรรมชาติและเรียบง่าย นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยความสนใจ และสนุกสนาน พร้อมชมผลงานของตนเองและผู้อื่นด้วยความภาคภูมิใจ ในพิธีปิดกิจกรรมมีการแสดงจากกลุ่มสาระสังคมฯ และการแสดงชุดพิเศษอีกด้วย โอกาสนี้ ทางโรงเรียนได้ต้อนรับ บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานีที่ได้นำกลุ่มธรรมทูตชาวเกาหลีมาเยี่ยมชมโรงเรียนอีกด้วย

FMA_News_1
01
รับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลังที่อุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์  2023   ฝ่ายงานคำสอนโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้นำนักเรียนจำนวน 17 คน  เข้าร่วมพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และรับศีลกำลัง ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี  โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานในพิธี   หลังพิธีตัวแทนนักเรียนได้กล่าวแสดงความขอบคุณพระคุณเจ้า    คุณพ่อสุรพงษ์  ลาบุดดี เจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ   คณะซิสเตอร์ครูคำสอนที่ได้อบรมเอาใจใส่และติดตามชีวิตคริสตชนของพวกเขาด้วยความรัก   ความห่วงใยของบิดามารดา แม่ทูนหัวมีความชื่นชมยินดีและมีความสุขที่ลูกหลานได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ หลังพิธี บิชอปลือชัย ธาตุวิสัย ได้เสก และมอบสร้อยคอ สายประคำ พร้อมใบรับรองศีลศักดิ์สิทธิ์แก่นักเรียน ขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนช่วยเหลือพิธีรับศีลของนักเรียนและการเตรียมจิตใจของพวกเขา ขอพระเป็นเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของทุกคน

FMA_News
01
พิธีศีลกำลังและศีลมหาสนิทครั้งแรก วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2023  บิชอป ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ ที่วัดวิสุทธิวงศ์ โพนสูง และโปรดศีลกำลังแก่เยาวชนจำนวน 56 คน โปรดศีลมหาสนิทครั้งแรก แก่เยาวชนอีกจำนวน 41 คน ซึ่งมาจาก 6 วัด ได้แก่ วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง, วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ โพนสูง, วัดอัครเทวดาราฟาแอล ท่าบ่ม, วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราช, วัดนักบุญยูดาห์ บ้านดุง และวัดนักบุญเปาโล สว่างแดนดิน รวมทั้งสิ้น 97 คน  โอกาสนี้ พระคุณเจ้าทำการเสก และมอบสายประคำ เป็นที่ระลึกให้แก่บรรดาผู้เข้าพิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์ทุกคน