Category: FMA_News_1

FMA_News_1
01
ครูคาทอลิกโรงเรียนเซนต์เมรี่ จาริกแสวงบุญและฟื้นฟูจิตใจ

วันที่ 7 มีนาคม 2023  คณะครูคาทอลิกโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี  จำนวน 32 คน  นำโดยซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณีโรงเรียนเซนต์เมรี่ และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานคำสอนหมู่คณะ ได้จัดให้คณะครูจาริกแสวงบุญและฟื้นฟูจิตใจที่บ้าน Don Bosco – Laos  โดย คุณพ่อแพทริก มัชโชนี (ซดบ) เป็นผู้เทศน์อบรมจิตใจหัวข้อ   “ ดุจเชื้อแป้งที่ดีในชีวิตคริสตชน”   โอกาสนี้คณะซิสเตอร์ ครู ซาเลเซียนผู้ร่วมงานบ้านเซนต์เมรี่ และบ้านดอนบอสโก อุดรธานี ได้มอบปัจจัย และของที่ระลึกมอบแก่คุณพ่อสำหรับงานธรรมทูตที่ลาว  และหมู่คณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  (ซิสเตอร์ซาเลเซียนชาวเวียดนาม) ที่ได้เปิดศูนย์ฝึกอาชีพให้เยาวชนหญิง ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพที่ด่านช้าง นครเวียงจันทน์    จากนั้นคณะครูได้จาริกที่วัดพระหฤทัยที่เวียงจันทน์ และเป็นโชคดีที่กลุ่มแสวงบุญของเราได้พบกับพระคาร์ดินัล หลุยส์ มารี หลิ่ง มังคะเนกุล แห่งเขตศาสนปกครองนครเวียงจันทน์และได้รับพรทั่วหน้ากัน  ขอบคุณพระเจ้าและทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือในการจาริกแสวงบุญครั้งนี้

FMA_News_1
013
เข้าเงียบซาเลเซียนผู้ร่วมงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2023  กลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการเข้าเงียบขึ้น ณ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อุดรธานี   เริ่มด้วยช่วงเวลาแห่งการกลับใจ ไตร่ตรอง และรับศีลอภัยบาป โดยมีคุณพ่อสมิต แดงอำพันธ์  จิตตาภิบาลกลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงานและอธิการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา   คุณพ่อสมนึก สุทธิ คุณพ่อเจ้าวัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง ได้โปรดศีลอภัยบาป  จากนั้นได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ สมาชิกซาเลเซียนผู้ร่วมงานที่มาเข้าเงียบครั้งนี้ มาจากบ้านดอนบอสโก เซนต์เมรี่ และวิสุทธิวงศ์ พร้อมกับจิตตาภิบาลของกลุ่ม คือ ซิสเตอร์อมรินทร์ ฤทัยคงถาวร ซิสเตอร์วรรณี  ฉัตรสุภางค์ รวมทั้งสิ้น  27 คน  คุณพ่อสมิต ได้เทศน์อบรมจิตใจเกี่ยวกับจิตตารมณ์ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ในบรรยากาศแห่งความศรัทธา สงบเงียบ เรียบง่าย และเป็นครอบครัว หลังจากรับอาหารฝ่ายจิตแล้ว ได้รับประทานอาหารร่วมกัน ณ โรงอาหารของโรงเรียน และได้ขอบคุณซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณีหมู่คณะวิสุทธิวงศ์ ที่ได้เอื้ออำนวยความสะดวกด้านสถานที่และการบริการต่าง ๆ

FMA_News_1
01
รับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลังที่อุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์  2023   ฝ่ายงานคำสอนโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้นำนักเรียนจำนวน 17 คน  เข้าร่วมพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และรับศีลกำลัง ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี  โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานในพิธี   หลังพิธีตัวแทนนักเรียนได้กล่าวแสดงความขอบคุณพระคุณเจ้า    คุณพ่อสุรพงษ์  ลาบุดดี เจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ   คณะซิสเตอร์ครูคำสอนที่ได้อบรมเอาใจใส่และติดตามชีวิตคริสตชนของพวกเขาด้วยความรัก   ความห่วงใยของบิดามารดา แม่ทูนหัวมีความชื่นชมยินดีและมีความสุขที่ลูกหลานได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ หลังพิธี บิชอปลือชัย ธาตุวิสัย ได้เสก และมอบสร้อยคอ สายประคำ พร้อมใบรับรองศีลศักดิ์สิทธิ์แก่นักเรียน ขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนช่วยเหลือพิธีรับศีลของนักเรียนและการเตรียมจิตใจของพวกเขา ขอพระเป็นเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของทุกคน

FMA_News_1
9
วันนักบวชสากล

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023   สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จากหมู่คณะพระมารดาผู้แจกจ่ายพระหรรษทาน (โรงเรียนเซนต์เมรี่) และหมู่คณะวิสุทธิวงศ์  อุดรธานี ร่วมงานชุมนุมนักบวชสากลระดับสังฆมณฑลอุดรธานี ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี   โดยคุณพ่อพงษ์ศักดิ์  นารินรักษ์ อธิการบ้านมหาไถ่ คณะพระมหาไถ่ ประธานชมรมนักบวชชาย และซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค  ประธานชมรมนักบวชหญิงรับผิดชอบโครงการวันนักบวชสากลประจำปีนี้   หลังจากการแนะนำนักบวชคณะต่าง ๆ  แล้ว ได้รับฟังการบรรยาย หัวข้อ “ฆราวาสและนักบวชก้าวไปด้วยกันในพันธกิจของพระศาสนจักร” โดยคุณพ่อ ดร.พิชาญ ใจเสรี คณะพระมหาไถ่  ท่านได้เล่าการทำงานของบรรดามิชชันนารีในสังฆมณฑล อุดรธานี การมีวิสัยทัศน์ในการประกาศข่าวดี และแบบอย่างของการทำงานการประกาศข่าวดีของฆราวาสบางท่าน   ทุกท่านรับฟังการบรรยายด้วยความสนใจและปลุกจิตสำนึกถึงพันธกิจการทำงานร่วมกันระหว่างฆราวาสและนักบวช ตามกระบวนการซีนอดที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้นำเสนอให้กับพระศาสนจักร พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณโดยบิชอป ยอแซฟ ลือชัย  ธาตุวิสัย ประธานในพิธี  มีการรื้อฟื้นคำปฏิญาณตน  25 ปี 50 ปี และ 60 ปี แก่ผู้ฉลอง 4 ท่าน  เราขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนให้งานในวันนี้ได้สำเร็จไปอย่างดี บรรยากาศการพบปะกันในวันนี้เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดี แบบครอบครัว […]

FMA_News_1
01
สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก และฉลองกตัญญู

วันที่ 31 มกราคม 2023   หมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง ทำสมโภชคุณพ่อบอสโก บิดาผู้ตั้งคณะและศูนย์ร่วมใจแห่งจิตตารมณ์ซาเลเซียน  พร้อมกับทำฉลองวันกตัญญูระดับบ้านและโรงเรียนด้วย ซึ่งคุณพ่อบอสโกเป็นผู้ริเริ่มวันฉลองอันงดงามนี้  โอกาสนี้ ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ อธิการิณี ซึ่งเป็นผู้แทนของท่านท่ามกลางเรา เป็นผู้สืบสานประเพณีนี้ให้กระจ่ายคุณธรรมอันเป็นหลักในการเจริญชีวิตไปยังทุกคนในโรงเรียน   หมู่คณะได้เลือกสัญลักษณ์ของการฉลอง คือ บ้าน เพราะบ้านคือศูนย์กลางแห่งพลัง กำลังใจ และมอบความรัก ความสุขให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยม   คุณพ่อ ยอห์น ลิสซันดริน เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในวันฉลอง  พร้อมทั้งส่งคำภาวนาแห่งความรู้คุณของสมาชิกทุกคนไปยังผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีพระคุณต่อบ้าน โรงเรียน และเราแต่ละคน โดยมีนักเรียนประจำ กลุ่มเลารา คณะครู พนักงาน บรรดาซิสเตอร์ ร่วมใจกันภาวนา มีการฉลองพร้อมกับนักเรียน ด้วยการแสดง การแสดงความขอบคุณแก่คณะครูที่ทำงานกับเรามายาวนาน และปิดการฉลองด้วยการเลี้ยงอาหารเย็นพร้อมกับคณะครูและพนักงาน

FMA_News_1
IMG_1416 (Large)
รู้คิด รู้ใช้ รู้เท่าทันสื่อออนไลน์

วันที่ 19-20 มกราคม 2023  ซิสเตอร์ฉวีวรรณ เกษทองมา ผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อสารมวลชนระดับแขวง พร้อมด้วยนางสาวนิตยาภรณ์ เส็งเจริญ ทีมงานฝ่ายสื่อฯ  เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Media Education  ในหัวข้อ “รู้คิด รู้ใช้ รู้เท่าทันสื่อออนไลน์”  ให้กับนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จ.สงขลา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) มีจำนวนรวมทั้งหมด 566 คน  โดยการจัดอบรมได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 ระดับ มีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อออนไลน์  ไตร่ตรอง วิเคราะห์ถึงประโยชน์ และผลกระทบที่ได้รับอิทธิพลมากที่สุดจากสื่อในปัจจุบัน จากนั้น นักเรียนได้เข้ากลุ่มทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ ในการประยุกต์ใช้สื่อเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับสังคมรอบข้าง  เป็นการสร้างแนวคิดที่ถูกต้องให้นักเรียนรู้จักใช้สื่อในวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดความดีงามในสังคม   นักเรียนแต่ละระดับชั้นได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี และมีโอกาสนำเสนอผลงานตามความเหมาะสม โอกาสนี้ ซิสเตอร์ ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้ให้การติดตามการอบรมด้วยความเอาใจใส่ และมอบข้อคิดให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการอบรม และการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  อีกทั้งมีการวางแผนการอบรมเรื่องสื่อสารมวลชนให้กับนักเรียนในระดับอื่น ๆ ต่อไปด้วย

FMA_News_1
243086 (Large)
ฉลองพระมารดามารีย์ผู้นิรมล

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2022  ฉลองนามชื่อของหมู่คณะ “มารีย์นิรมล” บรรดาซิสเตอร์ และสมาชิกในบ้านมารีย์นิรมล สามพราน พร้อมด้วยคุณครู และนักเรียนธิดารักษ์ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระนางมารีย์พรหมจารีผู้ปฏิสนธินิรมลทิน ณ วัดน้อยของบ้าน โดยมีคุณพ่อนพดล ยอแซฟ เป็นประธาน ท่านได้ให้ข้อคิดในการเลียนแบบพระนางมารีย์ในการรักษาความบริสุทธิ์ด้วยกายวาจาและใจ การสร้างความสุขความรักซึ่งกันและกันในบรรยากาศครอบครัวของความเป็นพี่เป็นน้อง และก่อนจบพิธีมิสซาคุณพ่อได้เสกรูปปั้นพระนางมารีย์พรหมจารีผู้ปฏิสนธินิรมลทิน หลังจากนั้น ทุกคนรับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน  บรรดาซิสเตอร์และเด็ก ๆ ได้เล่นเกมตอบคำถามและร้องเพลงสรรเสริญแม่พระ

FMA_News_1
09
รณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และการป้องกันการค้ามนุษย์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2022  ซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซอม และคุณครูวนิดา ทองทวี  ได้นำนักเรียนอาสาสมัครกลุ่ม SSYV ของโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและการป้องกันการค้ามนุษย์ประจำปี 2565  ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขง และบริเวณโดยรอบในชุมชนหน้าวัดลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิคณะภคินีศรีชุมพาบาลประเทศไทย (Good Shepherd Thailand: GST) ร่วมกับตัวแทนจากองค์กรนักบวช รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดหนองคายที่เข้าร่วมกว่า 40 หน่วยงาน จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,300 คน โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อคุ้มครองเด็กและสตรีจากความรุนแรงทุกรูปแบบ รวมทั้งการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการค้ามนุษย์ เพื่อประสานงานและประชุมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน องค์กรชุมชน ผู้นำชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งกลุ่มสตรีและเยาวชน เพื่อจัดตั้งหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการเฝ้าระวังระดับชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี เพื่อเสริมศักยภาพและจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเฝ้าระวังในชุมชนเรื่องการแจ้งเบาะแส การรายงาน และการส่งต่อเคส รวมทั้งการจัดประชุมรายไตรมาสเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรง หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรีในชุมชน และเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักในชุมชนร่วมกับคณะกรรมการ

FMA_News_1
00
การเยี่ยมหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน

วันที่ 22 – 26 ตุลาคม  2022  หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน กลุ่มเปรอัสปีรันต์ ตัวแทนนักเรียนธิดารักษ์ และคุณครูผู้ดูแล ร่วมกันต้อนรับ ซิสเตอร์มาเรีย อัสซุนตา อิโนอุเอะ ซูมิโกะ ที่ปรึกษากลางผู้รับมอบหมายการเยี่ยมแทนอัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณี ได้กล่าวต้อนรับและมอบมาลัยกรแด่ท่าน จากนั้น เราพร้อมกับซิสเตอร์มาเรีย อัสซุนตา เดินทางไปเที่ยวชม “ณ สัทธา อุทยานไทย” สถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ปลูกฝังรากเหง้าแห่งความเป็นไทยเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะไทยที่งดงาม จากนั้น เดินทางต่อไปที่ “รัตนโกสินทร์ ๑”  ซึ่งเป็นโรงโอ่งแรกและโรงเดียวที่เปิดโรงงานให้เข้าชมทุกขั้นตอนการทำโอ่งมังกรและการทำเครื่องปั้นดินเผา อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี และบ่ายวันเดียวกัน ท่านได้พบปะกับผู้ปกครองนักเรียนธิดารักษ์ เชิญชวนให้ร่วมมือกับเราในการอบรมเพื่อความดีของบุตรหลาน วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2022  ซิสเตอร์มาเรีย อัสซุนตา ได้ไปเยี่ยมชมภารกิจงานอภิบาลของ “ศูนย์เยาวชนซาเลเซียน สามพราน” ซึ่งเป็นสนามงานแพร่ธรรมของกลุ่มเปรอัสปีรันต์ ท่านได้ให้โอวาท ในการเป็นเด็กดีที่มีความพร้อมที่จะรับการอบรม ให้เปิดใจรับพระพรของพระเจ้าในแต่ละวันด้วยดวงใจที่กล้าหาญ […]

FMA_News_1
01
ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตที่หนองบัวลำภู

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2022   ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี และสมาชิกซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จากหมู่คณะพระมารดาผู้แจกจ่ายพระหรรษทาน อุดรธานี พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนเซนต์เมรี่  ร่วมกับคณะสงฆ์และนักบวชในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี  นำโดย บิชอป ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมลฑลอุดรธานี พร้อมด้วย บาทหลวงแบร์นาตุส นอฟรียันโต เบลลา SVD. เจ้าอาวาสวัดเขตหนองบัวลำภู และคณะนักบวชหญิง คือ คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมคุณแม่เทเรซา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคุณแม่เทเรซา  คณะซิสเตอร์รักกางเขนท่าแร่พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนมารีย์พิทักษ์  คณะภคินีออกัสตีเนียนแห่งแม่พระผู้ปลอบโยนใจ และเจ้าหน้าที่มิสซังอุดรธานี พร้อมด้วยสื่อมวลชนคาทอลิก  เดินทางไปยังตำบลอุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู  ร่วมสวดภาวนาไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตที่วัดเทพมงคลพิชัย บ้านหนองด่าน  วัดศรีอุทัย บ้านท่าอุทัย  วัดราษฎร์สามัคคี บ้านหนองกรุงศรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์ (อบต.อุทัยสวรรค์) จังหวัดหนองบัวลำภู  พร้อมด้วยมอบปัจจัยช่วยเหลือการจัดงานและมอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกครอบครัว   …more photos…