อธิการิณี

อธิการิณีประจำหมู่คณะต่าง ๆ ของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ประเทศไทย

 ปี 2017-2018

ซิสเตอร์นิภา  ระงับพิษ
อธิการิณีเจ้าคณะ

Sr_Thongyoo

ซิสเตอร์อนาโรซา ซีโวรี
อธิการิณีบ้านพระหฤทัย
บ้านโป่ง

ซิสเตอร์ทองอยู่  กิจสกุล
อธิการิณีบ้านมารีย์อุปถัมภ์
หาดใหญ่

ซิสเตอร์จันทรา  กอหะสุวรรณ
อธิการิณีหอพักหญิงเอาซีลีอุม
ศาลาแดง

01_Sr_saisaward

ซิสเตอร์อดม ศรีดารุณศิลป์
อธิการิณีบ้านแม่พระแจกจ่าย
พระหรรษทาน อุดรธานี

ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ 
อธิการิณีบ้านมารีย์อุปถัมภ์
สามพราน

ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ
อธิการิณีหอพักหญิงนิรมล
หัวหมาก

 02_Sr_Lab 01_Sr_delight

ซิสเตอร์ลับ  สมจันทร์
อธิการิณีบ้านวิสุทธิวงศ์
โพนสูง

ซิสเตอร์สายสมร ศิริรัตนกูล
อธิการิณีบ้านมารีย์นิรมลทิน สามพราน

ซิสเตอร์อเดไลเด  ซูแปร์ติโน
อธิการิณีบ้านยอแซฟ เชียงใหม่

ซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล
อธิการิณีบ้านมาเรีย
มัสซาแรลโรบึงกาฬ