อธิการิณี

อธิการิณีประจำหมู่คณะต่าง ๆ ของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ประเทศไทย

 ปี 2023-2024

Sr. Kitsakul T.

ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล
อธิการิณีเจ้าคณะ

Sr.Radomkit S. Sr.Thirapatchararangsee N. Sr. Yawasang N.

ซิสเตอร์สายสวาท  ระดมกิจ
อธิการิณีบ้านแม่พระแจกจ่าย
พระหรรษทาน อุดรธานี

ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี
อธิการิณีบ้านมารีย์อุปถัมภ์
หาดใหญ่

ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์
อธิการิณีหอพักหญิงเอาซีลีอุม
ศาลาแดง

Sr. Radonkit R. Sr. Somchan L. Sr. Chotiphon S.

ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ
อธิการิณีบ้านพระหฤทัย
บ้านโป่ง

ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ 
อธิการิณีบ้านมารีย์อุปถัมภ์
สามพราน

ซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล
อธิการิณีหอพักหญิงนิรมล
หัวหมาก

 Sr. Kaew-udon K. Sr. Charuwipak P. Sr. Charuwipak Y.

ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร
อธิการิณีบ้านวิสุทธิวงศ์
โพนสูง

ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค
อธิการิณีบ้านมารีย์นิรมลทิน สามพราน

ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค
อธิการิณีบ้านยอแซฟ เชียงใหม่