อัคราธิการิณี

 

มาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท

Yvonne

อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

มาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท  ผู้สืบทอดตำแหน่งคนที่เก้าของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ท่านเกิดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 1945 ที่พลาแนว ประเทศฝรั่งเศส และมีอายุผู้รับเจิม 49 ปี  ก่อนที่ท่านจะเป็นอัคราธิการิณี ท่านอยู่ในคณะที่ปรึกษามาแล้ว 18 ปี และตั้งแต่ปี 2008 ท่านได้รับเลือกเป็นอัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

ท่านเริ่มปีแห่งภารกิจการรับใช้ในปี 1983 โดยเป็นอธิการิณีเจ้าคณะแขวงในฝรั่งเศส ในปี 1990 ท่านได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนอธิการิณีเจ้าคณะของสเปนและฝรั่งเศสที่อัฟริกาตะวันตก ซึ่งเป็นดังโอกาสให้ท่านได้รู้จักคณะในส่วนภาคอื่น  และในปีเดียวกันนั้นเอง ท่านได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะครั้งที่ 19 ในปี 1991 ท่านได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่ระดับแขวงของอัฟริกา แขวง “มารดาของพระเจ้า” ซึ่งมีสำนักงานแขวงอยู่ที่ โลเม โตโก ระหว่างนี้ท่านได้มีโอกาสทำประสบการณ์ด้านการปฏิสัมพันธ์กับบรรดาซิสเตอร์มากยิ่งขึ้น ให้การดูแลติดตามเอาใจใส่แก่บรรดาเยาวชนในขั้นตอนการอบรม ร่วมมือกับครอบครัวซาเลเซียนท้องถิ่น ให้การอบรมแก่บรรดาผู้ปลุกเร้าและมอบความรักแก่ผู้ที่ยากจนกว่า

ในสมัชชาสามัญครั้งที่ 20 (1996) ท่านได้รับเลือกให้อยู่ในคณะที่ปรึกษา ในตำแหน่ง มาเดอร์ผู้เยี่ยมเยียน ในสมัยนี้เอง ท่านได้ออกเยี่ยมหมู่คณะต่าง ๆ  และได้พบปะกับบรรดาสมาชิก ธมอ. ใน 6 แขวง แถบละตินอเมริกา 4 แขวงในแถบยุโรป และเกาหลี ในปี 2002 สมัชชาสามัญครั้งที่ 21 ท่านได้รับเลือกให้เป็นรองอัคราธิการิณีของคณะ ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักต่อหมู่คณะที่ขึ้นตรงกับอัคราธิการิณี เป็นผู้ประสานโครงการและฝ่ายด้านการอบรมสำหรับอธิการิณีเจ้าคณะแขวงใหม่ เอื้อให้เกิดความร่วมมือต่อคณะและหน่วยงานด้านประวัติศาสตร์ ซาเลเซียน (ACSS)

ในปี 2004  ท่านได้เยี่ยมเยียนแขวง “นักบุญซาเลเซียน” แห่งมาดริด และในปี 2005 แขวง “พระแม่มารีย์แห่งแอฟริกา” ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
ในสมัชชาสามัญ ครั้งที่ 22 ปี 2008 ท่านได้รับเลือกเป็นอัคราธิการิณีของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และในสมัชชาสามัญปัจจุบัน ครั้งที่ 23 ท่าน  ได้รับเลือกเป็นอัคราธิการิณีอีกเป็นวาระที่ 2 ซิสเตอร์ซีรีอาคา เฮอรนันเดส ซึ่งเป็นสมาชิกผู้เข้าประชุมสมัชชาใหญ่ มากด้วยอายุการถวายตัว  มาเดอร์อีวองรู้สึกซาบซึ้งใจ ท่านกล่าวว่า “ดิฉันน้อมรับ ขอบคุณทุกคนสำหรับความไว้วางใจ …ข้อความในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่ประทับใจและเป็นพลังค้ำจุนดิฉัน – ยิ่งข้าพเจ้าอ่อนแอเท่าไร เมื่อนั้นข้าพเจ้าก็ยิ่งเข้มแข็ง – ดิฉันมอบฝากตัวทั้งครบแด่พระนางมารีย์ และน้อมรับคำเชื้อเชิญของพระนาง “จงทำตามที่พระองค์ตรัสสั่งเถิด”

 

http://www.cgfmanet.org/12.aspx?sez=12&sotsez=1&lingua=2