ประวัติคณะธมอ.

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

Daughter’s of Mary Help of Christians

ประวัติย่อการกำเนิดของคณะ

01

นักบุญยอห์น บอสโก พระสงฆ์องค์หนึ่งแห่งกรุงตุรินทางเหนือของอิตาลี  รับศีลบวชเมื่อปี ค.ศ.1841  ท่านได้รับพลังจากพระผู้เป็นเจ้า  ให้อุทิศตนเพื่อเด็กและเยาวชนด้วยความรักเป็นพิเศษ  ท่านรวบรวมเด็ก ๆ ตามทุ่งหญ้าหรือลานวัดในวันหยุด   จัดให้มีการละเล่นสนุกสนาน  ร้องเพลง  เรียนคำสอน  ร่วมพิธีทางศาสนา  แต่ต้องเปลี่ยนที่บ่อย ๆ  จนในที่สุด  อาศัยความช่วยเหลืออย่างอัศจรรย์ของพระมารดา  ท่านได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งพร้อมกับโรงนาเก่า ๆ  ท่านกับเด็ก ๆ ช่วยกันซ่อมแซมให้ดีขึ้น  ที่นี่เองได้กลายเป็นศูนย์เยาวชนแห่งแรก  ไม่ต้องเร่ร่อนไปไหนอีก  ทีละเล็กละน้อย

02

นักบุญยวงบอสโกได้รับเด็กกำพร้า  เด็กยากจนไร้ที่พักอาศัยมาอยู่ที่นี่กับท่าน  ให้อาหาร เสื้อผ้าสอนอาชีพ  หางานให้ทำ  โดยมุ่งให้เด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นคริสตชนที่ดี  รู้จักทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริต  ความรักพิเศษต่อเยาวชนนี้  เป็นกำลังให้ท่านสู้ทนความยากลำบากทุกชนิด  เพื่ออย่างเดียวคือ  ให้พวกเขาเอาวิญญาณรอด  ท่านยึดหลักที่ว่า  “กันดีกว่าแก้”  กล่าวคือ  ให้การอบรม  ปลูกฝังคุณธรรมความดีแก่เยาวชน  โดยติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด  อยู่กับพวกเขาเหมือนมิตร  สร้างปัญญาและน้ำใจให้รู้จักเลือกกระทำสิ่งที่ดีงาม  แทนที่จะปล่อยให้เขาตกในความผิดแล้วมาแก้กันที่หลัง

03

ท่านนักบุญได้ตั้งคณะนักบวชขึ้นเพื่อเอาใจใส่ดูแลเยาวชนต่อไป  ด้วยความรักและอุดมการณ์ เดียวกัน ชื่อว่าคณะซาเลเซียน  ทั้งนี้อาศัยความช่วยเหลือของพระมารดาองค์อุปถัมภ์  พระนางได้ทรงเป็นพระมารดาและผู้นำท่านให้ก้าวไปทีละก้าวในภารกิจนี้

04

เมื่อนักบุญยอห์น บอสโกได้ตั้งคณะนักบวชซาเลเซียนชายแล้ว  มีบุคคลสำคัญหลายคนแนะนำให้ท่านตั้งคณะซิสเตอร์ด้วย  เพื่อกระทำความดีแก่เด็กหญิงเช่นเดียวกัน  ขณะที่ท่านกำลังสวดภาวนาขอความสว่างจาก       เบื้องบนพลางครุ่นคิดพิจารณาถึงโครงการใหม่นี้  พระผู้เป็นเจ้าก็ได้ทรงแสดงพระประสงค์ของพระองค์อย่างชัดเจนโดยทางนิมิตฝันอีกครั้งหนึ่ง  ในเดือนกรกฎาคม 1962  ท่านฝันเห็นเด็กหญิงจำนวนมากกำลังเล่นกันอยู่ที่ลานแห่งหนึ่งในเมืองตุริน  พอเห็นท่านเดินผ่านมา  เด็กเหล่านั้นต่างก็กรูกันเข้ามาล้อมหน้าล้อมหลัง  ขอร้องให้ท่านคิดถึงพวกเขาด้วย  เพราะยังไม่มีผู้ใดดูแลเอาใจใส่พวกเขาเลย  นักบุญยอห์น บอสโกรู้สึกสองจิตสองใจ  ไม่รู้จะตอบว่าอย่างไร  ในบัดดลนั้นเอง  มีสตรีงดงามผู้หนึ่งประจักษ์มาต่อหน้าท่าน  กล่าวอย่างอ่อนหวานว่า  “จงเอาใจใส่ดูแลเด็กเหล่านี้ด้วย  เพราะเขาก็เป็นลุกของแม่เหมือนกัน”  แล้วภาพนั้นก็อันตรธานไป

05

ตั้งแต่นั้นมานักบุญยอห์น บอสโกจึงดำริที่จะจัดตั้งคณะนักบวชหญิง  โดยแน่ใจว่าเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าและพระมารดามารีย์  เพื่อให้ดูแลอบรมเด็กหญิงตามจิตตารมณ์เดียวกันกับคณะซาเลเซียนฝ่ายชาย  คณะซิสเตอร์ใหม่นี้จึงเป็นเสมือนอนุสาวรีย์ทรงชีวิตแห่งความกตัญญูของท่านต่อพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ของคริสตชน  สำหรับพระคุณต่าง ๆ มากมายที่ท่านได้รับจากพระนาง

06
07

สองปีต่อมา  นักบุญยอห์ฯ บอสโก ได้ไปที่มอร์เนเซ ตำบลเล็ก ๆ ในจังหวัดอเล็กซานเดรีย  ทางเหนือของ อิตาลี  ณ ที่นั้นเอง  ท่านได้พบกับนักบุญมาเรีย  มัสซาแรลโล  ผู้ซึ่งพระมารดาทรงเตรียมไว้ให้เป็นศิลาฤกษ์ของอนุสาวรีย์นี้

08

พระเจ้าได้ทรงแสดงพระประสงค์ของพระองค์ โดยทางภาพนิมิตรแก่นักบุญมาเรีย มัสซาแรลโลเช่นกัน  วันหนึ่งขณะที่กำลังเดินผ่านเนิเขา  “บอร์โก อัลโต” อยู่ท่านได้เห็นภาพโรงเรียนใหญ่โตปรากฏต่อหน้า มีเด็กหญิงมากมายเล่นกันอยู่  เธอตกตะลึงขยี้ตาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ฝันไป  แต่ภาพนั้นยังคงปรากฏอยู่  พร้อมกับมีเสียงอ่อนหวานของสตรีผู้หนึ่งดังก้องมาว่า  “แม่ขอมอบเด็กเหล่านี้ ให้ลูกดูแล”  ซึงไม่ผิดกับที่นักบุญยวงบอสโกได้ยิน

พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าปรากฏชัดขึ้นทุกที  พร้อมกับวิถีทางที่จะทำให้พระประสงค์นี้สัมฤทธิ์ผล  สิ่งสุดท้ายที่เป็นแรงผลักดันให้นักบุญยอห์น บอสโกตั้งคณะซิสเตอร์ซาเลเซียนก็คือ  พระดำรัสของงสมเด็จพระสันตปาปา ปีโอที่ 9 พระประมุขสูงสุดของพระศาสนจักร  เมื่อตรัสแก่ท่านในปี 1981 ว่า  “ขอให้คุณพ่อกระทำความดีแก่เด็กหญิงด้วย ในแบบเดียวกับที่กำลังกระทำอยู่กับเด็กชาย”

09

ดังนั้น  ในวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 1872 ซิสเตอร์ซาเลเซียนจึงได้ถือกำเนิดมาในโลก  โดยใช้ชื่อว่า “คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์”  นักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล พร้อมกับเพื่อรวม 15 คน ได้เข้าพีธีปฏิญญาณตนเป็นนักบวชผู้รับเจ้ใต่อหน้าพระสังฆราชและนักบุญยอห์น บอสโก ผู้ตั้งคณะ  โรงเรียนที่คุณพ่อให้เป็นบ้านแรกของคณะใหม่นี้  มีลักษณะเหมือนกับที่นักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล เห็นในภาพนิมิตทุกประการ  ทั้ง ๆ ที่เธอไม่เคยเล่าให้ผู้ใดฟัง

10

ท่านนักบุญผู้ตั้งคณะได้มอบคณะของท่านไว้ในพระหัตถ์ของพระมารดา  ท่านไม่เคยลงมือกระทำสิ่งใดโดยไม่ได้รับสัญญาณจากสวรรค์ก่อน  พระนางได้ทรงนำคณะนี้ก้าวไปในโลก  จากมอร์เนเซ ตำบลเล็ก ๆ ที่ไม่มีใครรู้จัก  จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น กิจการของแผ่ขยายไปทั่วทุกทวีป

11

เมื่อแรกตั้งคณะ มีสมาชิกเพียง 15 คน  แต่เมื่อนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล ผู้ร่วมตั้งคณะและอัคราธิการิณีองค์แรกถึงแก่มรณภาพ  สมาชิกได้เพิ่มเป็น 189 คน และเมื่อนักบุญยอห์น บอสโก ถึงแก่มรณภาพ (ปี 1888) สมาชิกเพิ่มเป็น 498 คน ปัจจุบัน ภารกิจแพร่ธรรมต่าง ๆ ของคณะดำเนินอยู่ใน 5 ทวีป 81 แขวง 94 ประเทศ 1,390 แห่ง จำนวนสมาชิก ธมอ.ทั่วโลก 12,773 คน

12