Author: user

Close Up
001
สัมมนา “Laudato Si’ และการสอนคำสอน”

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2020 ตัวแทนซิสเตอร์และครูคำสอนจากสถาบันในเครือธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จำนวน 9 คน เข้าร่วมการสัมมนาที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการคำสอนครอบครัวซาเลเซียนแห่งประเทศไทย หัวข้อ “Laudato Si’ และการสอนคำสอน” ณ สำนักงานเจ้าคณะแขวงซาเลเซียน กรุงเทพกรีฑา ซึ่งมีบุคลากรที่ทำงานด้านคำสอนของแต่ละสถาบันในครอบครัวซาเลเซียนเข้าร่วมสัมมนาทั้งหมดจำนวน 50 คน การสัมมนาแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคเช้า หลังจาก คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการสัมมนาแล้ว บิชอป โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล (SDB) เป็นวิทยากร นำ Lectio Divina ในหัวเรื่อง “การดูแลสิ่งสร้างของพระเจ้า” และนำไตร่ตรองถึงสาระสำคัญของสมณสาสน์ Laudato Si’ และทำ Lectio Divina ในภาคปฏิบัติ เพื่อสามารถประยุกต์วิธีการดังกล่าวไปใช้ในการสอนคำสอนได้ ภาคบ่าย ทีมงานจากศูนย์คำสอนของเขตศาสนปกครองราชบุรีจำนวน 6 คน เป็นวิทยากร ทำกิจกรรม Workshop เกี่ยวกับวิธีการสอนคำสอนในหัวข้อ […]

Close Up
01
ศาสนสัมพันธ์…ร่วมกันปกป้องสถานนมัสการพระเจ้า

วันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 2020  บาทหลวง เสนอ ดำเนินสะดวก เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ภายใต้สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับบาดหลวง สมเกียรติ บุญอนันตบุตร นำคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์จำนวน 10 ท่าน ซึ่งมีตัวแทนจากคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คือ ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง และซิสเตอร์เอลด้า บารัตตีโน ได้เข้าพบนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี เพื่อนำส่งสาส์นในโอกาสสิ้นสุดเดือนรอมฎอน ฉลองวันอีฏิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 /ค.ศ. 2020 จากสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนักนครรัฐวาติกัน ในหัวข้อ “คริสตศาสนิกชนและมุสลิม : ร่วมกันปกป้องสถานที่นมัสการพระเจ้า” โดยบาดหลวง สมเกียรติ บุญอนันตบุตร เป็นผู้อ่านและมอบสาส์นให้แก่ผู้นำศาสนาอิสลาม ณ สำนักจุฬาราชมนตรี  โอกาสนี้ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้กล่าวต้อนรับ และแสดงความขอบคุณในความปรารถนาดีและสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมาโดยตลอด ซึ่งความมีไมตรีต่อกันนี้จะนำพาไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมโดยรวม […]

FMA_News
DSC01621
พระพรแห่งครอบครัวคริสตชนใหม่…

วันที่ 19 มิถุนายน 2020 หมู่คณะนารีวุฒิ บ้านโป่ง ร่วมกันสมโภชพระดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า โดยบาดหลวง ยอห์น เลสซันดริน ซดบ. เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ได้มีพิธีโปรดศีลล้างบาป ศีลกำลัง และศีลสมรส ให้กับนายมานิตย์ ศานติกันทร และนางสาวตมิสา สุจิรพจีกุล ซึ่งเป็นพนักงานประจำของเรา ในวันนี้หมู่คณะและเพื่อนผู้ร่วมงานได้มาร่วมแสดงความยินดีสำหรับพระพรที่พวกเขาได้รับในการเป็น “คริสตชนใหม่” แม้นผู้ร่วมพิธีในปีนี้จะมีจำนวนน้อย อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ก็ตาม แต่บรรยากาศของการเฉลิมฉลองก็เป็นไปอย่างศรัทธาและเปี่ยมด้วยความรักกตัญญูต่อดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า …more photos…