สัมมนา “Laudato Si’ และการสอนคำสอน”

001

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2020 ตัวแทนซิสเตอร์และครูคำสอนจากสถาบันในเครือธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จำนวน 9 คน เข้าร่วมการสัมมนาที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการคำสอนครอบครัวซาเลเซียนแห่งประเทศไทย หัวข้อ “Laudato Si’ และการสอนคำสอน” ณ สำนักงานเจ้าคณะแขวงซาเลเซียน กรุงเทพกรีฑา ซึ่งมีบุคลากรที่ทำงานด้านคำสอนของแต่ละสถาบันในครอบครัวซาเลเซียนเข้าร่วมสัมมนาทั้งหมดจำนวน 50 คน
การสัมมนาแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคเช้า หลังจาก คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการสัมมนาแล้ว บิชอป โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล (SDB) เป็นวิทยากร นำ Lectio Divina ในหัวเรื่อง “การดูแลสิ่งสร้างของพระเจ้า” และนำไตร่ตรองถึงสาระสำคัญของสมณสาสน์ Laudato Si’ และทำ Lectio Divina ในภาคปฏิบัติ เพื่อสามารถประยุกต์วิธีการดังกล่าวไปใช้ในการสอนคำสอนได้
ภาคบ่าย ทีมงานจากศูนย์คำสอนของเขตศาสนปกครองราชบุรีจำนวน 6 คน เป็นวิทยากร ทำกิจกรรม Workshop เกี่ยวกับวิธีการสอนคำสอนในหัวข้อ Laudato Si’
บรรยากาศการสัมมนาดำเนินไปด้วยดี และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในครอบครัวซาเลเซียน ซึ่งเป็นความหวังในก้าวเดินของการพัฒนางานคำสอนตามจิตตารมณ์ซาเลเซียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *