เพลงภาวนา

1. ภาวนาเช้า

2. ความรักมั่นคง
3. พระวาจาบันดาลชีวิต