อธิการิณีเจ้าคณะและคณะที่ปรึกษาแขวง

คณะที่ปรึกษาแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ประเทศไทย
ปี 2017-2018

ซิสเตอร์นิภา  ระงับพิษ
อธิการิณีเจ้าคณะ

 

sister_saisaward  Sr_Malai-rapeephan

ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ
รองอธิการิณีเจ้าคณะ

ซิสเตอร์ระพีพรรณ เจริญรัตน์
คณะที่ปรึกษา

ซิสเตอร์มาลัย  วิสิทธิ์ศิลป์
คณะที่ปรึกษา

ซิสเตอร์วิรินทิพย์  อินทรแย้ม
คณะที่ปรึกษา

ซิสเตอร์พรพิมล  อ่อนไถล
เหรัญญิก

ซิสเตอร์แอลดา บารัตติโน
เลขานุการ