อธิการิณีเจ้าคณะและคณะที่ปรึกษาแขวง

คณะที่ปรึกษาแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ประเทศไทย
ปี 2023-2024

Provincial Provincial Vicar
 ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล
อธิการิณีเจ้าคณะ
 ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ
รองอธิการิณีเจ้าคณะ

 

Provincial Council4  Provincial Council1

ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี
คณะที่ปรึกษา

ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์
คณะที่ปรึกษา

ซิสเตอร์มาลัย  วิสิทธิ์ศิลป์
คณะที่ปรึกษา

Provincial Council3 Provincial Economa Provincial Secretary

ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ
คณะที่ปรึกษา

ซิสเตอร์กรรณภรณ์ โสทน
เหรัญญิก

ซิสเตอร์วิรินทิพย์  อินทรแย้ม
เลขานุการ