พระพรพิเศษ

Untitled-1

พระพรพิเศษและพันธกิจของคณะ…

ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์เป็นเครื่องหมายแห่งความรักที่ทรงดำริขึ้นก่อนของพระเจ้าและความเอื้ออาทรฉันมารดาของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ เพื่อบรรดาเด็กและเยาวชนหญิงชั้นสามัญชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยากจนกว่า อาศัยภารกิจการศึกษาอบรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทั้งในประเทศที่นับถือคริสตศาสนาแล้ว และในสถานที่รอคอยการประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า ….

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “ซิสเตอร์ซาเลเซียน” เป็นคณะนักบวชตั้งขึ้นโดยนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล ในปี ค.ศ. 1872 เป็นคณะนักบวชนานาชาติ ศูนย์กลางของคณะอยู่ที่กรุงโรม ฃประเทศอิตาลี  ภารกิจของคณะมีกำเนิดมาจากโครงการไถ่กู้ของพระบิดาเจ้า  ผู้ทรงเรียกเราให้เป็นหมู่คณะแห่งการแพร่ธรรมในพระศาสนจักร  ด้วยการดำเนินชีวิตเป็นองค์พยาน  ประกาศพระวาจาและประกอบกิจการแห่งความรอด  ภารกิจเรียกร้องให้มีใจรักต่อเยาวชนเป็นพิเศษ  ให้การอบรมและพัฒนาเป็นต้นเยาวชนที่ยากจนและถูกทอดทิ้ง  ตามจิตตารมณ์ของผู้ตั้งคณะคือ  “ขอแต่วิญญาณ  สิ่งอื่นไม่ต้องการ”  ภาระหน้าที่ของการช่วยเยาวชนให้รอด มุ่งพัฒนา ให้พวกเขาเป็น“ศาสนิกชนที่ดีและพลเมืองที่สุจริต” ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  อาศัยเอกลักษณ์ การอบรมซาเลเซียน นั่นคือ “ระบบป้องกัน”  ด้วยความเชื่อว่า เยาวชนทุกคนมีเมล็ดแห่งความดีและพลังที่ซ่อนอยู่ภายใน เพื่อพัฒนาเมล็ดแห่งความดีและพลังนี้ให้เติบโตบรรลุถึงความสมบูรณ์ในทุกด้าน“ระบบป้องกัน”  ยังเป็นลักษณะเฉพาะของวิธีบำเพ็ญชีวิตฝ่ายจิตของเรา เป็นประสบการณ์ด้านความรักการแพร่ธรรม  ซึ่งมีพระเยซูคริสตเจ้าเป็นต้นธาร  และมีพระแม่มารีย์เป็นแบบฉบับ  ในการเอาใจใส่เยี่ยงมารดา  อยู่ท่ามกลางเยาวชนอย่างผู้อบรม  ใช้พลังความรักและแรงจูงใจ เพราะเชื่อว่า “การอบรมเป็นเรื่องของหัวใจ”