ประวัติผู้ก่อตั้งคณะ

db

ประวัตินักบุญยอห์น  บอสโก
ผู้สถาปนาคณะซาเลเซียน  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และคณะผู้ร่วมงานซาเลเซียน

นักบุญยอห์น  บอสโก  เกิดที่ตำบลเบคกี เมืองอัสตี ประเทศอิตาลี  วันที่  16  สิงหาคม  ค.ศ 1815  ครอบครัวของท่านยากจนมาก แต่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีศีลธรรม  มีความเชื่อ และศรัทธาเลื่อมใสในพระผู้เป็นเจ้า ท่านกำพร้าบิดาเมื่ออายุ  2  ขวบ  มารดาของท่านคือคุณแม่มาร์การีตา  จึงทำหน้าที่ทั้งบิดาและมารดาในเวลาเดียวกันคอยดูแลเอาใจใส่  อบรมสั่งสอนและฝึกฝนท่านให้เป็นคนอดทน เข้มแข็ง เปี่ยมด้วยความเชื่อ มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักความจริง ยึดมั่นในความยุติธรรม และมีความเมตตาสงสารต่อผู้ที่อยู่ในความยากจนขัดสนเสมอ

เมื่ออายุ  9 ขวบท่านได้มีนิมิตสวรรค์ ซึ่งปรากฏให้เห็นเด็กชายจำนวนมากมายพูดจาหยาบคาย และใช้กำลังชกต่อยต่อสู้กัน ท่านเองได้เข้าไปห้ามปรามแต่ไม่สำเร็จ ท่านจึงใช้กำลังชกต่อยกับเด็กเหล่านั้นด้วย  ขณะนั้นเองพระมารดามารีย์และพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์มา และสอนท่านให้ใช้ความอ่อนโยนกับเด็กเหล่านั้น  แม่พระได้วางพระหัตถ์เหนือท่าน และมอบภารกิจการอบรมให้ท่านคือ การเปลี่ยนเด็กเกเรให้เป็นคนดี

ท่านต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายเพื่อศึกษาเล่าเรียน และทำให้ความฝันของท่านที่จะเป็นพระสงฆ์ของพระคริสตเจ้าและสำหรับบรรดาเยาวชนที่ยากจนกลับเป็นจริง  ท่านได้รับศีลบรรพชาเมื่อวันที่  5  มิถุนายน ค.ศ. 1841  และได้เริ่มงานอภิบาลโดยการไปเยี่ยมนักโทษในคุก แม้จะได้ช่วยนักโทษหลายคนให้กลับใจ และคืนดีกับพระก่อนที่จะสิ้นชีวิต แต่ท่านรู้สึกหดหู่ใจมากที่พวกเขาไม่มีอนาคตเพราะความผิดพลาด ท่านตระหนักว่าหากเยาวชนเหล่านี้ได้รับการอบรมดูแล  อยู่ในบรรยากาศที่ดีงามชีวิตของพวกเขาคงไม่จบลงในคุกเช่นนี้ ท่านจึงได้เริ่มรวบรวมเด็กที่ยากจน และถูกทอดทิ้ง ส่งเสริมให้พวกเขาได้ศึกษาต่อ สามารถประกอบอาชีพได้ เป็นคนดีของสังคม พระสงฆ์หลายคนเยาะเย้ยการกระทำของท่าน บางคนว่าท่านเสียสติที่ลดตนไปคบกับเด็กข้างถนน เพราะไม่เคยมีพระสงฆ์องค์ใดทำเช่นนี้มาก่อน แม้ภารกิจจะเต็มไปด้วยอุปสรรค และความยากลำบากแต่ท่านไม่ย่อท้อ  ท่านได้อบรมดูแลเด็ก ๆ ด้วยระบบป้องกันโดยใช้หลักเหตุผล ศาสนาและความรัก ชีวิตที่อุทิศตนโดยปราศจากเงื่อนไขเพื่อเยาวชน  นำผลให้เยาวชนมากมายกลับเป็นพลเมืองที่สุจริต และศาสนิกชนที่ยึดมั่นในศาสนา รู้จักอุทิศตนเพื่อชุมชนและสังคม  จนกระทั่งพระศาสนจักรยกย่องให้เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมเช่น นักบุญดอมินิก ซาวีโอ เป็นต้น  เยาวชนมากมายได้สมัครที่จะทำงานร่วมกับท่านและสานภารกิจของท่านต่อไป ท่านได้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียนชาย กิจการของท่านเป็นที่ยอมรับจากพระศาสนจักรและสังคม และได้ขยายอย่างรวดเร็วทั้งในและต่างประเทศ   

วันหนึ่งคุณพ่อบอสโกได้นิมิตว่า มีเยาวชนหญิงจำนวนมากมายที่ขาดคนดูแล  พวกเขากำลังเล่นกันตามถนน  ฉับพลันพระมารดามารีย์ได้ประจักษ์มา และบอกกับท่านว่า จงเอาใจใส่พวกเขาเถิด  พวกเขาก็เป็นลูกของแม่เหมือนกัน   ท่านจึงเริ่มคิดถึงโครงการที่จะจัดตั้งคณะนักบวชหญิง ซึ่งจะมีจิตตารมณ์เดียวกับคณะซาเลเซียนชายเพื่อดูแลเอาใจใส่เยาวชนหญิงที่ยากจน และถูกทอดทิ้ง  คณะนักบวชนี้จะเป็นดังอนุสาวรีย์ทรงชีวิตแห่งความกตัญญูรู้คุณที่ท่านมีต่อพระมารดา  พระญาณสอดส่องของ พระเป็นเจ้าได้นำท่านให้มารู้จักกับมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล  ท่านทั้งสองจึงได้ร่วมกันสถาปนาคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ 

เนื่องจากมีฆราวาสจำนวนมากมายที่สมัครใจร่วมงานกับคุณพ่อบอสโก ด้วยความเสียสละในจิตตารมณ์ซาเลเซียน ดังนั้นท่านจึงก่อตั้งคณะผู้ร่วมงานซาเลเซียนด้วย

คุณพ่อบอสโก ได้ลาจากโลกนี้ไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1888  ที่กรุงตุริน ประเทศอิตาลี รวมสิริอายุได้ 72 ปี พระศาสนจักรได้แต่งตั้งท่านเป็นนักบุญเมื่อวันที่  1 เมษายน ค.ศ. 1934 โดยสมเด็จพระสันตตะปาปา ปีโอที่ 9 และ ในปี ค.ศ. 1988 ซึ่งครบรอบร้อยปีแห่งการสิ้นชีวิตของท่านพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2  ได้ทรงประกาศยกย่องท่านให้เป็นบิดาและอาจารย์ของเยาวชนทั่วโลก