ผู้ประสานงานแขวง

ผู้ประสานงานแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ประเทศไทย

 ปี 2017-2018

02_Sr_Nipha Sr_Thongyoo Yvonne
ซิสเตอร์นิภา  ระงับพิษ
อธิการิณีเจ้าคณะ

ซิสเตอร์ทองอยู่  กิจสกุล
ผู้ประสานงานแขวง

ซิสเตอร์ศิริรัตน์  อนุวัฒน์ประกิจเลขานุการ
ผู้ประสานงานฝ่ายอบรม
01_Sr_saisaward Sr_Phanthip

ซิสเตอร์สายสวาท  ระดมกิจ

ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์  คิ้มแหน

ซิสเตอร์ลับ  สมจันทร์

ผู้ประสานงานฝ่ายอภิบาล
03_Sr_Sirirat Anuwatprakit

ซิสเตอร์กาญจนา   เดชาเลิศ

ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ

ซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล

ซิสเตอร์ดาริณี  หมั้นทรัพย์

ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากรณ์

ซิสเตอร์รุจิรา  เจริญรัตน์

 Sr_Chawewan  Sr_pornpiroon

ซิสเตอร์ฉวีวรรณ  เกษทองมา

ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง

ซิสเตอร์ยุพดี  จารุวิภาค

ซิสเตอร์กุลธิดา  แก้วอุดร

ผู้ประสานงานฝ่ายแพร่ธรรม

Sr_sriuthai Sr_Malai-rapeephan

ซิสเตอร์ศรีอุทัย  โสทน

ซิสเตอร์ระพีพรรณ  เจริญรัตน์

ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารมวลชน

ซิสเตอร์วิรินทิพย์  อินทรแย้ม

ผู้ประสานงานฝ่ายครอบครัวซาเลเซียน

ซิสเตอร์รัตนา  ระดมกิจ

ซิสเตอร์สุภาวรรณ  โชติผล

ผู้ประสานงานฝ่ายบริหารจัดการ

Sr_Nipha

ซิสเตอร์พรพิมล  อ่อนไถล

ซิสเตอร์นิพา  กู้ทรัพย์

ซิสเตอร์จินตนา  อิ่มรุ่งเรือง

   02_Sr_Kannaporn Sothon
 ซิสเตอร์อุษณีษ์  ธีระพัชรรังษี  ซิสเตอร์กรรณภรณ์  โสทน