ผู้ประสานงานแขวง

ผู้ประสานงานแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ประเทศไทย

 ปี 2023-2024

>

Sr_Nittaya Sr_Thongyoo Sr_Wirinthip
ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์
ผู้ประสานงานแขวง

ซิสเตอร์ทองอยู่  กิจสกุล
อธิการิณีเจ้าคณะ

ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้มเลขานุการ
ผู้ประสานงานฝ่ายอบรม
01_Sr_saisaward Sr_Phannee Sr.Lab

ซิสเตอร์สายสวาท  ระดมกิจ

ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค

ซิสเตอร์ลับ  สมจันทร์

ผู้ประสานงานฝ่ายอภิบาล
03_Sr_Sirirat Anuwatprakit Sr.Kanchana Sr_Onakul

ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ

ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ

ซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล

Sr_Ussani Sr_Srisuda Sr_Thippawan

ซิสเตอร์อุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี

ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากรณ์

ซิสเตอร์ทิพวรรณ  จารุวิภาค

 Sr_Yuphadee  Sr_Kunthida

ซิสเตอร์ยุพดี  จารุวิภาค

ซิสเตอร์กุลธิดา  แก้วอุดร

ผู้ประสานงานฝ่ายแพร่ธรรม
Sr_Pornphirun

ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง

ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารมวลชน
Sr_Chawiwan

ซิสเตอร์ฉวีวรรณ เกษทองมา

ผู้ประสานงานฝ่ายบริหารจัดการ
Sr_Ratana Sr_Chotiphon

ซิสเตอร์รัตนา  ระดมกิจ

ซิสเตอร์สุภาวรรณ  โชติผล

ผู้ผู้ประสานงานฝ่ายบริหารจัดการ
Sr_Kannaporn

ซิสเตอร์กรรณภรณ์  โสทน