บทภาวนาแม่พระ

mary

buttom  บทภาวนาถวายตัวแด่แม่พระองค์อุปถัมภ์

buttom  บทขอพรพระมารดาองค์อุปถัมภ์

buttom  ความบรรเทาจากพระมารดา

buttom  คำภาวนาของเยาวชน

buttom  บทถวายบ้านและครอบครัว

buttom  บทภาวนาขอพระคุณที่ต้องการ

 

บทขอพรพระมารดาองค์อุปถัมภ์

          ข้าแต่พระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์ของเรา พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์และนิรมล และเปี่ยมด้วยความเมตตาอย่างยิ่ง ลูกขอถวายตัวไว้ในความรักอันอ่อนหวาน และในความช่วยเหลืออันทรงฤทธิ์ของพระแม่ ลูกขอถวายสติปัญญาและความคิด ดวงใจและน้ำใจ ร่างกายและวิญญาณ ตลอดจนสมรรถภาพทั้งสิ้นแด่พระแม่ ลูกสัญญาว่าจะประกอบกิจการต่าง ๆ เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า และความรอดพ้นของวิญญาณ โดยเต็มกำลัง ลูกยังขอวิงวอนพะมารดาเพื่อช่วยเหลือลูกด้วย โปรดสอนลูกให้รู้จักปฏิบัติตามฤทธิ์กุศลของพระแม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความบริสุทธิ์เยี่ยงทูตสวรรค์ ความสุภาพแท้จริง และความรักอันร้อนรน เพื่อลูกจะได้เป็นประจักษ์พยานของพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระแม่ ในท่ามกลางเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย
ข้าแต่แม่มารีย์องค์อุปถัมภ์ ผู้ทรงเมตตาอารียิ่ง โปรดพิทักษ์รักษาลูกไว้เสมอ ยามถูกประจญล่อลวง โปรดให้ลูกรีบเข้ามา พึ่งพระแม่ด้วยความไว้วางใจ โปรดให้ลูกมีความรัก และความศรัทธาต่อพระแม่ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรดช่วยลูกในเวลานี้ และเมื่อจะตายด้วยเทอญ อาแมน

บทขอพรพระมารดาองค์อุปถัมภ์

พระสงฆ์           ความช่วยเหลือของเราอยู่ในพระนามของพระเจ้า
สัตบุรุษ           ผู้ทรงสร้างฟ้าและดิน
พระสงฆ์          วันทามารีย์
สัตบุรุษ           เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใด ๆ และพระเยซูโอรสของท่าน                               ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก สันตะมารีย์ พระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้                           และเมื่อจะตาย อาแมน
พระสงฆ์          ลูกขอมาพึ่งพาอาศัย
สัตบุรุษ           อยู่ภายใต้อารักขาของท่าน พระแม่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเจ้า ขอพระแม่อย่าทรงเมินเฉย ต่อคำวิงวอน                             ในความจำเป็นต่าง ๆ ของลูก แต่ทรงโปรดช่วยลูกให้พ้นภัยอันตรายทั้งปวงเสมอเถิด ข้าแต่พระนาง                               พรหมจารีผู้ทรงศรีและนิรมล
พระสงฆ์          ข้าแต่พระแม่มารีย์ องค์อุปถัมภ์ของเรา
สัตบุรุษ           ช่วยวิงวอนเทอญ
พระสงฆ์          ข้าแต่พระเจ้า โปรดสดับฟังคำภาวนาของข้าพเจ้า
สัตบุรุษ           ขอให้เสียงของข้าพเจ้าขึ้นไปถึงพระองค์
พระสงฆ์          พระเจ้าสถิตกับท่าน
สัตบุรุษ           และสถิตกับท่านด้วย
พระสงฆ์          ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ และจำเริญเป็นนิจนิรันดร์ ด้วยเดชะพระจิตของพระองค์ ที่ได้ทรงจัดเตรียมกาย และวิญญาณของพระนางมารีอา พรหมจารีและพระมารดา ให้เป็นเคหสถานอันสมควรแห่งพระบุตรของพระองค์ ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งชื่นชมยินดี ในการระลึกถึงศักดิ์ศรีของพระนาง และโดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระแม่นั้นเอง  ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย พ้นภยันตรายปัจจุบันทั้งปวง และให้พ้นจากความตายชั่วนิรันดรด้วยเทอญ เดชะพระเยซูคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
สัตบุรุษ           อาแมน
พระสงฆ์          ขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ พระบิดา และพระบุตร และพระจิต เสด็จลงมาเหนือท่านและสถิตกับท่านเป็นนิจกาลเทอญ
สัตบุรุษ           อาแมน

พระสงฆ์อวยพร

 

ความบรรเทาจากพระมารดา

          พระคารดินัล ไวสแมน ผู้เป็นเกียรติแด่คณะ พระสังฆราช ท่านเป็นผู้ประพันธ์เรื่องฟามีโอลา เล่าว่า เมื่อ 31 พฤษภาคม 1840 ท่านอยู่ที่กรุงโรม ในบ้านของนักบวชคณะมหาทรมาน ฯพณฯรู้สึกวุ่นวาย มีทุกข์ เหงื่อออกทุกขุมขน เหมือนมีไฟในเส้นโลหิต ตัวสั่นคล้าย ๆ กับเป็นลางบอกว่า จะมีเหตุภัยใหญ่โตเกิดขึ้น  ท่านรู้สึกเหมือนกับสิ้นหวัง ท่านจึงภาวนาว่า “ข้าแต่พระมารดา ข้าพเจ้าไม่เคยอ้อนวอนโดยไร้เหตุผล โปรดมาช่วย โปรดเทน้ำมันเหนือกระแสแห่งความทุกข์ พระมารดาผู้บรรเทา ช่วยวิงวอนเทอญ”

ภาวนาแล้วท่านรู้สึกเคลิบเคลิมไป ไม่ทราบว่าจะหลับหรือตื่น แต่สิ่งที่แน่นอนและยังประทับใจอยู่ก็คือ รู้สึกเหมือนกับว่า ตัวอยู่กลางมหาสมุทร ซึ่งมีพายุแรงกล้า กระแสน้ำและคลื่น และลมแทบจะกลืนเรือของท่านลงไปยัง ท้องทะเล ขณะนั้นท่านเห็นพระนางมารีอาปรากฎพระกายรุ่งโรจน์ แสงเจิดจ้า พระหัตถ์กำลังเทน้ำมันในผอบลงเหนือ   น้ำ ทะเลก็ราบคาบ และมีน้ำมันรอบ ๆ ท่าน

เป็นภาพนิมิตหรือ ท่านถามตนเอง ไม่เคยคิดว่า ตัวท่านสมจะได้รับพระคุณเช่นนั้น เมื่อรู้สึกตัวดีก็มีใจราบคาบ คล้ายกับได้เสวยสุขในสวรรค์ ท่านคุกเข่าลงขอบพระคุณพระเจ้า

          บุคคลที่พึ่งอาศัยพระนางมารีย์ ซึ่งทรงพระนามว่าผู้บรรเทาของผู้มีทุกข์จะมีความสุขสงบ

คำภาวนาของเยาวชน

โดยองค์พระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2

ข้าแต่พระแม่มารีย์ พระราชินีแห่งสวรรค์

ขอโปรดปกปักรักษาพวกลูก และเยาวชนทุกคน

โปรดอย่าให้พวกลูกท้อแท้ ที่จะทำความดี

เป็นต้น ในเวลาที่พวกลูกพบกับความยากลำบากและอุปสรรคในชีวิต

แต่ด้วยพละกำลังจากพระเจ้า

โปรดให้พวกลูกต่อสู้กับสิ่งชั่วร้าย

ด้วยอาวุธแห่งสันติภาพ ความยุติธรรม ความรัก และการให้อภัย ด้วยเทอญ

…..มารีย์องค์อุปถัมภ์ของเรา ช่วยวิงวอนเทอญ

 

บทถวายบ้านและครอบครัว

          ข้าแต่พรหมจารีมารีย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง พระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งพระแม่ให้เป็นที่พึ่งของมนุษย์ทุกคน  พวกลูกขอยึดเอาพระแม่เป็นมารดา และเป็นผู้พิทักษ์รักษาบ้านและครอบครัวของลูก โดยอาศัยอานุภาพอันทรงฤทธิ์ของพระแม่ ขอทรงคุ้มครองป้องกันบ้านและครอบครัวของลูก ให้พ้นจากภยันตรายทั้งปวง เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า พายุร้าย แผ่นดินไหว โจรผู้ร้าย อันธพาล และภัยอื่นๆ

โปรดอวยพร โปรดดูแลรักษา และป้องกันทุกคนในบ้านนี้  ดังหนึ่งเป็นขอพระแม่เอง โปรดช่วยลูกให้พ้นจากอุบัติเหตุ และเคราะห์ร้ายทั้งมวล แต่เหนือสิ่งอื่นใด โปรดวอนขอหรรษทานอันจำเป็น เพื่อพวกลูกจะได้พ้นจากบาป

ข้าแต่พระแม่มารีอาองค์อุปถัมภ์ของเรา  โปรดภาวนาสำหรับทุกคนที่อาศัยในบ้านนี้ ซึ่งได้ยกถวายแด่พระแม่ ตลอดไปด้วยเถิด อาแมน

 

บทภาวนาขอพระคุณที่ต้องการ

(ใช้สำหรับภาวนาส่วนตัว)

           ข้าแต่พระมารดาผู้ทรงอานุภาพ องค์อุปถัมภ์และพระทัยเอื้ออารี ลูกวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระมารดา ในความจำเป็นนี้ด้วยความไว้วางใจ ลูกทราบดีว่า พระมารดาทรงประทานพระคุณ แก่ผู้ที่วางใจเสมอ ลูกขอมอบความไว้ใจทั้งสิ้นในพระแม่ ลูกมากราบแทบพระบาทพระแม่ เพื่อวอนขอพระคุณ (อธิษฐานขอพระคุณที่ต้องการ) ลูกทราบดีว่า ลูกไม่สมควรที่จะรับพระคุณนี้ ลูกจึงขอพระแม่ เพื่อวิงวอนพระเจ้าพร้อมกับลูก ข้าแต่พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ โปรดช่วยลูกให้เอาชนะพยศชั่วในตัว เพื่อลูกจะได้รับใช้พระบุตรของพระแม่ด้วยความซื่อสัตย์ และดังนี้ ลูกก็จะมีโอกาส ได้รับความช่วยเหลือที่ลูกวอนขอ โดยอาศัยคำเสนออันทรงฤทธิ์ของพระแม่ด้วยเทอญ อาแมน