ธมอ.กับภารกิจในสังคมไทย

logo_fma

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
กับภารกิจในสังคมไทย

(ซิสเตอร์วรรณี  ฉัตรสุภางค์)

          คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ หรือ ซิสเตอร์ซาเลเซียน เป็นคณะนักบวชหญิงที่ตั้งขึ้นโดยนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญมาเรีย โดมีนิกา มัสซาแรลโล ที่ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ.1872  คุณพ่อบอสโกประสงค์ให้คณะเป็นอนุสาวรีย์ทรงชีวิตแห่งความกตัญญูของท่านต่อพระมารดาองค์อุปถัมภ์ ท่านขอร้องให้ชีวิตของเราเป็นการขอบพระคุณแทนท่านสืบไป คณะจึงมั่นใจว่าพระมารดามารีย์ประสงค์ให้คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์เกิดขึ้นในพระศาสนจักร

 คติพจน์ของผู้ตั้งคณะที่ว่า  “ขอแต่วิญญาณ สิ่งอื่นไม่ต้องการ”  เป็นแรงบันดาลใจเรา ให้มีพระเยซูคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต และมีพระมารดามารีย์เป็นแบบฉบับ  เราอุทิศตนเพื่อการอบรมเยาวชนของยุคสมัยปัจจุบัน เป็นต้น เยาวชนที่ยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้พบปะกับพระคริสตเจ้าและบรรลุถึงการเป็นศาสนิกชนที่ดี และพลเมืองที่สุจริต

ภารกิจหลักของคณะในประเทศไทยคือ

  1. ด้านการศึกษา

     คณะใช้วิธีการอบรมเยาวชนใน “ระบบป้องกัน”  ของนักบุญยอห์นบอสโก อันเป็นยุทธศาสตร์ของการอบรมเยาวชนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผู้อบรมต้องมีท่าทีของความรักใจดีเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดี ดูแลเอาใจใส่เด็ก และเยาวชนอย่างใกล้ชิดด้วยใจรัก  ใช้เหตุผลพัฒนาสติปัญญา   ใช้หลักศาสนาพัฒนาจิตใจ ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  มีปรัชญาการศึกษาคือ เยาวชนทุกคนมีส่วนดีที่พัฒนาได้ และมีพันธกิจชีวิตที่ต้องบรรลุเป้าหมาย และคติพจน์คือ คุณธรรมนำความรู้ สู่องค์ความดีนิรันดร์ เยาวชนของเราจึงมีอัตลักษณ์ของเยาวชนซาเลเซียนที่ว่า ขยัน ศรัทธาและร่าเริง

โรงเรียนของคณะมีจำนวน 5 โรงเรียน   คือ 1.โรงเรียนนารีวุฒิ อ.บ้านโป่ง  2.โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่   3.โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี  4.โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ อ.สามพราน  5.โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โพนสูง และช่วยกิจการโรงเรียนของสังฆมณฑลอุดรธานี คือโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บึงกาฬ

  1.   งานหอพักหญิงเพื่อนักศึกษาในกรุงเทพ ฯ คือ 1. หอพักเอาซีลีอุม ถนนศาลาแดง บางรัก  2.หอพักหญิงนิรมล  หัวหมาก บางกะปิ
  2. งานด้านสังคมสงเคราะห์ เราเห็นความสำคัญของการอบรมเพื่อเผยแผ่ข่าวดี จึงให้ความใส่ใจกับเยาวชนยากจน บุคคลชายขอบ โดยเฉพาะสตรี ทางคณะจึงร่วมมือกับมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทย เปิดศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อเยาวชนหญิงตาบอด ที่สามพราน  จัดตั้งกองทุนอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ ชนกลุ่มน้อย  ก่อตั้งมูลนิธิธิดารักษ์ เพื่อเด็กด้อยโอกาส ที่สามพราน และที่จอมทอง เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนหญิงที่อยู่ในภาวะเสี่ยง ที่ประสบปัญหาครอบครัว หรือด้านจิตใจ โดยให้ที่พัก การศึกษาและอาชีพ เพื่อให้พวกเขาค้นพบคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของพวกเขา
  3. งานด้านธรรมทูต ตามจิตตารมณ์ของคณะที่ว่า “ประกาศข่าวดีด้วยการอบรมสั่งสอน และอบรมสั่งสอนด้วยการประกาศข่าวดี” เราจึงได้ส่งเสริมงานด้านธรรมทูต ปัจจุบันนี้มีสมาชิก 2 คน ไปเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาร่วมกับธรรมทูตจากประเทศอื่น ๆ

โอกาสเฉลิมฉลองครบ 200 ปีแห่งชาตกาลของคุณพ่อบอสโก และเราธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ทั่วโลก มุ่งมั่นพัฒนาพระพรพิเศษของคณะ ในก้าวเดินไปพร้อมกับเยาวชน เพื่อเป็นธรรมทูตแห่งความหวังและความยินดี  ช่วยกันเปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นบ้านด้วยหัวใจพ่อบอสโก ภายใต้การนำของพระนางมารีย์ องค์อุปถัมภ์ของเรา