"Always be cheerful, love one another in our Lord." (L 22)... "Where charity reigns is Heaven." (L 49) ... "When God is with us, every thing goes well." (L 42) ... "Courage! The days pass one by one and we are drawing ever closer to eternity." (L 26) ... "If we wish to die such a happy death we must prepare now." (L 22)

150th FMA Anniversary

Untitled Document

Pope Francis ชีวิตและพันธกิจ

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  008
  พิธีอภิเษกพระสังฆราชที่อุบลราชธานี

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2024  ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย และตัวแทนสมาชิก ได้ร่วมพิธีอภิเษกพระสังฆราชสเตเฟน บุญเลิศ พรหมเสนา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี  ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี  โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยพระอัครสังฆราชปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย และพระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง โดยมีบรรดาพระสังฆราชจากทุกสังฆมณฑล พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษ ร่วมพิธีจำนวนมาก  โอกาสนี้ บรรดาสมาชิกได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนบ้านนักบวชคณะต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง คือ บ้านซิสเตอร์คณะยอแยฟแห่งการประจักษ์  และโรงเรียนพระแม่มารีอุบลราชธานี  …more photos…

 • Close Up
  027 (Large)
  ฉลอง 60 ปี วัดดอนบอสโก และงานวันครอบครัวซาเลเซียน

  วันที่ 27 มกราคม 2024   ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสฉลอง 60 ปี แห่งการก่อตั้งวัดดอนบอสโก กรุงเทพ  พร้อมกับครอบครัวซาเลเซียนและสัตบุรุษกว่า 600 คน   โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู อาร์ชบิชอปกิตติคุณแห่งมิสซังกรุงเทพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมกับคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงซาเลเซียน บรรดาพระสงฆ์และนักบวช โอกาสนี้ ครอบครัวซาเลเซียนได้ร่วมแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้าโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการเป็นอาร์ชบิชอป และ 40 ปี ที่เป็นพระคาร์ดินัล ภาคบ่าย หลังการร่วมฉลอง 60 ปี วัดดอนบอสโก กรุงเทพ  มีกิจกรรมงานวันครอบครัวซาเลเซียนจัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น 2 ของวัดดอนบอสโก นำโดย คุณพ่อสุพจน์ ริ้วงาม ผู้รับผิดชอบครอบครัวซาเลเซียนประเทศไทย พร้อมด้วยสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนจากกลุ่มต่าง ๆ จำนวน 200 คน มาร่วมงาน ประกอบไปด้วย สมาชิกซาเลเซียน […]

 • Close Up
  0004
  งานชุมนุมผู้นำเยาวชนซาเลเซียนไทย STAR 2024

  ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2024   ฝ่ายอภิบาลเยาวชนได้จัดการชุมนุมผู้นำเยาวชนซาเลเซียนไทย STAR 2024  ณ บ้านธารพระพร อ.สามพราน จ.นครปฐม  ภายใต้หัวข้อ “The dream that makes you dream”  ซึ่งเป็นเนื้อหาจากคำขวัญของอัคราธิการคณะซาเลเซียน มีผู้ร่วมชุมนุมทั้งหมดจากหมู่คณะต่าง ๆ เป็นตัวแทนซิสเตอร์ คณะครู และเยาวชน จำนวน 158 คน  โดยมีซิสเตอร์อันเจลา ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการชุมนุม จากนั้นผู้ร่วมชุมนุมได้รับการอบรมจากวิทยากรท่านแรก คือ คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา พระสงฆ์ซาเลเซียน  ท่านได้อบรมเกี่ยวกับหัวข้อของการชุมนุม  มีกิจกรรมการเสวนาโต๊ะกลมโดยมีตัวแทนเยาวชนจากสถาบันในเครือ ฯ ได้เสวนาแบ่งปันความฝันของตนเองและพื่อนเยาวชนในวัยเดียวกัน รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้รับการอบรมจากคณะซิสเตอร์ในบ้านและในโรงเรียนต่าง ๆ ในวันต่อมามีการอบรมในหัวข้อ Leader: Youth for change โดยคุณพ่อประธาน ตันเจริญ พระสงฆ์จากสังฆมณฑลจันทบุรี ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเยาวชน  จากนั้นบรรดาเยาวชนและครูยังได้ร่วมกิจกรรม “คนล่าฝัน”  เพื่อทำประสบการณ์นอกสถานที่ในการสัมภาษณ์ผู้คนต่างสาขาอาชีพเกี่ยวกับความฝันในชีวิตของพวกเขา […]

 • Close Up
  027
  ร่วมงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ครั้งที่ 10

  ระหว่างวันที่ 4-8  ธันวาคม  2023  ตัวแทนนักเรียนเนตรนารีและครูผู้กำกับจากโรงเรียนในเครือคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คือ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  โรงเรียนเซนต์เมรี่  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ และโรงเรียนนารีวุฒิ ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ครั้งที่  10   ซึ่งจัดโดยสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี  การเข้าค่ายครั้งนี้ทางคณะได้รับมอบหมายจากสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ให้จัดกิจกรรมฐานส่งเสริมทักษะชีวิต  โดยมี ซิสเตอร์ศิริรัตน์  อนุวัฒน์ประกิจ ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง พร้อมทีมงานครูและนักเรียนจิตอาสาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม  นักเรียนที่มาเข้าค่ายจากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิก ประมาณ 3,000 คน เวียนฐานเข้ามาร่วมกิจกรรม ด้วยความสุขและสนุกสนาน ขอขอบคุณสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ที่เปิดโอกาสให้ทีมผู้กำกับและเนตรนารีของโรงเรียนในเครือ ฯ ให้เข้าร่วมในการชุมนุมซึ่งได้รับประสบการณ์มากมาย ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือมาก และสนับสนุนให้คณะของเราได้มีส่วนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย  …more photos…

 • 008
 • 027 (Large)
 • 0004
 • 027
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมีนาคม 2024 สมเด็จพระสันตะปาปา เชิญชวนให้เราภาวนาเพื่อบรรดาผู้เสี่ยงชีวิตเพื่อพระวรสารในส่วนต่าง ๆ ของโลก ซึ่งทำให้พระศาสนจักรสว่างไสวด้วยความกล้าหาญ และความกระตือรือร้นแบบธรรมทูตของพวกท่าน

Newsletter & สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

โลก ธมอ.

View all

Space for the Young

Activities News

 • FMA_News
  06
  กิจกรรมอำลาและแสดงความยินดีกับน้องอนุบาล 3

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2024  โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง จัดกิจกรรมอำลาและส่งนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขึ้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   โดยซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ อธิการิณี และบรรดาซิสเตอร์ ได้ร่วมกิจกรรมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน  และได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับสารวัตรนักเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรม “พี่พาน้องเข้าโรงเรียน” ด้วยความรับผิดชอบตลอดปี  ซึ่งต้องมีความเสียสละในการมาถึงโรงเรียนตั้งแต่เช้าเพื่อทำหน้าที่ของตนเองอย่างซื่อสัตย์และสม่ำเสมอ จากนั้น บรรดาซิสเตอร์ได้มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนอนุบาล 3 ทุกคน  ตัวแทนนักเรียนได้กล่าวแสดงความขอบคุณ  และรับฟังข้อคิดจากซิสเตอร์อธิการิณี   ก่อนจบกิจกรรม  นักเรียนอนุบาล 1-2  ได้มีการแสดงบนเวทีเพื่อร่วมยินดีกับพี่ ๆ และให้ผู้ปกครองที่มาร่วมงานได้รับชม  บรรยากาศเต็มด้วยความสุขยินดี และความภาคภูมิใจในความสำเร็จก้าวเล็ก ๆ เพื่ออนาคตในการเติบโตเป็นคนดีและเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป  …more  photos…

 • FMA_News
  02
  “รักษ์โลก = รักเรา”

  วันที่ 25 มกราคม 2024   ซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน และโรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง พร้อมด้วยตัวแทนครู และนักเรียนจำนวนทั้งหมด 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม “รักษ์โลก = รักเรา”  ณ โรงเรียนพระแม่มารีสาทร กรุงเทพ เพื่อประกาศแถลงการณ์อย่างเป็นทางการโอกาสปี”รวมพลังรัก(ษ์)โลก ค.ศ.2024-2025 โดยเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญเพื่อไม่ใช่เป็นเพียงคำแถลงการณ์อย่างเดียวแต่ยังนำลงสู่ภาคปฏิบัติร่วมกัน  โดยมีพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกอบวจนพิธีกรรมขอพรพระผู้เป็นเจ้า  หลังจากนั้นพระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย อ่านแถลงการณ์นโยบายของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย หัวข้อการเสวนาจากผู้นำทุกศาสนา คือ“ศาสนากับการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน” ในช่วงบ่ายมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับสร้างวัฒนธรรมพลังรักษ์โลกของตัวแทนโรงเรียนและองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่  ได้นำความสำเร็จและรางวัล มาจัดนิทรรศการให้ชื่นชม และแบ่งกิจกรรมฐานสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจ ได้เข้าร่วมรับความรู้จากฐานทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก่ สมาคมสตรีไทยคาทอลิก โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก, MBH-Made By Heart, Caritas Thailand  […]

 • FMA_News
  02
  Infinite love & gratitude

  วันที่ 12-13 มกราคม 2024   หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน คุณครูผู้ดูแล และนักเรียนธิดารักษ์ร่วมกันฉลองวันกตัญญู แสดงความขอบคุณซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค อธิการิณี ในหัวข้อ “Infinite love & gratitude” บรรยากาศของการฉลองในจิตตารมณ์ครอบครัวนี้เริ่มด้วยการเตรียมจิตใจของเราโดยภาวนาเป็นพิเศษสำหรับท่านตลอดเดือนมกราคม และมีจุดศูนย์รวมในพิธีบูชาขอบพระคุณ  โดยบาดหลางฟรังซิส ไกส์ (ซดบ) เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้มีการแสดงที่หลากหลายของนักเรียนธิดารักษ์ พนักงานและคณะซิสเตอร์ที่สนุกสนานร่าเริงแบบซาเลเซียน ทว่า มีข้อคิดคติสอนใจให้ทุกคนจดจำ มีการจัดให้นักเรียนธิดารักษ์แข่งขันด้านศักยภาพที่ส่งเสริมพรสวรรค์ด้วยการประกวดวาดภาพ การออกแบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ การเขียนเรียงความและละครสั้น ภายใต้หัวข้อ “กตัญญู” เพื่อปลูกฝังทัศนคติและความเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของความกตัญญูที่แสดงออกถึงการขอบคุณต่อผู้มีพระคุณ รวมถึงความรู้คุณซึ่งกันและกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักกตัญญูกตเวทีต่อผู้แทนพระมารดามารีย์ในหมู่คณะของเรา  …more photos…

 • FMA_News
  01
  งานชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 28

  วันที่ 16 มกราคม 2024  โรงเรียนนารีวุฒิได้เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดงานชุมนุมครูคาทอลิก ระดับสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 28  มีคุณครูคาทอลิกในสังฆมณฑลราชบุรีเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 306 คน จาก 19 โรงเรียน 3 วิทยาลัย และ 1 เนอสเซอรี่     โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี   ได้มาเป็นประธานในงานชุมนุมครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ท่านได้มาเยือนโรงเรียนนารีวุฒิ นับแต่ได้รับตำแหน่งเป็นประมุขแห่งสังฆมณฑลราชบุรี โอกาสนี้ ท่านได้แบ่งปันข้อคิดจากการบรรยายให้กับครูคาทอลิกหัวข้อ “ครูคาทอลิกอยู่กับเด็ก ๆ แบบพระเยซูเจ้า”   มีพิธีรับศีลอภัยบาปและพิธีบูชาขอบพระคุณ สำหรับทุกคนที่มาร่วมงาน ต่างได้รับพระพรของพระจ้า พรอ้มทั้งข้อคิดที่ดีในการดำเนินชีวิตคริสตชน หลังพิธี  ผู้รับผิดชอบการจัดชุมนุมได้มีตัวแทนกล่าวคำนับพระสังฆราช และขอบคุณทางโรงเรียนนารีวุฒิ ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ   จากนั้น  มีกิจกรรมสนุกสนานในบรรยากาศครอบครัว ด้วยการจับสลากแจกของรางวัลและรับประทานอาหารร่วมกัน   …more photos…

 • 06
 • 02
 • 02
 • 01
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links