Category: FMA_News

FMA_News
001
กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ

ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2024  ซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน และซิสเตอร์ทิพยวัลย์ ภาคสุวรรณ จากหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน  ได้นำเด็กจากบ้านธิดารักษ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม จำนวน 21 คน พร้อมด้วยคุณครูผู้ดูแล ทำกิจกรรมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน  เนื่องในโอกาสการฉลอง “เทศกาลนักบุญคามิลโล” (Saint Camillus Festival)  และเตรียมใจสำหรับการฉลองท่านนักบุญโยอากิมและนักบุญอันนาที่ใกล้จะมาถึงด้วย  โดยเด็กธิดารักษ์ได้เตรียมกิจกรรมสนุกสนานสำหรับบรรดาผู้สูงอายุ พร้อมแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน  นำความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ  …more photos…

FMA_News
30 (Large)
เยี่ยมหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2024   หมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก ต้อนรับซิสเตอร์อันเจลา ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงโอกาสการเยี่ยมประจำปี   หมู่คณะได้มอบฝากการเยี่ยมของผู้ใหญ่ไว้กับพระมารดามารีย์นิรมล เพื่อการบังเกิดผลดีสำหรับสมาชิกแต่ละคน และการร่วมภารกิจอภิบาลของหมู่คณะกับฆราวาสผู้ร่วมงาน  ซิสเตอร์ทองอยู่ ได้พบปะกับหมู่คณะโดยให้ข้อคิดไตร่ตรอง “เป้าหมายชีวิต” การเรียกของพระผู้เป็นเจ้าในเวลาปัจจุบัน โดยเน้นเกี่ยวกับ “เหตุผลในการดำเนินชีวิต”   และทบทวนถึง “การอยู่ที่ก่อให้เกิดชีวิต” ตามข้อแนะนำของสมัชชาของคณะครั้งที่ 24 ที่พัฒนาชีวิตในมิติความเป็นมนุษย์ ทั้งชีวิตฝ่ายจิต ฝ่ายกาย และการอบรมอภิบาลซาเลเซียนด้วยพยานชีวิตของเราตามสมรรถภาพ ระยะเวลาของการเยี่ยมนับเป็นเวลาของ “การแบ่งปันและเติมเต็ม” พระพรให้แก่กัน  นอกจากนั้น ซิสเตอร์ทองอยู่ได้พบปะกับบุคลากรผู้ร่วมงานและร่วมกิจกรรม Laudato Sì “รักษ์ธรรมชาติ สิ่งสร้าง” ด้วย ทุกคนได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นกันเองและเป็นกำลังใจให้ก้าวเดินต่อไปด้วยกัน  และในโอกาสนี้ หมู่คณะได้จัดให้มีช่วงเวลาพักผ่อนร่วมกัน โดยจาริกแสวงบุญที่อาสนวิหารพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ขณะเดียวกันเป็นการพักผ่อนในจิตตารมณ์ครอบครัวของเราที่เพิ่มความสุขสดชื่นในการชื่นชมวิถีชีวิชาวประมง สัมผัสกับพระในธรรมชาติ เติมพลังใหม่ที่ได้รับทั้งพระพร และความสุขสดชื่น  …more photos…

FMA_News
2_0
อบรมการเล่าและการใช้นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2024   ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการปฐมวัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมกับคณะครูอนุบาลจำนวน 54 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เทคนิคการเล่า + การใช้นิทานทำกิจกรรมในเด็กปฐมวัยรูปแบบต่าง ๆ” ณ ห้องพัฒนาการ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ แผนกอนุบาล  โดยมีนายชัยฤทธิ์  ศรีโรจน์ฤทธิ์  เป็นวิทยากรให้การอบรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้นิทานในการเรียนการสอนในรูปแบบที่สร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเล่านิทานให้สนุกมากขึ้นเกิดการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการนำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนานหลากหลายวิธีการ และการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้ดึงดูดความสนใจของนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างเพลิดเพลิน   …more photos…

FMA_News
01
การจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษาหอพักหญิงเอาซีลีอุม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2024  ซิสเตอร์อุดม ศรีดารุณศิลป์ เป็นประธานในการประชุมการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษาหอพักหญิงเอาซีลีอุม กรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมของหอพักฯ โดยซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม เป็นที่ปรึกษาและดำเนินการประชุม รวมนักเรียน-นักศึกษาและบุคลากรสนับสนุนเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 16 คน หลังจากที่ได้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้ว ที่ประชุมเห็นชอบให้แบ่งจัดตั้งคณะกรรมการเป็น 2 ฝ่าย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม จำนวน 10 คน และคณะกรรมการฝ่ายสื่อมวลชน จำนวน 10 คน โดยตระหนักถึงหน้าที่และบทบาทของการเป็นคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ เป็นผู้มีจิตอาสาพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมเพื่อเพื่อนพี่น้องในหอพัก ทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนและช่วยเหลืองานต่าง ๆ ของหอพักฯ เป็นต้นในการใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการสร้างความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน สนับสนุนต่อข้อเรียกร้องขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาในสมณสาสน์ “จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” ในการให้ความสนใจนิเวศแบบองค์รวม ดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน ด้วยการเริ่มจากการรู้จักดูแลตนเอง ดูแลครอบครัว ดูแลเพื่อนพี่น้องในทุกระดับ บนพื้นฐานแนวความคิดของแผนระยะ 7 ปี ของสมณสาส์น ซึ่งได้แก่ การตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องของโลก (เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนที่สะอาดและการลดเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อให้เกิดความเป็นกลางของคาร์บอน […]

FMA_News
001
ต้อนรับเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2024   พระอัครสังฆราชปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทยเดินทางมาเยี่ยมเยียนชุมชนแห่งความเชื่อ พระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  เป็นครั้งแรก หมู่คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3 ของโรงเรียนวิสุทธิวงศ์  ร่วมกับคุณพ่อเปาโลสมนึก สุทธิ   เจ้าอาวาส และคุณพ่อปลัด ธรรมทูตจากประเทศเกาหลีและสัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง ได้ร่วมต้อนรับท่านอย่างสง่า ด้วยธงที่โบกสะบัดอย่างสง่างาม 2 ข้างทาง และมีการแสดงรำอวยพรชุด “ออนซอนชาวอีสานงามตระการวัฒนธรรม” โดยคณะนักเรียน ครู  และชาวบ้านที่เตรียมการแสดงต้อนรับชุดนี้ จากนั้นได้ร่วมกันโมทนาคุณพระเจ้า ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า โดยมีบิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี   หลังพิธีพระอัครสังฆราชปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์  และบิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย  คณะพระสงฆ์ นักบวช  ร่วมขบวนรถพิเศษ “ซาเล้ง” แห่รอบชุมชน  พร้อมกับสวดภาวนา และอวยพรแด่บรรดาพี่น้องสัตบุรุษ ณ พระรูปแม่พระประจำหมู่บ้านทั้งสี่หมู่บ้าน   โอกาสนี้สัตบุรุษได้ร่วมทำโรงทาน […]

FMA_News
01
เฉลิมฉลององค์แห่งความรัก….

หมู่คณะเอาซีลีอุม กรุงเทพฯ ร่วมเฉลิมฉลองขอบพระคุณ “พระเจ้า…องค์แห่งความรัก” โอกาสสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2024 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ วัดน้อยของหมู่คณะ โดยมีบาดหลวงภูวนัส กิจสวัสดิ์ (ซดบ) เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ท่านได้กล่าวให้ข้อคิดเกี่ยวกับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราแต่ละคนและเชิญชวนเราได้ปล่อยให้พระเจ้าทรงทรงรักเรา เพราะ “เป็นเรื่องที่ง่ายที่พระเจ้าจะทรงรักเราแต่เป็นเรื่องที่ยากมากกว่าที่เราจะปล่อยให้พระเจ้าทรงรักเรา” ช่วงสุดท้ายหลังการขับร้องบทเพลงสรรเสริญดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแล้ว ผู้ร่วมพิธีได้จับข้อคิดที่ระลึกเสมือนดังจดหมายน้อยจากพระเยซูเจ้าถึงแต่ละคน ซึ่งจะเป็นดังแนวทางการเจริญชีวิตแต่ละวันต่อไป…  more photos…

FMA_News
01
ขอบคุณพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2024  สมาชิก ธมอ และเยาวชนหอพักหญิงเอาซีลีอุม กรุงเทพฯ ร่วมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันสรรเสริญและขอบพระคุณพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ สำหรับพระพรมากมายที่ได้รับจากพระเจ้าผ่านทางการเสนอวิงวอนของพระนางตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เฉพาะอย่างยิ่งพระพรแห่งการปกป้องคุ้มครองและการอวยพรในทุกรูปแบบ  ด้วยการสวดสายประคำอย่างศรัทธา โดยมีเล่มเทียนที่ถูกจุดวางไว้ด้านหน้าพระรูปของพระมารดาเป็นสัญลักษณ์แห่งการขอบคุณ นอกจากนี้ ทุกคนยังได้ร่วมกันขับร้องบทเพลง “มักญีฟีกัต” ในวัดน้อยของบ้าน เนื่องในโอกาสวันฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน “มักญีฟีกัต” เป็นบทเพลงที่พระมารดามารีย์ได้ขับร้องออกมาเพื่อสรรเสริญพระเจ้า เมื่อพระนางได้รับคำทักทายจากนางเอลีซาเบธในขณะที่ทรงเสด็จเยี่ยม  เป็นบทเพลงที่น่าทึ่งและน่าประทับใจ ทั้งสะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมแห่งความสุภาพอ่อนโยนของพระมารดามารีย์อย่างที่สุด ในช่วงสุดท้ายของการภาวนา ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี ได้กล่าวให้ข้อคิด เชิญชวนให้ทุกคนได้มีความรักความศรัทธาต่อพระมารดา และเลียนแบบคุณธรรมแห่งความรักที่รู้จักก้าวออกไปเพื่อรับใช้ ให้การช่วยเหลือแก่ผู้อื่น อีกทั้งให้มอบฝากตัวไว้ในการดูแลของพระนางเสมอ   พระนางไม่เคยทำให้ผู้ใดต้องผิดหวัง   …more photos…

FMA_News
IMG_3429
โครงการห้องเรียนชีวิต: “Digital Resilience”

วันที่ 29 พฤษภาคม 2024  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีร่วมกับโรงเรียนเซนต์แมรี่ จ.อุดรธานี ได้จัดโครงการห้องเรียนชีวิตรุ่นที่ 2  มีการจัดทำหลักสูตรการใช้ Smart phone เพื่อพัฒนาโลกปัจจุบันและกิจกรรมสื่อศึกษา “Digital Resilience”  ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนเซนต์แมรี่ โดยมีนางอนงค์ คำแสงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีกล่าวเปิดโครงการ การเข้าร่วมในครั้งนี้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเซนต์แมรี่ จำนวน 160 คน และนักเรียนโรงเรียนกระจ่างวิทย์ จำนวน 30 คน พร้อมกับคณะครูจากทั้ง 2 โรงเรียน จำนวน 10 คน  ซึ่งทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมได้เรียนรู้การใช้ Social media application อย่างมีสติและรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นรวมถึงกฏหมายของสังคม …more photos…

FMA_News
01
สมโภชพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2024  สมาชิกหมู่คณะเอาซีลีอุม กรุงเทพฯ และหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก พร้อมด้วยเยาวชนและสัตบุรุษร่วมกันสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ โดยมีบาดหลวงภูวนัส กิจสวัสดิ์ ซดบ เป็นประธานในพิธี บรรยากาศของการสมโภชเป็นไปอย่างศรัทธาและกตัญญูต่อพระเจ้า ที่โปรดประทานพระมารดามารีย์ให้เป็นผู้อุปถัมภ์ของคริสตชนและเป็นผู้ช่วยเหลือแก่ทุกคน การเฉลิมฉลองในวันนี้ เป็นการย้ำเตือนอีกครั้งแก่สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่จะเจริญชีวิตแห่งการเป็น “อนุเสาวรีย์ทรงชีวิต…แทนคำขอบคุณของคุณพ่อบอสโกแด่พระมารดามารีย์…” ตลอดเรื่อยไป  …more  photos…

FMA_News
01
สมโภชนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล …มารดาผู้ร่วมก่อตั้งคณะ ธมอ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2024 สมาชิก ธมอ ตัวแทนเยาวชนหมู่คณะเอาซีลีอุม กรุงเทพฯ และหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก ร่วมสมโภชนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัซซาแรลโล มารดาผู้ร่วมก่อตั้งคณะ ในบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความรักรู้คุณและศรัทธาต่อพระเจ้า ที่โปรดประทานท่านนักบุญให้เป็นมารดาผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมนานาประการและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะที่เปี่ยมด้วยปรีชาญาณ ความรอบรู้ มีมานะพากเพียร ทั้งอุทิศตนความกล้าหาญและสุภาพถ่อมตน โดยมีบาดหลวงศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม ซดบ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสนี้ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณีหมู่คณะเอาซีลีอุม ได้จุดตะเกียงหน้าพระธาตุและถวายพวงมาลัยมะลิแด่ท่านนักบุญ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการมอบฝากชีวิต ภารกิจท่ามกลางเยาวชน ดังคำตรัสของพระมารดามารีย์ที่มีต่อท่านนักบุญว่า “A te le affido” “เราขอมอบฝากพวกเขาไว้กับเธอ” ได้อย่างเกิดผล และสามารถทำให้จิตตารมณ์อันงดงามจากถิ่นฐานมอร์เนเซกลับสว่างไสว และลุกโชติช่วงในดวงใจของทุกคน นอกจากนี้อาศัยเครื่องหมายของขนมปังและผลองุ่น ผลิตผลหลักของมอร์เนเซ เป็นดังเครื่องหมายของความพยายามที่จะเจริญชีวิตแต่ละวันในวัฒนธรรมแห่งการ “เอาใจใส่ดูแล” ซึ่งจะช่วยให้เป็นการอยู่ในสังคมร่วมสมัยที่ “ก่อให้เกิดชีวิต” ดังแบบฉบับของท่านนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล  …more photos…