Category: FMA_News

FMA_News
001 (Large)
เยี่ยมครอบครัวผู้ฝึกหัดที่เชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 24-25  กันยายน  2023  หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง ได้มีโอกาสต้อนรับ  Sr. Mabel Pilar นวกจาริณีของนวกสถานมาเรีย มัซซาแรลโล และ Sr. Rachel Melissa Flor อธิการิณีหมู่คณะแม่พระนิรมลทิน บ้านผู้ฝึกหัดที่ประเทศฟิลิปปินส์  ทั้งสองได้มาเยี่ยมหมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง และต้องการเยี่ยมครอบครัวของผู้ฝึกหัดที่กำลังรับการอบรมในหมู่คณะที่ฟิลิปปินส์ขณะนี้     โอกาสนี้ ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค และซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง ได้นำซิสเตอร์เดินทางไปที่หมู่บ้านห้วยเกี๊ยง  หมู่บ้านแม่หงานหลวง จ. เชียงใหม่  หมู่บ้านป่าแก่เหนือ  หมู่บ้านหัวแม่โถ  หมู่บ้านห้วยห้าใหม่  จ.แม่ฮ่องสอน   แม้ว่าในช่วงฤดูฝน การเดินทางค่อนข้างลำบาก แต่บรรดาซิสเตอร์มีความตั้งใจที่จะได้พบปะกับทุกครอบครัวอย่างเป็นกันเอง  ชาวบ้านในหมู่บ้านมีความดีใจและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  จากการพบปะครั้งนี้นับเป็นการสานความสัมพันธ์ที่ดี และช่วยให้สามารถระลึกถึงกันและกันในคำภาวนามากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้น ยังได้มีโอกาสเยี่ยมครอบครัวของซิสเตอร์วิไลพร  ซิสเตอร์มาลัย วงศ์นีรนาท และศิษย์เก่าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย  …more photos…

FMA_News
01 (Large)
Love-Filled Gratitude

วันที่ 10 กันยายน 2023  หมู่คณะพระมารดาแจกจ่ายพระหรรษทาน อุดรธานี  ได้ทำการฉลองกตัญญูระดับหมู่คณะ ในหัวข้อ “Love-Filled Gratitude”  มีการร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เพื่อเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรต่าง ๆ ที่พวกเราได้รับผ่านทางซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาในการการขอบคุณซึ่งกันและกัน ในช่วงเย็นได้มีการแสดงของเด็กนักเรียนประจำและเยาวชนกลุ่มเลารา  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานแบบครอบครัวและเต็มเปี่ยมไปด้วยความร่าเริงแบบซาเลเซียน  …more photos…

FMA_News
01
ฉลองวันแห่งการขอบคุณ

วันที่ 7-8 กันยายน 2023  หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ฉลองวันกตัญญูระดับบ้านและโรงเรียน  สมาชิกทุกกลุ่มในบ้านร่วมกันสร้างบรรยากาศของการเตรียมจิตใจด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย  บรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะเตรียมช่อบุปผาฝ่ายจิตแห่งคำภาวนา เพื่อมอบแด่ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี และภาวนาซึ่งกันและกันเป็นระยะเวลาตลอดทั้งเดือนก่อนที่จะถึงวันฉลอง   นักเรียนทำกิจกรรมการบอกรักคณะซิสเตอร์และคุณครูอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการ์ดลายมือ ภาพวาดระบายสี และวีดีทัศน์ที่ถ่ายทอดความในใจส่งผ่านให้กับผู้ใหญ่ทุกคนที่มีส่วนในการเติบโตของพวกเขาด้วยใจรู้คุณ  สมาชิกของศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด ได้เตรียมผลงานจากน้ำพักน้ำแรงของพวกเขาในงานฝีมือประเภทต่าง ๆ  เพื่อมอบเป็นของขวัญ พร้อมด้วยบทเพลงไพเราะจากนักเรียนของศูนย์ฝึกอาชีพ ซึ่งมีตัวแทนที่กำลังแข่งขันอยู่บนเวทีการประกวดร้องเพลงในรายการโทรทัศน์ ในเย็นวันที่ 7 กันยายน 2023  เป็นคืนครอบครัวที่อบอุ่นที่สมาชิกในบ้านได้มีรายการแสดงบนเวทีอย่างสวยงาม และสนุกสนาน และร่วมกันขอบคุณพระเจ้าด้วยใจกตัญญูในพิธีบูชาขอบพระคุณเช้าวันที่ 8 กันยายน 2023 พร้อมกับพระศาสนจักรที่เฉลิมฉลองการบังเกิดของพระนางมารีย์   โดยคุณพ่อลูกา เกรียงศักดิ์ กิจสกุลวงศ์ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม (SCJ) เป็นประธานในพิธี จากนั้นมีการร่วมฉลองพร้อมกับคุณครูและนักเรียนในโรงเรียน มีการแสดงบนเวทีของนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ  ในตอนเย็นเป็นเวลาของคณะครูได้แสดงบนเวทีและทานเลี้ยงพร้อมกับบรรดาซิสเตอร์ทุกท่าน    …more  photos…

FMA_News
02
ต้อนรับการเยี่ยมของอธิการิณีเจ้าคณะแขวง

ระหว่างวันที่ 23 – 30 สิงหาคม 2023  ซิสเตอร์อันเจลา ทองอยู่ กิจสกุล  อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เริ่มเยี่ยมหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน  ซึ่งเป็นหมู่คณะแห่งแรกที่ได้รับการเยี่ยมอย่างเป็นทางการในปีการศึกษานี้   นับเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่ผู้ใหญ่สามารถพบปะกับบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ อย่างพร้อมหน้ากันทั้งในบ้านและในโรงเรียนซึ่งเป็นภารกิจหลักของหมู่คณะ ได้แก่ คณะครู  นักเรียนคาทอลิก เยาวชนอาสาสมัคร ssyv  และนักเรียนในศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด  บรรยากาศของการเยี่ยมดำเนินไปอย่างราบรื่นในแต่ละวัน  นอกจากนั้น ยังได้พบปะกับกลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน  ศิษย์เก่า และพนักงานในโรงเรียนอย่างถ้วนหน้า  โดยแต่ละกลุ่มได้ต้อนรับผู้ใหญ่ด้วยบรรรยากาศที่เต็มด้วยความสุข มีชีวิตชีวา ให้ความเคารพ พร้อมรับฟังข้อคิดและข้อเตือนใจในการอบรมเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตจริง โอกาสนี้ หมู่คณะซิสเตอร์ได้จัดให้มีวันพักผ่อนร่วมกันนอกสถานที่ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2023  ที่ตลาดน้ำอัมพวา และที่ ณ สัทธา อุทยานไทย  เพื่อเสริมสร้างความรักฉันพี่น้องและฟื้นฟูพละกำลังกายใจในการดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีความหมาย    …more photos…

FMA_News
7415_0 (Large)
คุณพ่อเจ้าคณะเยี่ยมเยียนสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

วันที่ 29 สิงหาคม 2023   คุณพ่ออันตนบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงซาเลเซียน  ได้มาเยี่ยมเยียนหมู่คณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ที่โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี อย่างเป็นกันเองในโอกาสที่อยู่ระหว่างการเยี่ยมหมู่คณะซาเลเซียนที่โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี  พร้อมกับคุณพ่อสมิต แดงอำพันธ์   ในโอกาสนี้ ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ และบรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะให้การต้อนรับด้วยความยินดี  นำเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบโรงเรียน และพบปะพูดคุยอย่างเป็นกันเองเช่นกัน

FMA_News
01 (Large)
กิจกรรมวันแม่ บ้านธิดารักษ์ สามพราน

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2023   หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน  จัดกิจกรรมวันแม่สำหรับนักเรียนบ้านธิดารักษ์ โดยมีตัวแทนคุณแม่มาร่วมงานจำนวน 6 คน  กิจกรรมเริ่มด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ ร้องเพลง มอบของขวัญ  รับชมการแสดงจินตลีลา และชมวิดีทัศน์ซึ่งเด็ก ๆ ได้เตรียมเป็นของขวัญให้กับคุณแม่เป็นพิเศษในโอกาสนี้  แม้ว่าผู้ปกครองบางท่านไม่สามารถมาร่วมงานได้  แต่ได้ส่งคลิปวีดีโอบอกความรู้สึกในใจถึงลูก  สร้างความประทับใจและความตื้นตันใจให้กับลูก ๆ เป็นอย่างมาก    จากนั้น ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค อธิการิณี ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับความรักอันยิ่งใหญ่ที่แม่มีต่อลูกด้วยความบริสุทธิ์ใจ และจบลงด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์แม่ลูกด้วยการเล่นเกมที่สนุกสนาน สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่กันและกัน   ก่อนจบการฉลอง ทุกคนร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน ช่วงบ่ายของวันที่ 14 สิงหาคม 2023  มีการจัดกิจกรรมฐานแก่นักเรียนธิดารักษ์ เพื่อให้การอบรมบูรณาการไปกับความรู้อาศัยกิจกรรมเกมฐานจำนวน  6 ฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ตระหนักถึงคุณค่าและสิทธิของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมและเสมอภาคกัน  กิจกรรมครั้งนี้ช่วยให้ได้รับทั้งความสนุกสนานและความรู้ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ฉันพี่น้องภายในบ้านธิดารักษ์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันและแน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้น  …more  photos…

FMA_News
01 (Large)
เชื้อแป้งแห่งความกตัญญู

เย็นวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2023  หมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง ทำฉลองวันกตัญญูระดับหมู่คณะ เริ่มต้นบรรยากาศการฉลองของกลุ่มต่าง ๆ ภายในบ้าน มีการแสดงของพนักงาน นักเรียนประจำ และกลุ่มเลารา เช้าวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2023  มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อวัฒนา สีสาวรรณ (ซดบ) เป็นประธานในพิธี  ซึ่งสมาชิกในหมู่คณะทุกกลุ่มร่วมใจกันภาวนาและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรมากมายที่พระองค์ทรงประทานให้ในโอกาสที่ทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นในบ้านของแม่พระ   จากนั้นมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนและครูที่โรงเรียน ซึ่งได้จัดพร้อมกับกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ  โอกาสนี้ ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ  อธิการิณี และบรรดาซิสเตอร์ ร่วมในพิธีพร้อมกับตัวแทนศิษย์เก่าที่ได้มาร่วมฉลองและส่งมอบความรักกตัญญูแด่บรรดาซิสเตอร์ด้วย ในโอกาสวันแม่ ทางโรงเรียนนารีวุฒิยังได้จัดกิจกรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งความรู้”  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2023  โดยเชิญผู้ปกครองนักเรียนมาแบ่งปันถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียน เป็นการเรียนรู้จากแหล่งความรู้โดยตรง ลงมือปฏิบัติของจริง และยังช่วยสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ซึ่งในแต่ละห้องเรียน  นักเรียนได้รับฟังเนื้อหา พร้อมฝึกฝนปฏิบัติ ทักษะที่หลากหลายจากผู้ปกครองที่ได้มาให้ความรู้   และในตอนเย็น บรรดาซิสเตอร์ร่วมรับประทานอาหารสังสรรค์กับคณะครูทุกท่านด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง  …more photos…

FMA_News
361638361_763518462440804_3957259551725866365_n
“เราทำความดีด้วยหัวใจ” โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2023   คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2566  ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมให้แก่ประชาชนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ การนี้ผู้เข้าร่วมได้แก่ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โรงเรียนบ้านนาจาน โรงเรียนบ้านปากดง เข้าร่วมประมาณ 500 คน   เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเปิดโดยมีคุณพ่อสมนึก สุทธิ เจ้าอาวาสวัดวิสุทธิวงศ์ เป็นประธานในการภาวนา จากนั้น นายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอบ้านดุง กล่าวเปิดงาน และนายพงษ์พัฒน์ โคตรกำกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ หลังจากได้บันทึกภาพร่วมกันแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จึงได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการร่วมทำความสะอาดภายในบริเวณวัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง และตลอดแนวทางเดินในชุมชน  …more photos…

FMA_News
01
ธมอ ร่วมถวายพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2023   ซิสเตอร์จินตนา จันทร์ประสิทธิ์ และซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ จากโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้เข้าร่วมโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ถวายการดูแลให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณรและผู้นำศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง  ซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ  โดยการได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนผู้นำศาสนาคริสต์เข้าร่วมในพิธีเปิด   นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  หลังจากเพลงสรรเสริญพระบารมี นายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอบ้านดุงได้กล่าวรายงาน จากนั้นประธานมอบของที่ระลึกให้พระประธานและผู้นำศาสนาคริสต์  หลังพิธีเปิด ประธานและคณะได้เปิดบูทนิทรรศการพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ และบริเวณตรวจสุขภาพ บรรยากาศดำเนินไปอย่างราบรื่นดี จากนั้นได้มีการเปิดให้บริการการดูแลรักษาสุขภาพแก่ทุกท่านที่ได้มาร่วมงาน  …more photos…

FMA_News
02
ZERO BRASS School Tour

วันที่ 15 กรกฎาคม 2023  โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดค่ายกิจกรรมความรู้และประสบการณ์เครื่องเป่าลมทองเหลืองให้แก่นักเรียนวงโยธวาทิต โดยมีนักดนตรีวง Zero Brass อดีตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 6 คน เป็นผู้ให้ความรู้  ได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ สมัครเข้าร่วมค่ายครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 116 คน รวมครูและวิทยากรเป็น 134 คน ได้แก่ นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนเทพวิทยา โรงเรียนรัตนะราษฏร์บำรุง โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม และโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน มีการสอนเทคนิคด้านการฝึกใช้ลมเป่าอย่างถูกต้อง จากนั้นแยกประเภทเครื่องเป่าไปตามห้องต่าง ๆ เพื่อฝึกวิธีใช้เครื่องและการเป่าอย่างถูกต้อง ในภาคบ่าย เป็นการสอนและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  การแนะนำด้านการศึกษาต่อทางดนตรีเพื่ออาชีพที่หลากหลาย  จากนั้น เป็นการแสดงคอนเสิร์ตโดยทีมนักดนตรีทั้ง 6 คน  มีนักเรียนและผู้สนใจเข้ารับชม จำนวนทั้งสิ้น ประมาณ 250 คน  โอกาสนี้ คุณพ่ออธิการยอห์น ลิสซันดริน ได้เข้ารับชมพร้อมกับนักเรียนประจำโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เป็นบรรยากาศที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ความเพลิดเพลินและมิตรภาพที่ดี   …more photos…