Category: Close Up

Close Up
00
ฉลองกตัญญูระดับแขวง “We are in your hand with Thanks”

วันที่ 7 เมษายน 2024  สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในแขวงไทยร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในวันฉลองกตัญญู โดยมี ซิสเตอร์อันเจลา ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเป็นศูนย์รวมของการฉลอง ซึ่งได้จัดขึ้นที่บ้านธารพระพร สามพราน จ.นครปฐม ในหัวข้อ “We are in your hand with Thanks”  สมาชิก จากหมู่คณะทุกแห่งมีตัวแทนมาร่วมฉลองในวันนี้ พร้อมด้วยตัวแทนครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สมาชิกครอบครัวซาเลเซียน และเยาวชน เป็นต้น จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ และโรงเรียนนารีวุฒิ ที่ได้มีรายการแสดงสวยงามบนเวที สร้างสีสันและบรรยากาศของวันฉลองให้มีความยิ่งใหญ่ตระการตามากยิ่งขึ้น   สมาชิกทุกคนได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในพิธีบูชาขอบพระคุณในภาคเช้า โดยคุณพ่ออารอน อัลโกเซบา อธิการบ้านซาเลเซียน สามพราน เป็นประธานในพิธี  จากนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองในบรรยากาศแบบครอบครัว  มีคำกล่าวแสดงความขอบคุณจากใจของทุกกลุ่ม การร้องเพลง และการแสดงบนเวทีที่สวยงาม  จากนั้นทุกคนร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันด้วยความสุขใจ    …more photos…

Close Up
0010
ประชุมประเมินผลวางแผนประจำปี

ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2024  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในแขวงไทยจำนวน 59 คน ได้เข้าประชุมประเมินผลวางแผนประจำปี 2024-2025  ที่บ้านธารพระพร สามพราน จ.นครปฐม  ซึ่งในวันแรกได้รับการแบ่งปันเกี่ยวกับ “จิตตารมณ์การก้าวไปด้วยกันของชีวิตผู้รับเจิม” จากมงซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย   จากนั้นที่ประชุมได้รับฟังการรายงานสภาพแขวงไทยจาก ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และการรายงานผลการประเมินการทำงานฝ่ายจากผู้ประสานงานทั้ง 6 ฝ่าย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการไตร่ตรอง พิจารณาถึงการก้าวเดินด้านชีวิตจิต ชีวิตหมู่คณะ และด้านภารกิจ  เป็นต้น ภารกิจด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสนามงานที่สำคัญในการอภิบาลเยาวชน   จากการพิจารณาในมุมมองต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน อาศัยการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอบรมของสมาชิกทุกช่วงวัย  ที่ประชุมจึงได้เลือกแนวทางที่เป็นหนึ่งเดียวกันในเป้าหมาย และวัตถุประสงค์หลัก รวมทั้งจุดเน้นของสมาชิกในแขวงไทย  เพื่อนำไปจัดทำเป็นโครงการประจำปีต่อไป   …more photos

Close Up
001
อาสาสมัครเพื่อการประกาศข่าวดี

วันที่ 2 เมษายน 2024  ฝ่ายงานธรรมทูตคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดการอบรมอาสาสมัครเพื่องานประกาศข่าวดี ที่บ้านธารพระพร สามพราน  โดยมีคุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายงานสังคมและทีมงานของสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเกี่ยวกับงานประกาศข่าวดีในมิติงานด้านสังคม ตามแนวทางเอกสารพระศาสนจักร 3 ฉบับ คือ  “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร”  “ทุกคนเป็นพี่น้องกัน” และ “ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า”   และคุณทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ จากคณะกรรมการคาทอลิก ฯ แผนกคริสตศาสนธรรมได้แบ่งปันในที่ประชุมเกี่ยวกับบทเรียนพระคัมภีร์ นอกจากนั้น ได้มีการแนะนำความรู้ในกิจกรรมภาคสนามเกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพ  การเพาะปลูกผักงอก และการทำปุ๋ยหมัก ในบริเวณสวนบ้านธารพระพร โดยทีมงานจากสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ  การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสมาชิกในคณะ รวมทั้งครอบครัวซาเลเซียนที่ได้มีตัวแทนมาเข้าร่วมอบรม คุณครู และตัวแทนพนักงานในโรงเรียน จำนวนทั้งหมด 74 คน  ซึ่งนับเป็นโอกาสดีในการรับรู้และฝึกปฏิบัติแนวทางของจิตตารมณ์ธรรมทูตในการส่งเสริมการดูแลรักษาโลก เสมือนการประกาศข่าวดีที่เริ่มต้นด้วยการกลับใจ  …more photos…  

Close Up
001 (Large)
การอบรมช่วงวัย : วัยผู้ใหญ่ตอนต้น

วันที่ 6-8 มีนาคม 2024  ฝ่ายอบรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จัดการอบรมต่อเนื่องให้กับสมาชิกในคณะ เป็นการอบรมช่วงวัยที่แตกต่างกัน โดยแบ่งสมาชิกที่เข้ารับการอบรมออกเป็น 3 รุ่น  ช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นจำนวน 15 คน ได้รับการอบรมเป็นรุ่นแรกที่บ้านสเตลลา มารีส  ชะอำ  โดยมีคุณพ่อวรวุธ สังขรัตน์ คณะภราดาน้อยกาปูชิน เป็นวิทยากรให้การอบรมโดยใช้พระวาจาพระเจ้าที่ว่า “ความรักของพระคริสตเจ้าผลักดันเรา   ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสตเจ้า ผู้นั้นเป็นสิ่งสร้างใหม่ สภาพเก่าผ่านพ้นไป สภาพใหม่เกิดขึ้นแล้ว” (2 คร 5:14-17)   บรรดาซิสเตอร์ได้รับการแบ่งปันพระวาจาพระเจ้า ซึ่งเทียบเคียงกับประสบการณ์ชีวิตที่สะท้อนให้เห็นถึงการเผชิญวิกฤติ  มีแรงผลักดัน และเสริมพลังในการก้าวเดินเพื่อผ่านพ้นอุปสรรคตามช่วงวัย นอกจากนั้น มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก โดยซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค เป็นวิทยากรแบ่งปันและนำการไตร่ตรองถึงประสบการณ์จริงในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารด้วยภาษาและอวัจนภาษา    ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะได้ร่วมในการอบรมและให้ข้อคิดแก่สมาชิกในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ท่ามกลางบรรยากาศการอบรมที่มีความสงบ ใกล้ชิดธรรมชาติ และห่างไกลความกังวล  และได้มอบที่ระลึกเป็นสัญลักษณ์ในการอบรม พร้อมด้วยบทภาวนาที่มีความสอดคล้องชวนให้ระลึกถึงก้าวเดินฝ่ายจิตที่แต่ละคนต้องทำให้เกิดผลอย่างเห็นได้ชัด     …more photos…

Close Up
008
พิธีอภิเษกพระสังฆราชที่อุบลราชธานี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2024  ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย และตัวแทนสมาชิก ได้ร่วมพิธีอภิเษกพระสังฆราชสเตเฟน บุญเลิศ พรหมเสนา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี  ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี  โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยพระอัครสังฆราชปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย และพระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง โดยมีบรรดาพระสังฆราชจากทุกสังฆมณฑล พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษ ร่วมพิธีจำนวนมาก  โอกาสนี้ บรรดาสมาชิกได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนบ้านนักบวชคณะต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง คือ บ้านซิสเตอร์คณะยอแยฟแห่งการประจักษ์  และโรงเรียนพระแม่มารีอุบลราชธานี  …more photos…

Close Up
027 (Large)
ฉลอง 60 ปี วัดดอนบอสโก และงานวันครอบครัวซาเลเซียน

วันที่ 27 มกราคม 2024   ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสฉลอง 60 ปี แห่งการก่อตั้งวัดดอนบอสโก กรุงเทพ  พร้อมกับครอบครัวซาเลเซียนและสัตบุรุษกว่า 600 คน   โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู อาร์ชบิชอปกิตติคุณแห่งมิสซังกรุงเทพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมกับคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงซาเลเซียน บรรดาพระสงฆ์และนักบวช โอกาสนี้ ครอบครัวซาเลเซียนได้ร่วมแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้าโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการเป็นอาร์ชบิชอป และ 40 ปี ที่เป็นพระคาร์ดินัล ภาคบ่าย หลังการร่วมฉลอง 60 ปี วัดดอนบอสโก กรุงเทพ  มีกิจกรรมงานวันครอบครัวซาเลเซียนจัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น 2 ของวัดดอนบอสโก นำโดย คุณพ่อสุพจน์ ริ้วงาม ผู้รับผิดชอบครอบครัวซาเลเซียนประเทศไทย พร้อมด้วยสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนจากกลุ่มต่าง ๆ จำนวน 200 คน มาร่วมงาน ประกอบไปด้วย สมาชิกซาเลเซียน […]

Close Up
0004
งานชุมนุมผู้นำเยาวชนซาเลเซียนไทย STAR 2024

ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2024   ฝ่ายอภิบาลเยาวชนได้จัดการชุมนุมผู้นำเยาวชนซาเลเซียนไทย STAR 2024  ณ บ้านธารพระพร อ.สามพราน จ.นครปฐม  ภายใต้หัวข้อ “The dream that makes you dream”  ซึ่งเป็นเนื้อหาจากคำขวัญของอัคราธิการคณะซาเลเซียน มีผู้ร่วมชุมนุมทั้งหมดจากหมู่คณะต่าง ๆ เป็นตัวแทนซิสเตอร์ คณะครู และเยาวชน จำนวน 158 คน  โดยมีซิสเตอร์อันเจลา ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการชุมนุม จากนั้นผู้ร่วมชุมนุมได้รับการอบรมจากวิทยากรท่านแรก คือ คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา พระสงฆ์ซาเลเซียน  ท่านได้อบรมเกี่ยวกับหัวข้อของการชุมนุม  มีกิจกรรมการเสวนาโต๊ะกลมโดยมีตัวแทนเยาวชนจากสถาบันในเครือ ฯ ได้เสวนาแบ่งปันความฝันของตนเองและพื่อนเยาวชนในวัยเดียวกัน รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้รับการอบรมจากคณะซิสเตอร์ในบ้านและในโรงเรียนต่าง ๆ ในวันต่อมามีการอบรมในหัวข้อ Leader: Youth for change โดยคุณพ่อประธาน ตันเจริญ พระสงฆ์จากสังฆมณฑลจันทบุรี ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเยาวชน  จากนั้นบรรดาเยาวชนและครูยังได้ร่วมกิจกรรม “คนล่าฝัน”  เพื่อทำประสบการณ์นอกสถานที่ในการสัมภาษณ์ผู้คนต่างสาขาอาชีพเกี่ยวกับความฝันในชีวิตของพวกเขา […]

Close Up
027
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ครั้งที่ 10

ระหว่างวันที่ 4-8  ธันวาคม  2023  ตัวแทนนักเรียนเนตรนารีและครูผู้กำกับจากโรงเรียนในเครือคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คือ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  โรงเรียนเซนต์เมรี่  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ และโรงเรียนนารีวุฒิ ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ครั้งที่  10   ซึ่งจัดโดยสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี  การเข้าค่ายครั้งนี้ทางคณะได้รับมอบหมายจากสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ให้จัดกิจกรรมฐานส่งเสริมทักษะชีวิต  โดยมี ซิสเตอร์ศิริรัตน์  อนุวัฒน์ประกิจ ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง พร้อมทีมงานครูและนักเรียนจิตอาสาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม  นักเรียนที่มาเข้าค่ายจากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิก ประมาณ 3,000 คน เวียนฐานเข้ามาร่วมกิจกรรม ด้วยความสุขและสนุกสนาน ขอขอบคุณสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ที่เปิดโอกาสให้ทีมผู้กำกับและเนตรนารีของโรงเรียนในเครือ ฯ ให้เข้าร่วมในการชุมนุมซึ่งได้รับประสบการณ์มากมาย ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือมาก และสนับสนุนให้คณะของเราได้มีส่วนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย  …more photos…

Close Up
01
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ แผนกเยาวชน

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2023 ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ และซิสเตอร์ฐนชา โสทน ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการคาทอลิกเพื่อคริสตชน แผนกเยาวชน ครั้งที่ 47 สมัยสามัญประจำปี ค.ศ.2023  ณ Holiday Garden Hotel จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาและพิจารณานโยบายและทิศทางงานอภิบาลเยาวชน ค.ศ.2023-2030 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานอภิบาลเยาวชนในระดับท้องถิ่น และมีการแบ่งปันผลการดำเนินงานอภิบาลเยาวชน รวมถึงข้อท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นในระดับสังฆมณฑลและองค์กรสมาชิก  อีกทั้งยังมีการพิจารณาและวางแผนงานอภิบาลเยาวชน ค.ศ.2024  โดยมีคุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด และคุณพ่อนพดล ยอแซฟ เป็นวิทยากร ก่อนเริ่มประชุมได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อประธาน ตันเจริญ เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะสงฆ์จิตตาภิบาลเยาวชน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 34 คน (คุณพ่อ 15 คน ซิสเตอร์ 2 คน ผู้ประสานงานเยาวชน 17 คน) การประชุมดำเนินไปตามวาระการประชุม และมีการพิจารณาวางแผนการจัดค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 39 ซึ่งสังฆมณฑลเชียงรายรับผิดชอบ โดยคุณพ่อธินากร ดำรงอุษา […]

Close Up
027
อบรมสื่อสัญจร Media Education

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2023  ซิสเตอร์ฉวีวรรณ เกษทองมา ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และนางสาวนิตยาภรณ์ เส็งเจริญ ทีมงานด้านสื่อสารมวลชน  ได้ให้การอบรมสื่อสัญจรในโครงการ Media Education  แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวนทั้งหมด 553 คน  ในหัวข้อ “พลเมืองดิจิทัล รู้คิด รู้ทัน ปัญญาประดิษฐ์”   โดยแบ่งนักเรียนแต่ละระดับชั้น เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมจอห์น ปอล   เพื่อรับความรู้เกี่ยวกับทักษะการเป็นการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ มีการเล่มเกม ตอบคำถาม และเรียนรู้เชิงปฏิบัติการใน Workshop เกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างสรรค์ผลงานของมนุษย์  และได้สรุปความคิดจากการไตร่ตรองหัวข้อของสารวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 58   ที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเลือก คือ “ปัญญาประดิษฐ์และปรีชาญาณของหัวใจ  เพื่อการสื่อสารที่สมบูรณ์ของมนุษย์”  ซึ่งจะมีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม ปี 2024   …more photos…