Category: Close Up

Close Up
01
ธมอ สัมผัสชีวิตธรรมทูต

ฝ่ายงานธรรมทูต คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ได้จัดโครงการ “สัมผัสชีวิตธรรมทูต”  ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   ในวันที่ 16-20 มีนาคม ค.ศ. 2023  ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้ประสานงานพร้อมสมาชิก    ฝ่ายงานธรรมทูตได้ออกเดินทางสู่เชียงใหม่และได้แวะคำนับ พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ณ สำนักมิสซังเชียงใหม่  สมาชิกได้ร่วมพิธีเปิด โครงการสัมผัสชีวิตธรรมทูต  จากนั้นได้เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้บ้านสานฝันปันสุข  ณ ตำบลดอยแก้ว  โดย ภราดาอนุรักษ์  นิธิภัทราภรณ์ คณะเซนต์คาเบรียล ได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในการช่วยเหลือชาวบ้าน การปลูกต้นกาแฟ โกโก้ การผลิตน้ำดี่ม ฯลฯ ทุกผลิตผลนั้นเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของชาวดอย  เพื่อการดำรงชีวิตของพวกเขาอย่างมีคุณค่า   ภาคบ่ายซิสเตอร์อาเดไลเด ซูแปร์ติโน ซิสเตอร์ซาเลเซียนธรรมทูตชาวอิตาเลียน ได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตธรรมทูตของท่านที่ได้ทุ่มเทชีวิตเพื่อเยาวชนในชีวิตที่เรียบง่าย จากนั้นซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง ได้นำเสนอวีดิทัศน์ความเป็นมาของบ้านธิดารักษ์และเยี่ยมชมกิจการของบ้าน วันที่สองได้ไปสัมผัสชีวิตธรรมทูตบนดอยของคณะเบธาราม  ที่หมู่บ้านสบแอบ (วัดนักบุญสเตฟาโน)  บ้านหนองหล่น(วัดนักบุญยอห์น บอสโก) บ้านผาหมอน (วัดนักบุญเปโตร) บ้านอ่างกาน้อย (วัดอัครเทวดาคาเบรียล)   และแม่กลางหลวง (วัดนักบุญโยแซฟ)   คุณพ่อติดคำ  ใจเลิศฤทธิ์  […]

Close Up
12.mornese
การอบรมผู้นำโครงการมอร์เนเซ 2023-2027

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2023  ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค และ ซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล ไปเข้าร่วมโครงการของฝ่ายอบรม “ Progetto Mornese Animatrici 2023-2027 ” ระดับคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่บ้าน Sacro Cuore ประเทศอิตาลี โดยมีซิสเตอร์ Jeanette Palasota FMA. Coordinatrice Progetto Mornese เป็นผู้ประสานงาน สมาชิกเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 27 คน จากแขวงต่างๆทั่วโลกรวม 24 แขวง การร่วมวางแผน 6 ปีของการดำเนินการตามโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมจะศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Progetto Mornese Animatrici ล่วงหน้าแล้ว เมื่อพบกันระดับกลุ่มใหญ่ มีการศึกษาเอกสารและไตร่ตรอง  องค์ประกอบแห่งพระพรพิเศษ (ELEMENTI CARISMATICI) จากแนวปฏิบัติสมัชชาครั้งที่ 24 นำมาแบ่งปันและเข้ากลุ่มเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์ (Obiettivo) และเป้าหมาย […]

Close Up
onlines1 (1)
ประชุมออนไลน์ อบรม – ฝ่ายงานธรรมทูต ธมอ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2023    ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้ประสานงานแขวง ฝ่ายงานธรรมทูต  เข้าร่วมการประชุมอบรมออนไลน์ ร่วมกับฝ่ายงานธรรมทูตพร้อมกับผู้ประสานงานแขวงต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย  โดยมีซิสเตอร์รูธ เดล ปีลาร์ โมรา ที่ปรึกษากลางฝ่ายงานธรรมทูตและทีมผู้ประสานงานส่วนกลาง  ได้จัดอบรมออนไลน์ให้กับผู้ประสานงานแขวงต่าง ๆ ตามแนวทางของสมัชชาครั้งที่ 24 ที่ได้นำเสนอการปลุกเร้าใจด้านการอบรมเป็นพิเศษ  การพบปะผู้ประสานงานฝ่ายงานธรรมทูตแต่ละทวีป  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2023 ที่ผ่านมา  หัวข้อ ในครั้งนี้คือ  อาสาสมัครธรรมทูต    (Il volontariato missionario)  เป็นกระแสเรียกหนึ่งของฆราวาส อดีตอัครธิการคณะซาเลเซียน  Don Pascual Chavez   ให้การอบรมเกี่ยวกับจิตตารมณ์ธรรมทูตของคณะซาเลเซียน  และ ซิสเตอร์โมนาลิซ่า แบร์นาดิโน มาคาโด (suor Monaliza Bernardino Machado) ได้แบ่งปันประสบการณ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์ธรรมทูต  ที่แขวง Nossa Senhora Aparecida  (BAP) จากนั้นซิสเตอร์รูธ เดล […]

Close Up
1
ธมอ ร่วมภาวนาวันเอกภาพคริสตชน

วันที่ 29 มกราคม 2023  ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์วนิดา มาลาวาลย์ ผู้แทนฝ่ายงานธรรมทูตคณะ ธมอ ร่วมงานวันภาวนาเอกภาพคริสตชน  ณ วัดราชินีแห่งสันติสุข (สุขุมวิท 101)  โดยมีคณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย จาก 5 องค์การคริสต์ ร่วมภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน   โดยมี 1.คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย  2.สภาคริสตจักรในประเทศไทย  3.สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย 4.มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ 5.มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย    โดยมุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธี ศาสนาจารย์ ดร. ประสาทพงษ์ ปั้นสวย ผู้แทนจากสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นประธานในการเทศน์  หัวข้อการอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ในปี ค.ศ.2023  คือ   “จงเรียนรู้ที่จะทำความดี จงแสวงหาความยุติธรรม” (อสย 1:17)   มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 350   พิธีเปิด โดยผู้นำทั้ง 5 องค์การคริสต์ จุดเทียนปัสกาเพื่อเริ่มพิธีนมัสการสรรเสริญพระเจ้า   หลังจากนั้นเข้าสู่พิธีเปิดด้วยการตีฆ้องในพิธีเปิดงาน […]

Close Up
01
STAR 2023 : Called to be yeast

ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2023 ฝ่ายอภิบาลเยาวชนได้จัดโครงการชุมนุมเยาวชนผู้นำ STAR 2023  ซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 31 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเยาวชนผู้นำและตัวแทนหมู่คณะผู้อบรมจากสถาบันในเครือ ธมอ  ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์  ฝึกฝนตนเองในคุณลักษณะการเป็นผู้นำ และผู้ปลุกเร้าใจตามวิถีจิตซาเลเซียน และสร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ประเมินผล เสนอแนะ และวางแนวทางการอบรมเยาวชนในทิศทางเดียวกันตามอุดมการณ์ประจำปี 2023 และนำไปประยุกต์ใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกสถาบันในเครือ ธมอ การชุมนุมเยาวชนผู้นำในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ภายใต้หัวข้อ “Called to be yeast” มีผู้เข้าร่วมชุมนุมจากสถาบันในเครือฯ ดังนี้ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์        ซิสเตอร์ 1 คน ครู 7 คน เยาวชน 14 คน รวมเป็น 22 คน โรงเรียนเซนต์เมรี่         ซิสเตอร์ 2 คน ครู 5 คน เยาวชน […]

Close Up
25
สมัชชาระดับแขวงคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานครั้งที่ 5

วันที่ 9-11 ธันวาคม 2022   คณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานระดับแขวงได้จัดประชุมสมัชชาครั้งที่ 5 ที่บ้านฟื้นฟูจิตใจหัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยผู้แทนสมาชิกซาเลเซียนผู้ร่วมงานที่เป็นที่ประธานและที่ปรึกษาของแต่ละบ้านของแขวง พร้อมด้วยจิตตาธิการเข้าร่วมประชุม 40 คน เพื่อเลือกคณะที่ปรึกษาระดับแขวงชุดใหม่ซึ่งมีอายุทำหน้าที่ในวาระ 3 ปี (ปี 2023-2025) ผลการเลือกตั้ง ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. คุณนวพร กิจสวัสดิ์ ผู้ประสานงานแขวง 2. คุณกรนุช เจริญผล เลขา 3. คุณเสาวณี แสนจันทร์ ผู้ช่วยเลขา 4. คุณธีระ กุลวิทย์ เหรัญญิก 5. คุณลัดดาวัลย์ กาญจนทิตต์ ผู้ช่วยเหรัญญิก 6. คุณวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร ผู้ให้การอบรม 7. คุณจันทร์เปี่ยม แจ่มจันทร์ ผู้ช่วยผู้ให้การอบรม 8. คุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ จิตตาธิการแขวง SDB 9. ซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล […]

Close Up
SAD BP (1)
ฉลองคริสต์มาสแก่นักเรียนทุน (SAD)

วันที่ 11 ธันวาคม 2022   ซิสเตอร์อันนา กราสซี  ผู้รับผิดชอบโครงการช่วยเหลือนักเรียนยากจน ได้พบปะกับครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับทุนจากผู้มีพระคุณในโครงการ SAD ที่โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง  เพื่อส่งความสุขและมอบของขวัญให้กับครอบครัวของเด็ก ๆ   โดยมีซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง และทีมงานอาสาสมัคร  ได้จัดเตรียมกิจกรรม รับชมวีดีทัศน์ประวัติวันคริสต์มาส  ตอบคำถาม และร้องเพลงคริสต์มาสส่งความสุขให้กันและกัน   โอกาสนี้ เด็ก ๆ ได้ส่งความสุขให้กับซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกหมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่การจัดกิจกรรม  จำนวนเด็กที่ได้รับทุนมีทั้งหมด 38 คน  ขอขอบคุณสำหรับผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีน้ำใจดี

Close Up
001
ประชุมคณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย ครั้งที่ 2

ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2022  ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง  ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูตระดับแขวงของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์   ร่วมประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์  ครั้งที่ 2  ณ ศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์ Baptist Student Center (BSC) โดยมีศาสนาจารย์วิรัช โกยดุลย์ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ดำเนินการประชุม มีผู้เข้าร่วมจาก 5 องค์การคริสต์ จำนวน 18 ท่าน   วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2022   ณ ซอย 101 วัดราชินีแห่งสันติสุข และเป็นการอำลาตำแหน่งประธานเอกภาพคริสตชนไทยและรองประธานสภาคริสตจักรในประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ทำงานร่วมกันมาของท่านนั้นมีแต่ความปรารถดีต่อศาสนาคริสต์และผลักดันในกิจกรรมงานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนด้วยดีเสมอมา กรรมการทุกท่านจึงน้อมอำลาท่านในตำแหน่ง และยังคงเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันต่อไปในการทำงาน ขอพระเจ้าอวยพรท่าน

Close Up
2022 11 17-18 mission (17)
สัมมนาผู้ร่วมประกาศข่าวดีระดับชาติครั้งที่ 2

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2022  ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ฝ่ายงานธรรมทูต ธมอ ร่วมสัมมนาผู้ร่วมประกาศข่าวดีระดับชาติครั้งที่ 2 เรื่อง “การประกาศข่าวดียุคปัจจุบันในประเทศไทยกับบทบาทฆราวาส”  ณ บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  โดยมีบาทหลวงไตรรงค์ มุลตรี ผู้อํานวยการสมณองค์กรเพื่อการ สนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย (National Director of the Pontifical Missionary Society – PMS)    หัวข้อการสัมมนาในโอกาส 400 ปี สมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชนกับการประกาศข่าวดีในประเทศไทย โดยบาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล “200 ปี องค์กรเผยแพร่ความเชื่อ ฆราวาสหญิงผู้มีใจธรรมทูต บุญราศี เปาลีน มารี จารีโค”  โดย ซิสเตอร์มารีอา เอลิซาเบ็ธ   “ชีวิตพระสงฆ์ธรรมทูตในดินแดนพื้นที่สีแดง โดย คุณพ่อเรย์นัลโด ฟุลเจนซีโอ “เครื่องมือประกาศข่าวดี อัลฟ่า”   โดยคุณนิรมล […]

Close Up
02 (Large)
ธมอ ร่วมส่งสาส์นเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างศาสนา

ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2022  ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์วนิดา มาลาวาลย์ ตัวแทนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ฝ่ายงานธรรมทูต เข้าร่วมกับ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยการนำของบาทหลวงพรชัย แก้วแหวน บาทหลวงดาเนียล มัสซา และคณะจำนวน 22 ท่าน  ได้นำสาส์นจากสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนักนครรัฐวาติกัน ในหัวข้อ “คริสตศาสนิกชน และชาวซิกข์ : ส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างศาสนาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม”  มาส่งมอบให้กับนายปินเดอร์ปาลซิงห์ มาดาน นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา ณ วัดคุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา(วัดซิกข์)  เพื่อร่วมแสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวซิกข์เนื่องในโอกาสฉลองวันครบรอบวันเกิดของท่าน Sri Guru Nanak Dev Ji    ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างศาสนาต่าง ๆ ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าวว่า เป็นวัฒนธรรมที่มองผู้อื่นว่า “ไม่ใช่คู่แข่ง หรือตัวเลขสถิติ แต่เป็นพี่น้องชายหญิง”