ศาสนสัมพันธ์…ร่วมกันปกป้องสถานนมัสการพระเจ้า

01

วันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 2020  บาทหลวง เสนอ ดำเนินสะดวก เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ภายใต้สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับบาดหลวง สมเกียรติ บุญอนันตบุตร นำคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์จำนวน 10 ท่าน ซึ่งมีตัวแทนจากคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คือ ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง และซิสเตอร์เอลด้า บารัตตีโน ได้เข้าพบนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี เพื่อนำส่งสาส์นในโอกาสสิ้นสุดเดือนรอมฎอน ฉลองวันอีฏิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 /ค.ศ. 2020 จากสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนักนครรัฐวาติกัน ในหัวข้อ “คริสตศาสนิกชนและมุสลิม : ร่วมกันปกป้องสถานที่นมัสการพระเจ้า” โดยบาดหลวง สมเกียรติ บุญอนันตบุตร เป็นผู้อ่านและมอบสาส์นให้แก่ผู้นำศาสนาอิสลาม ณ สำนักจุฬาราชมนตรี  โอกาสนี้ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้กล่าวต้อนรับ และแสดงความขอบคุณในความปรารถนาดีและสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมาโดยตลอด ซึ่งความมีไมตรีต่อกันนี้จะนำพาไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมโดยรวม โดยการใช้หลักคำสอนของศาสนาให้คนในสังคมธำรงมั่นในศีลธรรมอันดีงาม และกล่าวแสดงความชื่นชมแบบอย่างของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่ได้ทรงลงนามในบันทึกข้อตกลงการทำงานร่วมกันในการพิทักษ์ศาสนสถานกับ Dr. Ahmad Al-Tayyeb ผู้เป็น Grand Imam แห่ง Al-Azhar ที่กรุงอาบูดาบี ประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 ทำให้ตระหนักถึงการที่ทุกศาสนาถือว่าเราเป็นพี่น้องกันและมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นกับโลกและขจัดความไม่ดีงามให้พ้นไปจากสังคมมนุษย์…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *