Category: FMA_News

FMA_News
06
กิจกรรมอำลาและแสดงความยินดีกับน้องอนุบาล 3

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2024  โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง จัดกิจกรรมอำลาและส่งนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขึ้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   โดยซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ อธิการิณี และบรรดาซิสเตอร์ ได้ร่วมกิจกรรมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน  และได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับสารวัตรนักเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรม “พี่พาน้องเข้าโรงเรียน” ด้วยความรับผิดชอบตลอดปี  ซึ่งต้องมีความเสียสละในการมาถึงโรงเรียนตั้งแต่เช้าเพื่อทำหน้าที่ของตนเองอย่างซื่อสัตย์และสม่ำเสมอ จากนั้น บรรดาซิสเตอร์ได้มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนอนุบาล 3 ทุกคน  ตัวแทนนักเรียนได้กล่าวแสดงความขอบคุณ  และรับฟังข้อคิดจากซิสเตอร์อธิการิณี   ก่อนจบกิจกรรม  นักเรียนอนุบาล 1-2  ได้มีการแสดงบนเวทีเพื่อร่วมยินดีกับพี่ ๆ และให้ผู้ปกครองที่มาร่วมงานได้รับชม  บรรยากาศเต็มด้วยความสุขยินดี และความภาคภูมิใจในความสำเร็จก้าวเล็ก ๆ เพื่ออนาคตในการเติบโตเป็นคนดีและเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป  …more  photos…

FMA_News
02
“รักษ์โลก = รักเรา”

วันที่ 25 มกราคม 2024   ซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน และโรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง พร้อมด้วยตัวแทนครู และนักเรียนจำนวนทั้งหมด 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม “รักษ์โลก = รักเรา”  ณ โรงเรียนพระแม่มารีสาทร กรุงเทพ เพื่อประกาศแถลงการณ์อย่างเป็นทางการโอกาสปี”รวมพลังรัก(ษ์)โลก ค.ศ.2024-2025 โดยเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญเพื่อไม่ใช่เป็นเพียงคำแถลงการณ์อย่างเดียวแต่ยังนำลงสู่ภาคปฏิบัติร่วมกัน  โดยมีพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกอบวจนพิธีกรรมขอพรพระผู้เป็นเจ้า  หลังจากนั้นพระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย อ่านแถลงการณ์นโยบายของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย หัวข้อการเสวนาจากผู้นำทุกศาสนา คือ“ศาสนากับการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน” ในช่วงบ่ายมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับสร้างวัฒนธรรมพลังรักษ์โลกของตัวแทนโรงเรียนและองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่  ได้นำความสำเร็จและรางวัล มาจัดนิทรรศการให้ชื่นชม และแบ่งกิจกรรมฐานสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจ ได้เข้าร่วมรับความรู้จากฐานทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก่ สมาคมสตรีไทยคาทอลิก โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก, MBH-Made By Heart, Caritas Thailand  […]

FMA_News
02
Infinite love & gratitude

วันที่ 12-13 มกราคม 2024   หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน คุณครูผู้ดูแล และนักเรียนธิดารักษ์ร่วมกันฉลองวันกตัญญู แสดงความขอบคุณซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค อธิการิณี ในหัวข้อ “Infinite love & gratitude” บรรยากาศของการฉลองในจิตตารมณ์ครอบครัวนี้เริ่มด้วยการเตรียมจิตใจของเราโดยภาวนาเป็นพิเศษสำหรับท่านตลอดเดือนมกราคม และมีจุดศูนย์รวมในพิธีบูชาขอบพระคุณ  โดยบาดหลางฟรังซิส ไกส์ (ซดบ) เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้มีการแสดงที่หลากหลายของนักเรียนธิดารักษ์ พนักงานและคณะซิสเตอร์ที่สนุกสนานร่าเริงแบบซาเลเซียน ทว่า มีข้อคิดคติสอนใจให้ทุกคนจดจำ มีการจัดให้นักเรียนธิดารักษ์แข่งขันด้านศักยภาพที่ส่งเสริมพรสวรรค์ด้วยการประกวดวาดภาพ การออกแบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ การเขียนเรียงความและละครสั้น ภายใต้หัวข้อ “กตัญญู” เพื่อปลูกฝังทัศนคติและความเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของความกตัญญูที่แสดงออกถึงการขอบคุณต่อผู้มีพระคุณ รวมถึงความรู้คุณซึ่งกันและกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักกตัญญูกตเวทีต่อผู้แทนพระมารดามารีย์ในหมู่คณะของเรา  …more photos…

FMA_News
01
งานชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 28

วันที่ 16 มกราคม 2024  โรงเรียนนารีวุฒิได้เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดงานชุมนุมครูคาทอลิก ระดับสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 28  มีคุณครูคาทอลิกในสังฆมณฑลราชบุรีเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 306 คน จาก 19 โรงเรียน 3 วิทยาลัย และ 1 เนอสเซอรี่     โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี   ได้มาเป็นประธานในงานชุมนุมครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ท่านได้มาเยือนโรงเรียนนารีวุฒิ นับแต่ได้รับตำแหน่งเป็นประมุขแห่งสังฆมณฑลราชบุรี โอกาสนี้ ท่านได้แบ่งปันข้อคิดจากการบรรยายให้กับครูคาทอลิกหัวข้อ “ครูคาทอลิกอยู่กับเด็ก ๆ แบบพระเยซูเจ้า”   มีพิธีรับศีลอภัยบาปและพิธีบูชาขอบพระคุณ สำหรับทุกคนที่มาร่วมงาน ต่างได้รับพระพรของพระจ้า พรอ้มทั้งข้อคิดที่ดีในการดำเนินชีวิตคริสตชน หลังพิธี  ผู้รับผิดชอบการจัดชุมนุมได้มีตัวแทนกล่าวคำนับพระสังฆราช และขอบคุณทางโรงเรียนนารีวุฒิ ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ   จากนั้น  มีกิจกรรมสนุกสนานในบรรยากาศครอบครัว ด้วยการจับสลากแจกของรางวัลและรับประทานอาหารร่วมกัน   …more photos…

FMA_News
01
กิจกรรมกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครโรงเรียนเซนต์แมรี่

วันที่ 13 มกราคม 2024  ซิสเตอร์ฐนชา โสทน และคุณครูผู้รับผิดชอบกลุ่มอาสาสมัคร ได้นำกลุ่มเยาวชน SSYV  โรงเรียนเซนต์แมรี่ จ.อุดรธานี จำนวน 25 คน  ไปจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่มูลนิธิช่วยเหลือเด็กบ้านลูกรัก(บ้านเด็กกำพร้า) จ.ขอนแก่น โดยมีการจัดซุ้มอาหารให้กับเด็ก ๆ ทุกคน และมอบของบริจาคที่ได้จากการออกร้านขายของในวันคริสต์มาส รวมทั้งการสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ  นักเรียนและผู้ปกครองในโรงเรียน ในวันที่ 14 มกราคม 2024  ซิสเตอร์ฐนชา โสทน และคุณครูมณีจันทร์ ซอนอินทร์ พร้อมด้วยนักเรียนอาสาสมัครจำนวน 13 คน ร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลสนับสนุนการศึกษาในงาน “Stop violence with love” (หยุดความรุนแรงด้วยความรัก) ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชนบทหนองคาย ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย  โดยคณะภคินีศรีชุมพาบาล เป็นผู้ดำเนินการ และมีตัวแทนพระสงฆ์ นักบวชคณะต่าง ๆ รวมทั้งผู้นำชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก   นักเรียนได้ช่วยทำหน้าที่เป็นจิตอาสาในงานนี้ และยังมีตัวแทน 4 คน ที่ได้ร่วมวิ่งการกุศลระยะทาง […]

FMA_News
01
เยี่ยมหมู่คณะแม่พระแจกจ่ายหรรษทาน อุดรธานี

ระหว่างวันที่ 18-25 ธันวาคม 2023    หมู่คณะแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี  ต้อนรับ  ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล  อธิการิณีเจ้าคณะแขวงในโอกาสการเยี่ยมประจำปี  ซึ่งอยู่ในช่วงการเตรียมฉลองเทศกาลคริสต์มาส   บรรยากาศการเยี่ยมเยียนเต็มด้วยความสุขยินดีของการพบปะ แบ่งปัน และอวยพรซึ่งกันและกัน  ท่านได้พบกับสมาชิกแต่ละคน  กลุ่มนักเรียนประจำ กลุ่มเลารา  คณะครู พนักงาน และกลุ่มต่าง ๆ ในบ้านอย่างทั่วถึง รวมทั้งนักเรียนและครูคาทอลิก คณะซาเลเซียนผู้ร่วมงาน  ศิษย์เก่า กลุ่มเยาวชน SSYV    ทุกกลุ่มได้ให้การต้อนรับด้วยความยินดี เปี่ยมด้วยความสุขใจ  และท่านได้มอบข้อคิดที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มด้วยคำพูดเรียบง่าย ส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้แต่ละคนทำหน้าที่ของตนอย่างดี ทุกๆคนมีส่วนสำคัญที่จะเสริมเติมกันและกันให้บ้านของเรามีความสุข ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2023  มีพิธีบูชาขอบพระคุณพร้อมกันในบ้าน เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเยี่ยมครั้งนี้  และในโอกาสเทศกาลแห่งความสุข ซิสเตอร์ทองอยู่ พร้อมด้วยสมาชิกในหมู่คณะ ได้ส่งความสุขแด่พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาติวิสัย หมู่คณะซาเลเซียนที่โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา  รวมถึงครอบครัวของสมาชิกที่อยู่ ใกล้เคียง ซึ่งสร้างความประทับใจและบรรยากาศแห่งครอบครัวอย่างมาก  …more photos…

FMA_News
01
เยี่ยมหมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง

สมาชิกหมู่คณะนักบุญยอแซฟ  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่   ผู้ร่วมงานและเยาวชนบ้านธิดารักษ์ ยินดีต้อนรับซิสเตอร์อันเจลา ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์   โอกาสเยี่ยมประจำปีระหว่างวันที่  29 พฤศจิกายน-6 ธันวาคม 2023  ท่านได้พบกับผู้มีพระคุณของหมู่คณะ คือ   ครอบครัว คุณสุจินต์  ศิริมหาราช  ที่เชียงใหม่  และครอบครัวคุณมานิตย์ แย้มกรรณ์  ที่ดอยสะเก็ด วันที่ 2-3 ธันวาคม  หมู่คณะได้จัดให้มีการชุมนุมพบปะศิษย์เก่าเป็นครั้งแรก ซึ่งมีศิษย์เก่าของบ้านที่เปิดมาตั้งแต่เข้ามาเชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด อ. อมก๋อย และอ.จอมทอง  ซิสเตอร์ทองอยู่ได้พบปะกับศิษย์เก่าทุกคนที่กลับมาเยือนบ้านด้วยใจรู้คุณ และได้บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาด้วยความสุขยินดี  และท่านได้พบปะให้โอวาทกับหมู่คณะ  กับกลุ่มเยาวชนธิดารักษ์  พนักงานในบ้าน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจการต่าง ๆ ภายในบ้าน  ออกเยี่ยมหมู่บ้านที่ใกล้เคียง  เพื่อให้กำลังใจในทำภารกิจการอบรมตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน วันที่ 5 ธันวาคม  สมาชิกในหมู่คณะขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันในพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการเยี่ยม โดยคุณพ่อประจวบโชค  ตรีโสภา  เป็นประธานในพิธี  ตอนเย็น ได้มีการขอบคุณด้วยการแสดงของเยาวชนบ้านธิดารักษ์  ด้วยการขอบคุณท่านผู้เป็นตัวแทนของพระมารดาด้วยบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความห่วงใยและความอบอุ่น  ในบรรยากาศที่อบอุ่นแบบครอบครัว  …more photos…

FMA_News
01
เยี่ยมหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน

วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2023  หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน คุณครูผู้ดูแล และนักเรียนธิดารักษ์ สามพราน พร้อมใจต้อนรับซิสเตอร์อันเจลา ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง  โอกาสการเยี่ยมบ้าน  โดยมี ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค อธิการิณี ได้กล่าวต้อนรับและมอบมาลัยกรแด่ท่าน การอยู่ท่ามกลางพวกเราในวันเหล่านี้อบอุ่นด้วยบรรยากาศครอบครัวในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะผู้อบรม ท่านให้การอบรมเพื่อเสริมสร้างหมู่คณะที่ก่อให้เกิดชีวิตและเป็นพยานด้วยชีวิตผู้รับเจิมถวายตนที่มีความสุขยินดี โอกาสนี้ท่านได้พบปะสนทนากับคุณครู นักเรียนธิดารักษ์ และพนักงานในบ้าน เพื่อให้กำลังในการทำหน้าที่ของตนในการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะผู้อบรม พร้อมทั้งแบ่งปันสิ่งที่ดี ๆ เป็นข้อคิดเตือนจิตใจ และให้โอวาทกลุ่มนักเรียนธิดารักษ์ เยาวชนที่หมู่คณะได้รับมอบฝากไว้ในความดูแล เพื่อให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนและการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ค่ำคืนสุดท้ายหมู่คณะผู้อบรมได้จัดการแสดงและขับร้องบทเพลง “Higher hands are leading me” แทน “คำขอบคุณ” สำหรับวันเวลาที่ท่านได้มอบให้พวกเราด้วยใจมารดา นอกจากนั้น ท่านยังได้มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนธิดารักษ์ที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนธิดารักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าได้ร่วมโครงการจิตอาสาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 และเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนธิดารักษ์ที่มีความประพฤติดี ทุกคนมีความสุขในการพบปะครั้งนี้ซึ่งจบลงด้วยการแจกขนมและไอศกรีมที่นำความชุ่มชื่นใจมาสู่ทุกคน  …more photos…

FMA_News
00
TN Propect Approach

วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2023  ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “OPEN HOUSE TN PROJECT APPROACH”  ของแผนกอนุบาลโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จ.สงขลา  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเด็กให้คิดอย่างเป็นระบบด้วย Mind Map ผ่านการระดมความคิด (Brainstorm)  เรียนรู้ในสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ครูและผู้ปกครอง จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบโครงการ มุ่งเน้นให้เด็กมีส่วนร่วม เรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่านประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ตลอดจนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะที่สรุปออกมาเป็นชิ้นงาน ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน ผู้รับผิดชอบแผนกอนุบาล และคุณครูทุกท่าน พร้อมด้วยกำลังสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมมือจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน ซึ่งมีการเตรียมทั้งบทเรียน เนื้อหา และบรรยากาศการจัดสถานที่อันจำกัด แต่เต็มด้วยความน่ารักสมวัย มีสีสัน และสอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ในวัยอนุบาล   กิจกรรมได้ขึ้นในระยะเวลา 3 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียน หน่วยงานต่าง ๆ และบุคคลภายนอกเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการแสดงของนักเรียนอนุบาลได้ด้วย  …more photos…

FMA_News
016
ฉลองความศักดิ์สิทธิ์แบบซาเลเซียน

…บรรยากาศความสดชื่น ร่าเริง สดใสแบบซาเลเซียน ในรั้วอนุบาลโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2023  คณะซิสเตอร์ ครู และนักเรียนอนุบาล ได้ทำฉลองมาเดอร์มัสซาแรลโล และมาเดอร์มักดาเลนา โมราโน ในหัวข้อ “ความศักดิ์สิทธิ์ซาเลเซียน” ซึ่งทั้งสองผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นดังเชื้อแป้งที่มีพลังสร้างโลกให้ฟูขึ้นด้วยความดี  เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ชีวประวัติและคุณธรรมของท่านทั้งสองผ่านบทเพลง บทภาวนา และละครเวที ที่มีข้อคิดคุณธรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี โอกาสนี้ ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชระรังษี อธิการิณี ได้เป็นประธานในวันฉลอง  ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน ผู้รับผิดชอบแผนกอนุบาล พร้อมด้วยคุณครูทุกท่าน ได้ช่วยจัดเตรียมวจนพิธีกรรม บทเพลง และละคร ที่ให้นักเรียนทุกระดับได้ร่วมส่วนด้วยความเบิกบานยินดี มีชิวิตชีวา  และนักเรียนแต่ละชั้นได้เตรียมการแสดงเทิดเกียรติท่านนักบุญทั้งสองอย่างสวยงาม  …more photos…