เยี่ยมหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก

30 (Large)

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2024   หมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก ต้อนรับซิสเตอร์อันเจลา ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงโอกาสการเยี่ยมประจำปี   หมู่คณะได้มอบฝากการเยี่ยมของผู้ใหญ่ไว้กับพระมารดามารีย์นิรมล เพื่อการบังเกิดผลดีสำหรับสมาชิกแต่ละคน และการร่วมภารกิจอภิบาลของหมู่คณะกับฆราวาสผู้ร่วมงาน  ซิสเตอร์ทองอยู่ ได้พบปะกับหมู่คณะโดยให้ข้อคิดไตร่ตรอง “เป้าหมายชีวิต” การเรียกของพระผู้เป็นเจ้าในเวลาปัจจุบัน โดยเน้นเกี่ยวกับ “เหตุผลในการดำเนินชีวิต”   และทบทวนถึง “การอยู่ที่ก่อให้เกิดชีวิต” ตามข้อแนะนำของสมัชชาของคณะครั้งที่ 24 ที่พัฒนาชีวิตในมิติความเป็นมนุษย์ ทั้งชีวิตฝ่ายจิต ฝ่ายกาย และการอบรมอภิบาลซาเลเซียนด้วยพยานชีวิตของเราตามสมรรถภาพ

ระยะเวลาของการเยี่ยมนับเป็นเวลาของ “การแบ่งปันและเติมเต็ม” พระพรให้แก่กัน  นอกจากนั้น ซิสเตอร์ทองอยู่ได้พบปะกับบุคลากรผู้ร่วมงานและร่วมกิจกรรม Laudato Sì “รักษ์ธรรมชาติ สิ่งสร้าง” ด้วย ทุกคนได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นกันเองและเป็นกำลังใจให้ก้าวเดินต่อไปด้วยกัน  และในโอกาสนี้ หมู่คณะได้จัดให้มีช่วงเวลาพักผ่อนร่วมกัน โดยจาริกแสวงบุญที่อาสนวิหารพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ขณะเดียวกันเป็นการพักผ่อนในจิตตารมณ์ครอบครัวของเราที่เพิ่มความสุขสดชื่นในการชื่นชมวิถีชีวิชาวประมง สัมผัสกับพระในธรรมชาติ เติมพลังใหม่ที่ได้รับทั้งพระพร และความสุขสดชื่น  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *