การจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษาหอพักหญิงเอาซีลีอุม

01

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2024  ซิสเตอร์อุดม ศรีดารุณศิลป์ เป็นประธานในการประชุมการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษาหอพักหญิงเอาซีลีอุม กรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมของหอพักฯ โดยซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม เป็นที่ปรึกษาและดำเนินการประชุม รวมนักเรียน-นักศึกษาและบุคลากรสนับสนุนเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 16 คน หลังจากที่ได้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้ว ที่ประชุมเห็นชอบให้แบ่งจัดตั้งคณะกรรมการเป็น 2 ฝ่าย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม จำนวน 10 คน และคณะกรรมการฝ่ายสื่อมวลชน จำนวน 10 คน โดยตระหนักถึงหน้าที่และบทบาทของการเป็นคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ เป็นผู้มีจิตอาสาพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมเพื่อเพื่อนพี่น้องในหอพัก ทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนและช่วยเหลืองานต่าง ๆ ของหอพักฯ เป็นต้นในการใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการสร้างความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน สนับสนุนต่อข้อเรียกร้องขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาในสมณสาสน์ “จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” ในการให้ความสนใจนิเวศแบบองค์รวม ดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน ด้วยการเริ่มจากการรู้จักดูแลตนเอง ดูแลครอบครัว ดูแลเพื่อนพี่น้องในทุกระดับ บนพื้นฐานแนวความคิดของแผนระยะ 7 ปี ของสมณสาส์น ซึ่งได้แก่

  1. การตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องของโลก (เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนที่สะอาดและการลดเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อให้เกิดความเป็นกลางของคาร์บอน ความพยายามในการปกป้องและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ รับประกันการเข้าถึงน้ำสะอาดสำหรับทุกคน ฯลฯ)
  2. การตอบสนองต่อเสียงร้องของคนยากจน (การปกป้องชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงความตายและสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบบนโลก โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อกลุ่มเปราะบาง เช่น ชุมชนพื้นเมือง ผู้อพยพ เด็กที่เสี่ยงต่อการเป็นทาส เป็นต้น)
  3. เศรษฐกิจเชิงนิเวศ (การผลิตที่ยั่งยืน การค้าที่เป็นธรรม การบริโภคอย่างมีจริยธรรม การลงทุนอย่างมีจริยธรรม การลงทุนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและกิจกรรมทางเศรษฐกิจใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อโลกและผู้คน การลงทุนในพลังงานหมุนเวียน ฯลฯ)
  4. การยอมรับวิถีชีวิตที่เรียบง่าย (ความสุขุมในการใช้ทรัพยากรและพลังงาน หลีกเลี่ยงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว หันมารับประทานอาหารที่มีพืชเป็นหลักมากขึ้น และลดการบริโภคเนื้อสัตว์ การใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น และหลีกเลี่ยงรูปแบบการขนส่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ฯลฯ)
  5. การศึกษาเชิงนิเวศน์ (การคิดใหม่และการออกแบบโปรแกรมการศึกษาใหม่และการปฏิรูปสถาบันการศึกษาด้วยจิตวิญญาณของระบบนิเวศแบบบูรณาการเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการดำเนินการทางนิเวศน์ ส่งเสริมกระแสเรียกทางนิเวศของเยาวชน ครู และผู้นำทางการศึกษา ฯลฯ)
  6. จิตวิญญาณเชิงนิเวศน์ (ฟื้นนิมิตทางศาสนาของการทรงสร้างของพระเจ้า ส่งเสริมการติดต่อกับโลกธรรมชาติมากขึ้นด้วยจิตวิญญาณแห่งความมหัศจรรย์ การสรรเสริญ ความยินดี และความกตัญญู ส่งเสริมการเฉลิมฉลองพิธีกรรมที่เน้นไปที่การสร้างสรรค์ พัฒนาคำสอนเชิงนิเวศ การสวดมนต์ การถอย การฝึกอบรม ฯลฯ)
  7. เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมเพื่อดูแลการสร้างสรรค์ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ (ส่งเสริมการสนับสนุนและการรณรงค์ที่ได้รับความนิยม ส่งเสริมการหยั่งรากลึกในดินแดนท้องถิ่นและระบบนิเวศในบริเวณใกล้เคียง ฯลฯ)

โดยคณะกรรมการของหอพักฯ จะนำแนวคิดเหล่านี้มาประยุกต์เข้ากับกิจกรรมต่าง ๆ และการผลิตสื่อเพื่อการแบ่งปันเป็นลำดับต่อไป

…more  photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *