#LaudatoSi#กิจกรรมเรารักษ์โลก…เรารักษ์บ้าน…

IMG_0104 (Large)

ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2024   ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ คณะซิสเตอร์ พนักงาน และนักเรียนหอพักหญิงเอาซีลีอุม ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินกิจกรรม #LaudatoSi#กิจกรรมเรารักษ์โลก…เรารักษ์บ้าน# ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติประจำปี “เปลี่ยนตัวเองเพื่อทำตามความฝัน”(ฝันให้โลกของเรามีธรรมชาติอันงดงาม…) เริ่มต้นจากการดูแลตนเองและหันมาสนใจเพื่อชีวิตส่วนรวมมากขึ้น ซึ่งทำให้กิจกรรมการคัดแยกขยะในครั้งแรกนี้ได้รับการจุดประกายและเห็นถึงความสำคัญของทุกคนที่จะมีส่วนร่วมทำให้บ้านของเราได้รับการสะสาง มีความสะดวก ถูกสุขลักษณะ สะอาด สร้างนิสัยที่ดี เท่าที่จะสามารถทำได้ ในวันเดียวกันนี้ ยังได้มีการทำความสะอาด จัดเตรียมสถานที่ กำหนดรูปแบบภาชนะรองรับขยะประเภทต่าง ๆ จนถึงการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ตามกระบวนการ 3R ด้วยความตั้งใจจริง

นอกจากนี้ตัวแทนจากนักเรียนชั้น ม.4 ยังเป็นตัวแทนในการสาธิตการจัดการกับขวดพลาสติก กล่องพัสดุ หรือกระดาษ รวมถึงหลอด และกระป๋องอลูมิเนียมที่มีแหวนสำหรับเปิดฝาออก หรือเปิดขอบข้างริมตะเข็บ เราทุกคนมีความหวังว่า กิจกรรมที่ได้เริ่มต้นนี้แล้วจะได้รับความร่วมมือจากทุกคน และเป็นพลังให้พระประสงค์ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกลับเป็นจริงในสังคมเล็ก ๆ ของเรา “ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าจงได้รับการสรรเสริญตลอดนิรันดร” #LaudatoSi#กิจกรรมเรารักษ์โลก…เรารักษ์บ้าน#5.ส#หอพักหญิงเอาซีลีอุม   …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *