โครงการปลูกเมล็ดพันธุ์กระแสเรียก

006

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2024  ซิสเตอร์มาลี ดวงมาลา นำเยาวชนคาทอลิก บ้านธิดารักษ์ จอมทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 13 คน เข้าร่วมโครงการ “ปลูกเมล็ดพันธุ์กระแสเรียก” เป็นกลุ่มแรก ณ บ้านศูนย์เบธาราม สัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นชั้นของน้อง ๆ
วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เยาวชนคาทอลิก จะได้ทำประสบการณ์ การประทับอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้า เปิดรับเสียงเรียกของพระองค์ ดำเนินชีวิตคริสตชนที่เข้มข้นมากขึ้น โดยอาศัยพระวาจา…”เขาก็ตาสว่าง และจำพระองค์ได้” (ลก.24,13-35)  เป็นแนวทางการภาวนาไตร่ตรองในวันนี้ หลังจากที่ได้ภาวนาส่วนตัว ในบรรยากาศสงบเงียบ พวกเขาจดบันทึก….แต่งภาวนาส่วนตัว….และแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ   โดยบาดหลวงมงคล เจริญธรรม ให้ข้อคิดและโปรดรับศีลอภัยบาป
หลังจากกิจกรรมแล้ว  พวกเขารับอาหารเที่ยง “ข้าวซอยห้อยขา” ก่อนเดินทางกลับ  เด็ก ๆ มีความสุข มีกำลังใจ ที่จะปรับเปลี่ยนตนให้ดีขึ้น เพื่อเดินตามความฝันของพวกเขาต่อไป  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *