Author: support

FMA_News
IMG_4455 (Large)
ม.อ….เฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณ

หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดเฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณประจำปีขึ้น ในวันที่ 16 กันยายน 2016 ซึ่งการฉลองแบ่งออกเป็นระดับหมู่คณะและระดับโรงเรียน ในหัวข้อ “ONE HEART” และ “With devoted love and gracious heart” เพื่อให้โอกาสพิเศษนี้เป็นโอกาสที่ชัดเจนที่สมาชิก คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า ตัวแทนสมาคมผู้ปกครอง พนักงาน นักเรียนศูนย์ตาบอดหญิง และบุคลากรทุกระดับสามารถแสดงความรักรู้คุณต่อซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ อธิการิณี ผู้แทนของพระองค์ ด้วยการแสดงชุดต่าง ๆ การกล่าวสุนทรพจน์ การมอบของขวัญ และการกล่าวคำขอบคุณ ซึ่งการแสดงต่าง ๆ ในปีนี้ เป็นการแสดงที่สวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ และเปี่ยมไปด้วยข้อคิดต่าง ๆ มากมาย …การฉลองกตัญญูในปีนี้ เราทุกคนต่างหวังว่า จะทิ้งร่องรอยความทรงจำอันงดงามไปอีกนานเท่านาน …เพื่อคุณธรรมประการนี้จะค้ำจุนก้าวเดินในชีวิตจนบรรลุเป้าหมาย…ที่เราต่างมุ่งวาดหวัง… see more…

FMA_News
DSC07102 (Large)
อธิการิณีเจ้าคณะแขวง…เยี่ยมหมู่คณะหาดใหญ่

ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณแขวงแห่งประเทศไทย ได้เยี่ยมเยียนหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 5-10 กันยายน 2559 โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณี พร้อมด้วยสมาชิก คณะครู นักเรียน นักเรียนประจำ พนักงานและตัวแทนผู้ปกครองได้ให้การต้อนรับ และพบปะตามวันเวลาต่าง ๆ ในบรรยากาศของความยินดีและการรู้คุณ ทั้งได้แสดงออกซึ่งความรักและรู้คุณด้วยการแสดง ด้วยการมอบของขวัญและการแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ   …read more…

FMA_News
IMG_9486 (Large)
“ร้อยเรียงดวงใจ รัก กตัญญู”

ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2559 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ได้จัดงานวันกตัญญูแสดงความรู้คุณต่อผู้ใหญ่ นั่นคือซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีของบ้าน โดยมีการแสดงความกตัญญูจากกลุ่มต่าง ๆ เริ่มวันแรกด้วยนักเรียนระดับอนุบาล มีการร้องเพลง การแสดงบนเวทีแบบน่ารัก ๆ รวมทั้งการแสดงละครเวทีของตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลที่สร้างสีสันและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้ วันที่สอง นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้มีการนำเสนอประวัติความเป็นมาของวันกตัญญูผ่านทางคลิปวีดีโอ การร้องเพลงอวยพร การแสดงต่าง ๆ บนเวทีแบบเรียบง่าย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศของครอบครัวและเป็นกันเอง ในตอนเย็นของวันนั้นเป็นการแสดงของคณะครูบนเวที พร้อมกับมีการเลี้ยงอาหารค่ำ คุณครูหลายคนได้นำความประหลาดใจแด่ซิสเตอร์นิภา เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้แสดงบนเวทีพร้อมกับเพื่อนครูด้วยกัน และท้ายสุดการแสดงความกตัญญูของนักเรียนประจำและพนักงานที่ทำงานในโรงเรียนของเรา โดยรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน ทุกคนรับประทานอย่างเอร็ดอร่อยและมีความสุข ตัวแทนของนักเรียนประจำและพนักงานได้กล่าวขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้ด้วย แม้อาหารจะเป็นอาหารที่คุ้นเคยแต่ความรู้สึกที่ได้รับนั้นมีค่าและกลับเป็นความทรงจำที่ดี ส่วนในตอนเย็นมีการแสดงของพวกเขาบนเวทีทั้งการอ่านสุนทรพจน์ การร้องเพลง การรำ การเต้นและการละครที่สอดแทรกคุณธรรมของความรักและความสามัคคีโดยมีผู้ปกครองนักเรียนประจำมาร่วมชมการแสดงของนักเรียนด้วย ทุกคนชื่นชมและประทับใจในการแสดงออกของนักเรียนและพนักงาน เหล่านี้ เป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคน จึงทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นและเต็มไปด้วยความสุข…read more….

FMA_News
IMG_4205
“ม.อ. …ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ร่วมสานฝันผันโลกให้งดงาม”

ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2559 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดสัปดาห์สื่อศึกษา ในหัวข้อ “ม.อ(มารีย์อุปถัมภ์)….ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ร่วมสานฝันผันโลกให้งดงาม” ภายใต้แนวคิดของอุดมการณ์ประจำปี “Save the world with a merciful heart” ซึ่งได้รับแนวทางจากพระสมณสาส์น “ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสที่ว่าด้วยเรื่องสื่อมวลชน “เทคโนโลยี เป็นทั้งการสร้างสรรค์และอำนาจที่ควบคุมมนุษย์และโลก” (ข้อ 104) พระสันตะปาปาทรงเห็นว่าโลกของเราต้องการจริยธรรมที่มีพลัง ชีวิตฝ่ายจิตที่แท้จริงและการควบคุมตนเอง เป็นต้น ในการใช้เทคโนโลยี (ข้อ 105) โดยในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ อธิการิณีโรงเรียน เป็นประธาน ร่วมกับบคณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนต่างได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในพิธีเปิด ยังได้มีนักเรียนชมรมสื่อศึกษาของโรงเรียนได้ร่วมแสดงฉ่อย ลิเก และการเต้นประกอบเพลง เชิญชวนให้เพื่อน ๆ ได้ใช้สื่อย่างมีวิจารณญาณ ท่ามกลางสังคมปัจจุบันที่มีสื่อมากมายหลายประเภท โครงการสื่อศึกษายังเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการของฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงสื่อต่าง ๆ […]

FMA_News
14141549_1193523547356321_670667453821362483_n
SSYV…MU กับ ความสุขที่ให้…

ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน ได้นำตัวแทนเยาวชนอาสาสมัคร SSYV และ Vides Thai ของโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ไปเยี่ยมกลุ่มผู้อพยพชาวปากีสถาน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 ด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จากนั้นได้จัดกิจกรรมระบายสี เรียนรู้เรื่องของสีต่าง ๆ โดยบรรยากาศในการพบปะครั้งนี้เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ความเป็นกันเอง อันเนื่องมาจาก “การให้บันดาลความสุขมากกว่าการ  read more…

FMA_News
IMG_4315
MU กับ… Bangkok Bible contest ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน และครูลัดดาวัลย์ วงศ์อู่ทอง ได้นำตัวแทนนักเรียนคาทอลิกระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 18 คน เข้าร่วมแข่งขัน Bangkok Bible contest ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมบ้านผู้หว่าน สามพราน มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 144 ทีม แยกเป็นระดับประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษา โดยการศึกษาพระวรสารนักบุญลูกา การแข่งขันครั้งนี้นักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 นอกนั้นผ่านเกณฑ์ 70 เปอร์เซ็นต์ การแข่งขันในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการแข่งขันที่แสดงถึงพลังของเยาวชนในความสามารถที่จะรักและอ่านพระคัมภีร์อย่างแท้จริง  read more…

FMA_News
IMG_2790 (Large)
“Save the World with love on sport’s Day”

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2559 “Save the World with love on sport’s Day” เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เห็นคุณค่าของการละเล่นของไทย กีฬาและนันทนาการ โดยมีนายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศบาลเมืองไร่ขิงเป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะซิสเตอร์ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธี  read more…

FMA_News
DSC05833 (Large)
ม.อ.-เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจ เขต 5

ม.อ.-เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจ เขต 5 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ซิสเตอร์ลูเชีย มาลัย วงศ์นีรนาท ได้นำนักเรียนคาทอลิกระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 จำนวน 23 คน เข้ารับการอบรมฟื้นฟูจิตใจ เขต 5 ณ สักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง โดยมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 174 คน โอกาสนี้คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร ได้นำนักเรียนเข้าประตูศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นเข้าฐานเรียนรู้เกี่ยวกับปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย บรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ มีชีวิตชีวาของนักเรียน ซึ่งได้รับความรู้มากมายจากการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้ จบลงด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณโดยมีคุณพ่ออนุสรณ์ เป็นประธานในพิธี  sees more…

FMA_News
IMG_4630 (Large)
วิสุทธิวงศ์…จัดทัศนศึกษา…

วิสุทธิวงศ์…จัดทัศนศึกษา… โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อุดรธานี ได้จัดทัศนศึกษาให้แก่นักเรียน ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ซึ่งทางโรงเรียนตระหนักว่าการศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีสำหรับเด็กๆ เพราะเด็กจะได้รับความรู้จากประสบการณ์ที่พบเห็นโดยตรง ได้เปลี่ยนสถานที่การเรียนรู้กิจกรรมนี้ โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษาที่ PC Cowboy Town จ.หนองบัวลำภู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกอย่างเต็มที่ sees more…

FMA_News
Capture (Large)
หอพักหญิงเอาซีลีอุม…พบปะพี่ศิษย์เก่า

เมื่อเย็นวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ตัวแทนพี่ศิษย์เก่า ได้มาจัดกิจกรรมให้น้อง ๆ ที่หอพักเอาซีลีอุม โดยเพื่อให้น้อง ๆ ในหอพักได้รู้จักประวัติคณะซิสเตอร์และความเป็นมาของศิษย์เก่า โดยใช้กิจกรรมบิงโกเป็นตัวเชื่อม รวมถึงได้แบ่งปันประสบการณ์การเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตในหอพัก และสุดท้ายได้เชิญชวนน้อง ๆ ให้ร่วมกันแบ่งปันสิ่งที่ดีแก่สังคม เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนเป็นพระหรรษทานทั้งสิ้น โอกาสนี้ ขอบคุณพี่ศิษย์เก่าสำหรับรางวัลบิงโกที่มากมาย ขนมปังที่แสนอร่อย และนมกล่อง ที่พี่ ๆ บริการแจกให้อย่างไม่อั้น ขอแม่พระอวยพรพี่ ๆ ศิษย์เก่าทุกคนเสมอและตลอดไป sees more…