กีฬาสีภายโรงเรียนนารีวุฒิ…

11 (Large)

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้เริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และ ได้เปิดและปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 พฤศจิกายน การจัดการแข่งขันกีฬานี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนทางด้านกีฬา ให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งฝึกให้พวกเขาได้รู้จัดการทำงานเป็นทีม มีความพากเพียรอดทนกับสภาวะต่าง ๆ โดยกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากคณะผู้บริหาร ซิสเตอร์ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และจากนักเรียนทุกคนในทุกระดับที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดความร่าเริงยินดีอย่างสร้างสรรค์ตามจิตตารมณ์ซาเลเซียน …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *