วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ …

IMG_6041 (Large)

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม2019 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยมีคณะซิสเตอร์ คณะครู และเหล่าเนตรนารี ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย นอกจากนี้ยังเพื่อมุ่งพัฒนาเนตรนารีทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้าทั้งนี้เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้ 1.ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง 2.ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 3.ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 4.ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และ 5.ให้รู้จักรักษาส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ
โอกาสนี้ทางโรงเรียน ได้จัดให้มีพิธีการเลื่อนชั้นเนตรนารีสามัญและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โดยมีพิธีการเดินสวนสนาม ซึ่งประกอบด้วยเนตรนารีสามัญจำนวน 338 คน เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 310 คน…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *