ฝ่ายอบรมจัดอบรมฟื้นฟูจิตใจ…

IMG_7367 (Large)

ระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2017 ฝ่ายอบรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมให้แก่สมาชิก โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ จำนวน 3 กลุ่ม กล่าวคือกลุ่มผู้ที่ทำหน้าที่อธิการิณี จำนวน 15 คน กลุ่มซิสเตอร์ผู้ปฏิญาณตนระหว่าง 7-24 ปี จำนวน 19 คน และกลุ่มเอคิปฝ่ายอบรม จำนวน 6 คน โดยมีซิสเตอร์มาเรีย ฟิซิเคลลา ธมอ. ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายอบรมระดับคณะได้มาให้การอบรมในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและเสริมกำลังให้แก่สมาชิกในการก้าวเดินต่อไปตามจิตตารมณ์ของคณะ ตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพมีความหมายต่อยุคปัจจุบันท่ามกลางเยาวชน และด้วยความเบิกบานยินดี บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น มีการไตร่ตรองและแบ่งปันอย่างเรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาตนในด้านต่าง ๆ มากขึ้น นอกจากนี้ในบรรยากาศแบบครอบครัว ทำให้การอบรมฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้เป็นครั้งที่มีความหมายและเป็นประโยชน์แก่ทุกคน
โอกาสนี้ สมาชิกผู้เข้าร่วมการอบรม ร่วมใจกันขอบคุณวิทยากรผู้ให้การอบรม ซิสเตอร์มาเรีย ฟิซิเคลลา ขอบคุณ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ พร้อมทีมฝ่ายอบรม ที่ได้จัดการอบรมและให้โอกาสที่ดีงาม เปี่ยมด้วยพระพรของพระนี้แก่ผู้เข้ารับการอบรม …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *