STAR 2023 : Called to be yeast

01

ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2023 ฝ่ายอภิบาลเยาวชนได้จัดโครงการชุมนุมเยาวชนผู้นำ STAR 2023  ซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 31 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเยาวชนผู้นำและตัวแทนหมู่คณะผู้อบรมจากสถาบันในเครือ ธมอ  ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์  ฝึกฝนตนเองในคุณลักษณะการเป็นผู้นำ และผู้ปลุกเร้าใจตามวิถีจิตซาเลเซียน และสร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ประเมินผล เสนอแนะ และวางแนวทางการอบรมเยาวชนในทิศทางเดียวกันตามอุดมการณ์ประจำปี 2023 และนำไปประยุกต์ใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกสถาบันในเครือ ธมอ

การชุมนุมเยาวชนผู้นำในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ภายใต้หัวข้อ “Called to be yeast” มีผู้เข้าร่วมชุมนุมจากสถาบันในเครือฯ ดังนี้

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์        ซิสเตอร์ 1 คน ครู 7 คน เยาวชน 14 คน รวมเป็น 22 คน

โรงเรียนเซนต์เมรี่         ซิสเตอร์ 2 คน ครู 5 คน เยาวชน 16 คน รวมเป็น 23 คน

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์     ซิสเตอร์ 3 คน ครู 9 คน เยาวชน 17 คน รวมเป็น 29 คน

โรงเรียนนารีวุฒิ           ซิสเตอร์ 1 คน ครู 7 คน เยาวชน 22 คน รวมเป็น 30 คน

โรงเรียนธิดานุเคราะห์    ซิสเตอร์ 3 คน ครู 13 คน เยาวชน 18 คน รวมเป็น 34 คน

บ้านธิดารักษ์ จอมทอง เชียงใหม่ ซิสเตอร์ 1 คน เยาวชน 8 คน รวมเป็น 9 คน

บ้านมารีย์นิรมล สามพราน   ซิสเตอร์ 1 คน เยาวชน 3 คน รวมเป็น 4 คน

และคณะทีมงาน 4 คน รวมผู้เข้าร่วมทั้งหมดเป็นจำนวน 154 คน

กิจกรรมในวันแรกเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยมีวิทยากร คือ บาดหลวง รณชัย มัทวพันธุ์ (ซดบ) ในหัวข้อ “ดังเชื้อแป้งในครอบครัว”  กิจกรรมในวันที่สอง มีวิทยากร คือ ภราดา คฑาวุธ สิทธิโชคสกุล (คณะเซนต์คาเบรียล) อบรมในหัวข้อ “คุณคือผู้นำเชื้อแป้งที่ดีในยุคปัจจุบัน” กิจกรรมวันที่สาม ภายหลังการแลกเปลี่ยนไตร่ตรอง ผู้เข้าร่วมชุมนุมร่วมกันระดมพลังความคิดอุดมการณ์ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งปีนี้มีอุดมการณ์ว่า Be active yeast in society” จากนั้นแต่ละสถาบันเขียนแนวปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในสถาบันของตนเองต่อไป ซึ่งอุดมการณ์

การชุมนุมในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกสถาบันในเครือฯ โอกาสนี้จึงขอขอบคุณมาเดอร์นิภา ระงับพิษ เจ้าคณะแขวงธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทยที่ได้อนุญาตให้จัดการชุมนุมในครั้งนี้ หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ ที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดเตรียมสถานที่และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ รวมถึงอธิการิณีแต่ละหมู่คณะ พร้อมกับทีมงานฝ่ายอภิบาล คณะครู เยาวชนทุกคนที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเสมอมา  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *