รู้คิด รู้ใช้ รู้เท่าทันสื่อออนไลน์

IMG_1416 (Large)

วันที่ 19-20 มกราคม 2023  ซิสเตอร์ฉวีวรรณ เกษทองมา ผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อสารมวลชนระดับแขวง พร้อมด้วยนางสาวนิตยาภรณ์ เส็งเจริญ ทีมงานฝ่ายสื่อฯ  เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Media Education  ในหัวข้อ “รู้คิด รู้ใช้ รู้เท่าทันสื่อออนไลน์”  ให้กับนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จ.สงขลา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) มีจำนวนรวมทั้งหมด 566 คน  โดยการจัดอบรมได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 ระดับ มีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อออนไลน์  ไตร่ตรอง วิเคราะห์ถึงประโยชน์ และผลกระทบที่ได้รับอิทธิพลมากที่สุดจากสื่อในปัจจุบัน
จากนั้น นักเรียนได้เข้ากลุ่มทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ ในการประยุกต์ใช้สื่อเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับสังคมรอบข้าง  เป็นการสร้างแนวคิดที่ถูกต้องให้นักเรียนรู้จักใช้สื่อในวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดความดีงามในสังคม   นักเรียนแต่ละระดับชั้นได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี และมีโอกาสนำเสนอผลงานตามความเหมาะสม

โอกาสนี้ ซิสเตอร์ ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้ให้การติดตามการอบรมด้วยความเอาใจใส่ และมอบข้อคิดให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการอบรม และการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  อีกทั้งมีการวางแผนการอบรมเรื่องสื่อสารมวลชนให้กับนักเรียนในระดับอื่น ๆ ต่อไปด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *