สมัชชาจิตตาธิการและที่ปรึกษาคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานแขวงไทย

5W7A9507 (Large)

วันที่ 21-22 ตุลาคม 2017 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ได้มีการจัดประชุมสมัชชาจิตตาธิการและที่ปรึกษาจากแต่ละบ้านของคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานแขวงไทยโดยมี คุณพ่อสุพจน์ ริ้วงาม ผู้ประสานงานรับดับแขวงคณะ ซาเลเซียน ซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล ผู้ประสานงานระดับแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คุณพรสวัสดิ์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ ผู้ประสานงานระดับแขวงคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงาน พร้อมด้วยจิตตาธิการและสมาชิกที่ปรึกษาจากแต่ละบ้านรวม 40 ท่าน เพื่อมาร่วมรับทราบทิศทางในการอบรมและการดำเนินงานของคณะทั้งระดับศูนย์กลางและระดับแขวง อันจะนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานของแต่ละบ้าน นับเป็นการพบปะที่มีคุณค่าและมีความหมายอย่างยิ่ง เห็นได้ถึงพลังของฆราวาสซาเลเซียนผู้ร่วมงานที่พร้อมจะเป็นกำลังสำคัญให้กับคณะซาเลเซียนและคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในสนามงานอภิบาลที่พวกเขาดำเนินชีวิตอยู่ ขอพระเจ้า พระมารดา คุณพ่อบอสโก ตลอดจนนักบุญในครอบครัวซาเลเซียนอยู่เคียงข้าง นำคณะให้เจริญก้าวหน้าเพื่อความดีของพระศาสนจักรไทยต่อไป  more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *