ธมอ. ประชุมประเมินผลระยะ 3 ปี

IMG_6976 (Large)

ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2017 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมประเมินผลระยะ 3 ปี ระดับแขวง ตามหัวขัอสมัชชาสามัญของคณะ “จงเปิดมุมมองใหม่ พร้อมกับเยาวชน ในการเป็นธรรมทูตแห่งความหวังและความยินดี” โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เป็นประธานการประชุม มีตัวแทนสมาชิกจากหมู่คณะต่าง ๆ เข้าประชุมจำนวน 35 คน เริ่มด้วยการขอพระพรจากพระจิตเจ้า ภายใต้การนำของพระวาจาที่ว่า “เขาก็ตาสว่างและจำพระองค์ได้” (ลก. 24: 31) ซึ่งได้นำผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่บรรยากาศของการประชุมประเมินผลระยะ 3 ปี ได้อย่างดีเยี่ยม โดยในวจนพิธีกรรมเปิดนั้นได้มีการบิปังและแบ่งปันปังจริง
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2017 ได้มีตัวแทนฆราวาสผู้ร่วมงานกลุ่มต่างๆ กล่าวคือ ครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และอาสาสมัคร(VIDES) เข้าร่วมประชุม การประเมินระยะ 3 ปี นี้ เป็นการทบทวนก้าวเดิน แนวทางการดำเนินภารกิจที่ผ่านมาตลอด 3 ปี ตามคำเชื้อเชิญของสมัชชา ที่จะขยายขอบเขตของชีวิตธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์และของหมู่คณะผู้อบรม โดยมุ่งแสวงหาวิญญาณ สิ่งอื่นไม่ต้องการ (da mihi animas cetera tolle) ตามพันธกิจแห่งการเป็นธรรมทูตของคุณพ่อบอสโกและมาเดอร์มัสซาแรลโล บรรยากาศของการประชุมเป็นไปอย่างจริงจัง มีการแบ่งปัน การเสวนาและการอภิปรายที่ก่อให้เกิดมุมมองต่าง ๆ ที่จะนำมาพัฒนาต่อไปอีกในระยะ 3 ปี ข้างหน้า และเป็นข้อมูลเพื่อการนำเสนอในระดับการประชุมระดับสมาพันธ์แขวงในเอเชียตะวันออกต่อไป …more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *