สมัชชารณรงค์ส่งเสริมบทบาทสิทธิสตรี

01

วันที่ 25-26 มีนาคม 2023  ซิสเตอร์วรรณี  ฉัตรสุภางค์ และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง เข้าร่วมสัมมนา “สมัชชารณรงค์ส่งเสริมบทบาทสิทธิสตรีในการรับใช้และช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มศักยภาพ”  ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรม (ศูนย์ประกาศข่าวดี) สังฆมณฑลอุดรธานี  โดยมีคุณจิรนันท์  สกุลตั้งไพศาล ประธานคณะกรรมการสตรีฯ ที่ได้อุทิศตนทำงานด้วยความเสียสละมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี  ได้จัดอบรมเกี่ยวกับคุณค่าบทบาทสตรีในพระศาสนจักร  สตรีกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน   กฎหมายที่เกี่ยวกับสตรี และกระบวนการสร้างคน โดยทีมวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์เต็มด้วยความสนุกสนาน ความรู้ และข้อคิดที่ดีต่อสถานการณ์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงมากมาย    ในวันที่ 26 มีนาคม  บิชอป ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์  ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี สังฆมณฑลอุดรธานี  โดยได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นที่ระลึกขอบคุณคณะกรรมการที่หมดวาระ  และแสดงความยินดีกับคุณวรภรณ์ เจริญรัตน์ ที่ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคมแผนกสตรี  โดยมีคุณพ่อวันฉลอง บุราณ เป็นจิตตาธิการฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *