ธมอ สัมผัสชีวิตธรรมทูต

01

ฝ่ายงานธรรมทูต คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ได้จัดโครงการ “สัมผัสชีวิตธรรมทูต”  ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   ในวันที่ 16-20 มีนาคม ค.ศ. 2023  ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้ประสานงานพร้อมสมาชิก    ฝ่ายงานธรรมทูตได้ออกเดินทางสู่เชียงใหม่และได้แวะคำนับ พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ณ สำนักมิสซังเชียงใหม่  สมาชิกได้ร่วมพิธีเปิด โครงการสัมผัสชีวิตธรรมทูต  จากนั้นได้เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้บ้านสานฝันปันสุข  ณ ตำบลดอยแก้ว  โดย ภราดาอนุรักษ์  นิธิภัทราภรณ์ คณะเซนต์คาเบรียล ได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในการช่วยเหลือชาวบ้าน การปลูกต้นกาแฟ โกโก้ การผลิตน้ำดี่ม ฯลฯ ทุกผลิตผลนั้นเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของชาวดอย  เพื่อการดำรงชีวิตของพวกเขาอย่างมีคุณค่า   ภาคบ่ายซิสเตอร์อาเดไลเด ซูแปร์ติโน ซิสเตอร์ซาเลเซียนธรรมทูตชาวอิตาเลียน ได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตธรรมทูตของท่านที่ได้ทุ่มเทชีวิตเพื่อเยาวชนในชีวิตที่เรียบง่าย จากนั้นซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง ได้นำเสนอวีดิทัศน์ความเป็นมาของบ้านธิดารักษ์และเยี่ยมชมกิจการของบ้าน

วันที่สองได้ไปสัมผัสชีวิตธรรมทูตบนดอยของคณะเบธาราม  ที่หมู่บ้านสบแอบ (วัดนักบุญสเตฟาโน)  บ้านหนองหล่น(วัดนักบุญยอห์น บอสโก) บ้านผาหมอน (วัดนักบุญเปโตร) บ้านอ่างกาน้อย (วัดอัครเทวดาคาเบรียล)   และแม่กลางหลวง (วัดนักบุญโยแซฟ)   คุณพ่อติดคำ  ใจเลิศฤทธิ์     คุณพ่อเป็นเจ้าอาวาสนำเราไปตามหมู่บ้านเหล่านี้ เราได้มีอากาสสวดภาวนาร่วมกับชาวบ้านบนดอย ได้เห็นและสัมผัสรอยยิ้ม การต้อนรับที่อบอุ่นแบบพี่น้อง นำความประทับใจมาสู่พวกเราทุกคน

วันอาทิตย์เราได้ร่วมเดินรูป 14 ภาคและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพร้อมกับสัตบุรุษที่วัดนักบุญมีคาแอล การีกอยส์ อำเภอจอมทอง ซึ่งเป็นบ้านแรกของคณะเบธาราม ที่ธรรมทูตคณะเบธามได้สร้างไว้และสนามแพร่ธรรมที่สองได้สร้างโรงเรียนแม่ปอนซึ่งอยู่บนดอยเพื่อบรรดาเด็ก ๆ กลุ่มชาติพันธุ์  ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้และมีที่พักที่ปลอดภัยเพื่ออนาคตที่ดีของพวกเขา   สมาชิกฝ่ายงานธรรมทูตได้มีโอกาสร่วมฉลองนักบุญโยแซฟ (องค์อุปถัมภ์บ้านธิดารักษ์ จอมทอง)  พร้อมกับสมาชิกและเยาวชนบ้านธิดารักษ์ โดยมีคุณพ่อมงคล เจริญธรรม คณะเบธาราม เป็นประธานในพิธี  เยาวชนบ้านธิดารักษ์ได้รับการอบรมจากบรรดาซิสเตอร์พวกเขาได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง การทำอาหาร  การขับร้องเพลง การเล่นดนตรีในพิธีกรรม และการแสดงขอบคุณที่งดงาม

ขอขอบคุณพระเจ้า พระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์สำหรับความคุ้มครองตลอดการเดินทาง    ขอบคุณมาเดอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ ที่ได้อนุมัติโครงการ    ขอบคุณคุณพ่อติดคำ  ใจเลิศฤทธิ์ ธรรมทูตผู้นำเราไปในหมู่บ้าน  ขอบสมาชิกผู้ร่วมเดินทางก้าวไปพร้อมกันในความเรียบง่ายและเป็นกันเองแบบพี่น้อง   ขอบคุณผู้มีพระคุณในรูปแบบต่าง ๆ  ขอบคุณสมาชิกบ้านธิดารักษ์ทุกท่านและเยาวชนทุกคน    ขอพระพรของพระเจ้าจงสถิตอยู่กับทุกคน  …more photos… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *