การอบรมผู้นำโครงการมอร์เนเซ 2023-2027

12.mornese

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2023  ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค และ ซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล ไปเข้าร่วมโครงการของฝ่ายอบรม “ Progetto Mornese Animatrici 2023-2027 ” ระดับคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่บ้าน Sacro Cuore ประเทศอิตาลี โดยมีซิสเตอร์ Jeanette Palasota FMA. Coordinatrice Progetto Mornese เป็นผู้ประสานงาน สมาชิกเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 27 คน จากแขวงต่างๆทั่วโลกรวม 24 แขวง การร่วมวางแผน 6 ปีของการดำเนินการตามโครงการนี้

ผู้เข้าร่วมจะศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Progetto Mornese Animatrici ล่วงหน้าแล้ว เมื่อพบกันระดับกลุ่มใหญ่ มีการศึกษาเอกสารและไตร่ตรอง  องค์ประกอบแห่งพระพรพิเศษ (ELEMENTI CARISMATICI) จากแนวปฏิบัติสมัชชาครั้งที่ 24 นำมาแบ่งปันและเข้ากลุ่มเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์ (Obiettivo) และเป้าหมาย (finalita’) ระยะ 6 ปี มีการจัดทำแนวทาง(Itinerario)ของ Progetto Mornese Animatrici 2023-2027 รวมถึงการเสนอ รวบรวม เนื้อหา วิธีการ ขั้นตอนและสิ่งอื่นๆที่เอื้อต่อการดำเนินการตามโครงการให้ได้เกิดผลสูงสุด ทั้งสำหรับคณะซิสเตอร์และฆราวาสที่จะเข้าร่วมด้วย

นอกจากศึกษาด้านเอกสารแล้ว เรายังได้จาริกไปตามเส้นทางและตารางเวลาที่ได้วางไว้ โดยเริ่มต้นที่โรม ตูริน นิสซา และมอร์เนเซ เพื่อประเมินสถานการณ์ความเป็นจริงก่อนที่จะสรุปผลในการวางแผนระยะ 6 ปี

สรุปว่าโครงการนี้ควรเริ่มต้นที่โรม: ศูนย์กลางของพระศาสนจักรและของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (NEL CUORE DELLA CHIESA E DELL’ISTITUTO)  ต่อด้วย ตูริน:ตามรอยเท้าของคุณพ่อบอสโก  (Sui passi di Don Bosco) เดินทางต่อไปยัง มอร์เนเซ: เดินไปกับมาอิน บนเส้นทางแห่งชีวิต (Con te, Main, sui sentieri della vita)  และจบที่บ้านนิสซา: มิติด้านการอบรม ในแนวทางแห่งการอบรมของซิสเตอร์เอมีเลีย โมสกา (DIMENSIONE EDUCATIVA : Nella luce Educativa di Sr. Emilia Mosca) ข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ แต่ละประเทศแปลเป็นภาษาของตนและส่งไปเก็บรักษาไว้ที่ Google drive ศูนย์กลางคณะ ซึ่งรวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้มีการแปลเป็นภาษาของตนแล้วด้วย  …more photos… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *