Welcome Mother General – FMA

Congra_Madre Chiara Cazzuola

กรุงโรม (ประเทศอิตาลี)  วันที่ 5 ตุลาคม 2021  สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 24 ของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ทำการลงคะแนนเลือกตั้งอัคราธิการิณีคนใหม่ของคณะ  ซึ่งปรากฏว่าผู้ที่ได้รับการเลือกในครั้งนี้ คือ Mother Chiara Cazzuola  โดยท่านเป็นอัคราธิการิณีลำดับที่ 10 ต่อจากนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล ผู้ร่วมก่อตั้งคณะ   สมาชิกที่เข้าร่วมสมัชชา รวมถึงสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ทั่วโลกใน 5 ทวีป  97 ประเทศ ต่างร่วมแสดงความชื่นชมยินดี และขอบคุณพระเจ้าสำหรับการตอบรับของท่านด้วยใจกว้าง ในบรรยากาศครอบครัวที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักฉันพี่น้อง ภายใต้การปกป้องคุ้มครองของพระนางมารีย์องค์อุปถัมภ์

โดยก่อนหน้า  ในระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2021   สมาชิกที่เข้าร่วมสมัชชา ได้ทำการวินิจฉัยพิจารณาไตร่ตรองถึงการเลือกอัคราธิการิณีและสมาชิกที่ปรึกษากลางชุดใหม่  โดยการนำของคุณพ่อปัสกวัล ชาเวส วิลลานูเอลลา  อัคราธิการกิตติคุณของคณะซาเลเซียน  ภายใต้แสงสว่างแห่งพระวาจาที่ว่า “ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย  โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า  ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์  เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า  ซึ่งเป็นการนมัสการโดยจิตวิญญาณของท่าน  อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้  แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ  แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่  เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า  จะได้รู้ว่า อะไรดี อะไรเป็นที่พอพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” (รม 12,1-2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *