สัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน

00

ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2023 ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ และซิสเตอร์ฐนชา โสทน ได้เข้าร่วมสัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมงานการจัดค่ายเยาวชนระดับชาติ โดยในวันที่ 23 พฤษภาคม 2023 เปิดการสัมมนาฯ ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อสุรินทร์ อยู่สุข เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคุณพ่อจิตตาภิบาลเยาวชนของทุกสังฆมณฑล และผู้ประสานงานเยาวชน ผู้เข้าร่วมประมาณ 36 คน ได้มีการอบรมในหัวข้อ Learning by doing : Media Education โดยมีคุณอภิญญา หิรัญะเวช และคุณทรงกลด แสงวรทิพย์ เป็นวิทยากรตลอดวันมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดิจิทัล การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติ ซึ่งมีการฝึกออกแบบการผลิตสื่อสร้างสรรค์และนำเสนอผลงาน การประยุกต์ใช้ Board game ในการอภิบาลและการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2023 ในช่วงเช้าได้มีการศึกษากระบวนการอบรมเพื่อเตรียมค่ายผู้นำเยาวชนฯ ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น และบ้านเติมเต็ม ในช่วงบ่าย ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล ผู้อำนวยการแผนกเยาวชนได้นำการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานอภิบาลและข้อเสนอเพื่อการพัฒนากิจกรรมเยาวชนให้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องแห่งยุคสมัย จากนั้นได้เดินทางไปยังวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม มีการแนะนำและสำรวจสถานที่จริงของการจัดค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 38 ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บ้านน้อยสามเหลี่ยม จากนั้นได้ร่วมนพวารและพิธีบูชาขอบพระคุณพร้อมกับสัตบุรุษวัดฯ และเดินทางกลับที่พัก

วันที่ 25 พฤษภาคม 2023 มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมัยวิสามัญ ซึ่งมีหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ สมัชชาใหญ่แสงธรรม สมัยที่ 1 เรื่อง “การอภิบาลกระแสเรียกก่อนเข้าบ้านเณรและการอบรมในระบบบ้านเณรเล็ก” ณ บ้านผู้หว่าน, นโยบายการทำงานอภิบาลเยาวชน แบบมีส่วนร่วมและก้าวไปด้วยกัน มีการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2023, กิจกรรมระดับชาติ ซึ่งมีการดำเนินการในเรื่องวันเยาวชนโลก World Youth Day Lisbon 2023, ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 38 ณ สังฆมณฑลอุดรธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2023, การฝึกปฏิบัตินักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมชั้นปีที่ 2 เรื่องงานอภิบาลเยาวชน, การประชุมใหญ่ประจำปี 2023 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2566 ณ สังฆมณฑลเชียงใหม่ จากนั้น ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดการสัมมนาฯ โดยพระสังฆราชโยเซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *