ประชุมคณะกรรมการฯ แผนกเยาวชน

01

วันที่ 27-29 ตุลาคม 2020  ซิสเตอร์ฉวีวรรณ เกษทองมา พร้อมกับซิสเตอร์ พรรณี จารุวิภาค เป็นตัวแทนองค์กรนักบวชหญิง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 44 ปี ค.ศ. 2020/ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม GOLDEN SEA HUAHIN  โดยมีพระคุณเจ้า สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานกรรมการอำนวยการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการแผนกเยาวชนจำนวน 40 คน จากทุกสังฆมณฑลและองค์กร  ร่วมใจภาวนาวอนขอพระพรจากพระเจ้า และรับฟังรายงานการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานอภิบาลในสถานการณ์ที่เผชิญกับโรคระบาดโควิด-19   จากนั้น คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ แบ่งปันในหัวข้อเรื่อง “พ.ร.บ.คู่ชีวิต กับการอภิบาลเยาวชน”   ที่ประชุมได้พิจารณารับรองนโยบายและแผนการดำเนินงานประจำปี พิจารณารับรองฐานะการเงินและงบดุลประจำปี พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาถึงการดำเนินกิจกรรมโครงการปีเยาวชน ค.ศ. 2021  ซึ่งรวมพิธีเปิดปีเยาวชนเข้าในโอกาสฉลองครบรอบ 1 ปี การเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ  หัวข้อของปีเยาวชน ค.ศ. 2021 คือ “เพื่อนคู่คริสต์ – Journey Together with Christ”  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *