ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 38

IMG_7672 (Large)

ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ และซิสเตอร์ฐนชา โสทน พร้อมกับตัวแทนเยาวชนคาทอลิก 14 คนจากโรงเรียนเซนต์เมรี่ และวิสุทธิวงศ์ ได้เดินทางไปร่วมค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2023  ณ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น ซึ่งจัดโดยสังฆมณฑลอุดรธานี   มีผู้เข้าร่วม 11 สังฆมณฑล และ 4 องค์กรสมาชิกที่ทำงานอภิบาลเยาวชน มีจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานจำนวน 41 คน อาสาสมัครจำนวน 56 คน ผู้นำเยาวชนคาทอลิกจำนวน 203 คน (ชาย 58, หญิง 145 คน) รวมถึงนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ชั้นปีที่ 2 ที่มา Practicum ฝึกปฏิบัติงานอภิบาลเยาวชนอีก 22 คน รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 322 คน ในหัวข้อ Rise up and act! Youth for change” ภายใต้พระวรสาร “พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบ ภูเขาแคว้นยูเดีย” (ลก. 1:39) และมีการส่งมอบธงในการจัดงานค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 39 ต่อ ให้กับ สังฆมณฑลเชียงราย ในปีหน้า ค.ศ. 2024

กิจกรรมในแต่ละวัน มีดังนี้

16 ตุลาคม 2023 ฝ่ายเจ้าภาพได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมค่ายอย่างอบอุ่น และมอบอุปกรณ์จำเป็นต่าง ๆ เช่น ป้ายชื่อ กระเป๋าเป้ สายประคำ ปลอกหมอน เสื้อค่าย ตารางเวลา กระติกน้ำ จากนั้นได้เข้าที่พัก เริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 38  โดยคุณพ่อเปโตร สุรินทร์  อยู่สุข พระสงฆ์สังฆมณฑลอุดรธานีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ นักบวช และเยาวชนจาก 11 สังฆมณฑลและ 4 องค์กรคาทอลิกทั่วประเทศไทย

วันที่ 17 ตุลาคม 2023  บรรดาเยาวชนร่วมอบรมหัวข้อ Exposure immersion” การออกไปสัมผัสชีวิตแบบจุ่มตัว  โดยคุณพ่อดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์ พระสงฆ์และจิตตาภิบาลแผนกเยาวชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณด้วย   จากนั้น มีการจัดอบรมโดยวิทยากรแต่ละสถานที่เพื่อให้เยาวชนได้มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ได้แก่ 1)บ้านคนตาบอด 2)บ้านพักคนชรา 3)บ้านลูกรัก 4)บ้านชีวาศิลป์ 5)บ้านเติมเต็ม 6) บ้านโนนสมบูรณ์

ในช่วงบ่ายมีกิจกรรม Walk Rally เยาวชนได้ร่วมสนุกอย่างเต็มที่ และในช่วงเย็นมีการภาวนาเทเซ่พร้อมกับรับศีลอภัยบาป จากนั้นมีการประชุมกลุ่มมิสซังและองค์กรเพื่อประเมินผลแต่ละวัน

วันที่ 18 ตุลาคม 2023 เยาวชนและผู้ร่วมค่ายทุกคนออกจัดกิจกรรมนอกสถานที่ตามกำหนดการที่ได้วางแผนไว้ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้ร่วมรับประทานอาหารตามสถานที่นั้น ๆ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมเมื่อกลับมาที่ค่ายได้ร่วมสะท้อนผลการสัมผัสชีวิตที่ได้ออกเยี่ยม ให้กำลังแก่ผู้อื่น ตามบ้านต่างๆนั้น ด้วยวิธีการ SEE (มอง) JUDGE (ไตร่ตรอง) ACT (ลงมือทำ)” เป็นแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และเข้าใจ (CHANGE) ภายใต้พระวรสาร “พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย” ตามเจตนารมณ์ของค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกฯ ครั้งที่ 38 “Rise up and act! Youth for change”

ในช่วงเย็น เยาวชนได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ สวดสายประคำ และแห่แม่พระ โดยคุณพ่อเปาโล กิตติคุณ เสมามอญ เป็นประธานในพิธี

วันที่ 19 ตุลาคม 2023 เยาวชนได้รับการอบรม Workshop Youth for change โดยคุณพ่อธินากร ดำรงอุษาศีล จากนั้นได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมศึกษาเรียนรู้จากนิทรรศการของแต่ละสังฆมณฑล และองค์กรต่าง ๆ จากนั้นร่วมกีฬาฮาเฮ และมีกิจกรรมคืนพาแลง การแสดงต่าง ๆ และมีการประกวดการแต่งกายอาชีพในฝัน ในบรรยากาศแห่งความสนุกสนานและมิตรภาพที่ดี ซึ่งพระสังฆราชซิลวีโอ  สิริพงษ์ จรัสศรี ได้เดินทางมาถึงและร่วมกิจกรรมด้วย

วันที่ 20 ตุลาคม  2023 ในช่วงเช้ามีการประเมินกิจกรรมค่าย ณ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น โดยมีพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานในพิธีปิดค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 38 จากนั้นคุณพ่อสเตเฟน วุฒิชัย จันทรักษ์ ประธานค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 38 ได้มอบธงเป็นสัญลักษณ์ในการจัดค่ายครั้งต่อไปให้กับคุณพ่อธินากร ดำรงอุษาศีล จิตตาภิบาลสังฆมณฑลเชียงราย   …more  photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *