ธมอ ร่วมมอบสาส์นวันวิสาขบูชา และเสวนางานศาสนสัมพันธ์

002

 

วันเสาร์ที่ 20  พฤษภาคม 2023  ซิสเตอร์เอลดา บารัตติโน ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง พร้อมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์  โดยการนำของ Monsignor Indunil J.K. Kodithuwakku เลขาธิการสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนักนครรัฐวาติกัน ร่วมกับมุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่านสาส์นวันวิสาขบูชา จากสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนักนครรัฐวาติกัน   ในหัวข้อ “รักษาบาดแผลให้แก่มนุษยชาติและโลกของเราด้วยความเห็นอกเห็นใจ(Karuna)และความรักอย่างไม่เห็นแก่ตัว (Agape)”  โดยขอให้เราทุกคนเจริญชีวิตด้วยความรักและความเห็นอกเห็นใจมากกว่าเดิม และร่วมกันทำงานเพื่อสร้างโลกที่ยุติธรรม มีสันติภาพ และสามัคคีกันมากขึ้น  และอวยพรขอให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้รับพรอย่างอุดมบริบูรณ์ และความยินดีจากการช่วยเหลือเยียวยาบาดแผลของสังคมและของโลกซึ่งเป็นบ้านของเราทุกคน
จากนั้น Monsignor Indunil J.K. Kodithuwakku เลขาธิการสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนักนครรัฐวาติกัน ได้มอบสาส์นให้กับพระราชวัชรสารบัณฑิต รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *