ธมอ ร่วมส่งสาส์นรอมฎอน

01

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2023  ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ตัวแทนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ได้ต้อนรับ Monsignor Indunil J.K. Kodithuwakku เลขาธิการสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนักนครรัฐวาติกันโอกาสที่ท่านมาประเทศไทย ร่วมกับสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ จำนวน 13 ท่าน เข้าพบอาจารย์ประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ณ สำนักจุฬาราชมนตรี   บาทหลวงสุวัฒน์ เหลืองสอาด รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้อ่านสาส์นจากสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนักนครรัฐวาติกัน แด่พี่น้องมุสลิม สาส์นสำหรับเดือนรอมฎอน และวันอีดิลฟิฏร์ ฮ.ศ.1444 /ค.ศ. 2023   หัวข้อ “คริสตศาสนิกชน และมุสลิม : ผู้ส่งเสริมความรัก และมิตรภาพ” และได้อวยพรให้ท่านได้รับพระพรอย่างอุดมบริบูรณ์จากพระผู้ทรงสรรพานุภาพระหว่างเดือนรอมฎอน  และทำฉลองวันอีดิลฟิฏร์ด้วยความยินดี อันเป็นผลมาจากความซื่อสัตย์และความรักต่อพระผู้ทรงสรรพานุภาพ และต่อทุกบุคคลที่ท่านอยู่ด้วยหรือพบกัน

หลังจากนั้น Monsignor Indunil J.K. Kodithuwakku ได้มอบสาส์นจากวาติกันและของที่ระลึกจากสันตะสำนักวาติกันให้กับอาจารย์ประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี จากนั้นผู้แทนจุฬาราชมนตรีได้มอบหนังสือที่ระลึกให้กับทุกคนและสนทนากันในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีในบรรยากาศอบอุ่นฉันท์พี่น้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *