สมโภชมาเดอร์มัซซาแรลโล และต้อนรับอธิการิณีเจ้าคณะแขวงคนใหม่

IMG_6453

“จิตวิญญาณของข้า ฯ เอ๋ย…จงสรรเสริญพระเจ้า…”

เมื่อวันที่ 13 พฤษาคม 2023   หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง ร่วมกันเฉลิมฉลองโอกาสสมโภชนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัซซาแรลโล ผู้ร่วมก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  โดยมีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย กัมพูชาและลาว เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ซดบ ในบรรยากาศแห่งความรักรู้คุณพระเจ้า ต่อพระคุณที่ทรงประทานให้แก่คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์มากว่า 150 ปี  และแก่แขวงไทยเป็นพิเศษในวันนี้ ที่ซิสเตอร์อันเจลา ทองอยู่  กิจสกุล ได้เข้ารับหน้าที่ดำรงตำแหน่งอธิการิณีเจ้าคณะแขวงนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล อย่างเป็นทางการ โดยมีบรรดาสมาชิก ธมอ จากบางหมู่คณะ บรรดาเยาวชน ศิษย์เก่าและผู้ร่วมงานมาร่วมกันภาวนาวอนขอพระพร ร่วมเป็นกำลังใจและแสดงความยินดี

หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ ได้กล่าวขอบคุณ ซิสเตอร์อักเนส นิภา ระงับพิษ อีกครั้งที่ได้ปฏิบัติหน้าที่การรับใช้อำนาจการปกครองด้วยหัวใจมารดา พร้อมมอบพวงมาลัยแด่ท่าน จากนั้นซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ  ได้มอบกุญแจเครื่องหมายแห่งการมอบถวายบ้านและความเป็นอยู่ทั้งสิ้นของ ธมอ และหมู่คณะผู้อบรมไว้ในการดูแลปกป้องรักษาของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ เช่นเดียวกับสมัยแรกที่มอร์เนเซแด่ซิสเตอร์ทองอยู่  ผู้แทนของพระแม่ในแขวงนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล นอกจากนี้ทุกคนยังได้ร่วมใจกัน วอนขอพระนางมารีย์ทรงปกป้องชีวิตและภารกิจของซิสเตอร์ทองอยู่ด้วยการประทับอยู่เคียงข้างเรื่อยไป

ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ กล่าวต้อนรับ ในบรรยากาศของความชื่นชมยินดีและรู้คุณต่อพระเจ้าเช่นเดียวกัน โดยมีพวงมาลัยเป็นสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับพร้อมบทเพลง “Warm Welcome”

ในช่วงสุดท้ายของพิธี ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ ได้กล่าวขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรของพระเจ้าที่ท่านได้รับมาตลอดระยะเวลา 6 ปี และขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ร่วมเดินทางมาด้วยกัน เช่นเดียวกันซิสเตอร์ทองอยู่ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ได้แสดงออกถึงความพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกัน ท่านมั่นใจว่าพระเจ้าเท่านั้นจะทรงเป็นผู้นำทางของแขวง ท่านขอบคุณทุกคนสำหรับคำภาวนาและความปราถนาดีต่าง ๆ ที่ได้มอบให้ ขอนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล เป็นผู้เสนอวิงวอนตลอดไป

โอกาสพิเศษนี้ หมู่คณะเอาซีลีอุมได้ร่วมกันขับร้องบทเพลง “Torniamo alla sorgente” โดยมีซิสเตอร์แอลดา บารัตติโน แสดงบทบาทสมมุติเป็นนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล เพื่อขอบคุณซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ และแสดงความยินดีกับซิสเตอร์ทองอยู่ ที่ตอบรับการเชื้อเชิญของพระเจ้าอีกครั้งด้วยความกล้าหาญ และมอบเหล้าองุ่น จากมอร์เนเซ  …ถิ่นกำเนิดของคณะ แก่ซิสเตอร์นิภา รินมอบให้กับซิสเตอร์ทองอยู่ เพื่อสืบทอดชีวิตแห่งพระพรพิเศษต่อไปอย่างต่อเนื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *