ค่ายปัสกา “ก้าวไปกับพระเยซู” ดุจเชื้อแป้งที่ดี @St.Mary

c1 (0)

ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน  2023     คณะซิสเตอร์โรงเรียนเซนต์เมรี่  อุดรธานี ได้จัดค่ายปัสกา ในหัวข้อ  “ก้าวไปกับพระเยซู”   ให้กับนักเรียนคาทอลิกในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  เพื่อเตรียมจิตใจร่วมฉลองสมโภชปัสกาอย่างดีในพิธีกรรมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์   นักเรียนได้มีโอกาสเรียนคำสอน และเข้าใจพิธีกรรมอย่างเข้มข้นในช่วงตรีวารปัสกาและร่วมสมโภชปัสกาอย่างสง่า   พิธีเปิดค่ายเริ่มด้วยวจนพิธีในการมอบขนมปัง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นเชื้อแป้งที่ดี  (บิและแบ่งปัน)  ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อเรียนรู้คำสอนและร่วมพิธีกรรมอย่างศรัทธา    และได้มีโอกาสไปจาริกที่วัดแม่พระแห่งสายประคำ  อ.เวียงคุก จ.หนองคาย  โดยคุณพ่อวัฒนา  ศรีวรกุล C.Ss.R  เป็นผู้เทศน์ให้การอบรมเกี่ยวกับสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ประวัติความเป็นมาของวัดแม่พระแห่งสายประคำที่เวียงคุก  และวจนพิธีกรรมอภัยบาปเพื่อนักเรียนได้เตรียมตัวรับศีลอภัยบาปอย่างดี    จากนั้นได้จาริกไปยังสักการสถานพระธาตุนักบุญศักดิ์สิทธิ์ 83 นักบุญ  โดยมีคุณพ่อพงษ์ศักดิ์  นารินรักษ์ ได้นำสวดภาวนาวอนขอพระคุณต่อหน้าพระธาตุนักบุญและอวยพร   ทุกคนต่างมีความสุขและอิ่มบุญ  โอกาสนี้ได้มีโอกาสแวะชมพิพิธภัณฑ์ ณ ตลาดรถไฟ ได้รับความรู้มากมายและพักผ่อนหย่อนใจ
ในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2023  หลังจากพิธีสมโภชปัสกา  นักเรียนได้ร้องเพลงส่งความสุขให้แก่พระคุณเจ้ายอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย  คุณพ่อ ซิสเตอร์ และสัตบุรุษทุกท่านในความชื่นชมยินดีแห่งการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า  หลังจากนั้นได้มีการแสดงเล็กน้อยของบรรดานักเรียน  การมอบของรางวัลให้แต่ละกลุ่ม   และเกมหาไข่ปัสกา ผู้ที่พบสามารถมาเลือกรางวัลได้    ปิดท้ายค่ายปัสกาด้วยข้อคิดจากซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณีโรงเรียนเซนต์เมรี่   และนำสวดภาวนารับประทานอาหารวันปัสการ่วมกันในบรรยากาศครอบครัว       ขอบคุณครอบครัวคุณเล็กกลุ่มอัดมาที่ได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน และช่วยดูแลนักเรียนนอกสถานที่ ขอบคุณทุกท่านผู้มีน้ำใจดีที่ได้มอบความช่วยเหลือให้การจัดค่ายปัสกาได้ผ่านไปด้วยดี ขอพระเป็นเจ้าโปรดทรงอำนวยพรท่านให้เปี่ยมด้วยพระพรแห่งสุขภาพ ความสุขกายสบายใจตลอดไป  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *