พระศาสนจักรเตรียมกระบวนการสู่การประชุมซีน็อดของบรรดาบิชอป

synodolty

ในเดือนตุลาคม 2021   สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเปิดการประชุมซีน็อดแบบสามปีต่อเนื่องกันในสามระดับ คือ ระดับสังฆมณฑล ระดับทวีป และระดับสากล เพื่อการปรึกษาหารือและการไตร่ตรอง ซึ่งจะกระทำด้วยการประชุมใหญ่ในเดือนตุลาคม 2023 ณ กรุงโรม  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงนำหนทางแห่งการก้าวเดินไปด้วยกัน (Synodality) ซึ่งจะเริ่มต้นที่นครรัฐวาติกัน พระองค์จะทรงเป็นประธานในพิธีในวันที่ 9 และ 10 ตุลาคม 2021 โดยให้เวลาสำหรับการพบปะกันและการไตร่ตรอง ตามด้วยการอธิษฐานภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณ จากนั้น พระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่งจะเริ่มการก้าวเดินของตนเองในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021 ภายใต้การนำของบิชอปในแต่ละเขตศาสนปกครอง (สังฆมณฑล)
เป้าหมายของสมัชชานี้คือการปรึกษาหารือกับประชากรของพระเจ้า เลขาธิการแห่งสมัชชาจะส่งเอกสารเตรียมงานที่มีคำถามพร้อมกับคู่มือที่เรียกว่า “Vademecum” โดยมีข้อเสนอสำหรับการปรึกษาหารือกันในพระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่ง เอกสารนี้จะถูกส่งไปยังคูเรีย สหพันธ์เจ้าคณะนักบวช สหพันธ์ชีวิตผู้ถวายตัว องค์กรฆราวาสสากล มหาวิทยาลัย หรือคณะเทววิทยา และก่อนถึงเดือนตุลาคม 2021 บิชอปจะแต่งตั้งผู้แทนของเขตศาสนปกครอง (สังฆมณฑล) เป็นจุดอ้างอิงและประสานงานกับสภาบิชอปคาทอลิก และสภาบิชอปคาทอลิกจะแต่งตั้งผู้แทนหรือทีมงานเพื่อประสานกับสำนักเลขาธิการแห่งสมัชชาซีน็อด กรุงโรม
ระดับสังฆมณฑล – การทำงานของเขตศาสนปกครอง (สังฆมณฑล) จะเริ่มต้นด้วย “การประชุมก่อนการประชุมซีน็อด” ซึ่งผลของการประชุมจะต้องส่งไปยังสภาบิชอปคาทอลิกของตนเอง บรรดาบิชอปที่เข้าร่วมประชุมในช่วงของการไตร่ตรองจะทำการสรุป ซึ่งจะส่งให้กับสำนักเลขาธิการแห่งสมัชชาซีน็อด ขั้นตอนแรกนี้ต้องทำให้เสร็จภายในเดือนเมษายน 2022 เมื่อกรุงโรมได้รับเอกสารแล้ว คู่มือเอกสารในการทำงานที่เรียกว่า “Instrumentum laboris” จะถูกร่างขึ้น ซึ่งจะนำไปพิมพ์และแจกจ่ายให้กับพระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่งในเดือนกันยายน 2022
ระดับภาคพื้นทวีป – การเริ่มต้นการเสวนาและไตร่ตรองของการประชุมสมัชชาระดับทวีปครั้งที่สอง ซึ่งมีกำหนดให้เกิดขึ้นจากเดือนกันยายน 2022 ถึงเดือนมีนาคม 2023 โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะทำการเสวนาเกี่ยวกับ “Instrumentum laboris” เมื่อสิ้นสุดการอภิปรายกันแล้ว แต่ละกลุ่มในระดับทวีปจะร่างเอกสารขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งพวกเขาจะส่งไปยังสำนักเลขาธิการซีน็อด กรุงโรม ในเดือนมีนาคม 2023
ระดับสากล – การก้าวเดินทางร่วมกันของบรรดาบิชอปตัวแทนแต่ละประเทศจะเริ่มประชุม ณ กรุงโรมในเดือนตุลาคม 2023

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บเรื่องราวสำคัญนี้มาแบ่งปันและไตร่ตรองเพื่อการฟื้นฟูพระศาสนจักร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *