พระสันตะปาปาร้องขอความเห็นใจเพื่อที่จะต่อสู้กับความหิวโหยและการขาดแคลนอาหาร

cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844

ในการประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ครั้งที่ 41 ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2019 พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกมาร้องขอความเห็นใจจากผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน โดยอ้างอิงจากเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 2 ข้อแรกจาก 17 ข้อ คือ “ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่” และ “ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน”

ท่านตรัสว่าปัจจุบันนี้มีผู้คนมากมายที่ขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มที่สะอาดโดยเกิดจากการขาดความร่วมมือทางสังคมและการเมืองที่ไม่ได้เล็งเห็นว่าปัญหาเหล่านี้คือปัญหาระดับสากล ปัญหาการขาดแคลนอาหารและน้ำไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศยากจนเท่านั้น มันเกิดขึ้นกับพวกเรา กับพี่น้องทุกคน ที่เรียกร้องขอความช่วยเหลือจากพวกเราอย่างสิ้นหวัง

ปัญหาการขาดแคลนอาหารและน้ำได้นำไปสู่ปัญหาความแปรปรวนของสิ่งแวดล้อม ปัญหาการอพยพของผู้ลี้ภัย โดยพระสันตะปาปาตรัสว่าตัวเลขของผู้ลี้ภัยที่สูงขึ้นในช่วงหลายปีมานี้แสดงให้เห็นว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาระดับประเทศแต่เป็นปัญหาของมวลมนุษยชาติ

พระสันตะปาปาได้มอบข้อเสนอแนะว่าทางเดียวที่จะต่อสู้กับการขาดแคลนอาหารและน้ำคือการลดความสิ้นเปลืองของอาหารและน้ำลง ซึ่งการกระทำนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทางสังคม และท่านได้เล็งเห็นว่าควรสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเกษตรกรรมในพื้นที่แห้งแล้ง โดยลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม

พระสันตะปาปาได้เรียกร้องรัฐบาล นักธุรกิจ สถาบันการศึกษา ประชาสังคม และภาคเอกชนต่างๆให้ความร่วมมือกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) หรือองค์กรนานาชาติอื่นๆเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาให้อย่างน้อยคนยากจนสามารถเข้าถึงปัจจัยสี่ได้ โดยท่านมีความคาดหวังว่าความหิวโหยจะถูกขจัดไปจากโลกใบนี้เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับโลกละมนุษยชาติต่อไป
By Robin Gomes
แปลและเรียบเรียงโดย นางสาวเพ็ญพิชา กิจพานิช
อ้างอิงจาก
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-06/pope-francis-fao-hunger-food-insecurity-migration-agriculture.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *