พิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน

IMG_4084 (Large)

วันที่ 16 มีนาคม 2021   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2563  ณ หอประชุมเลารา โดยหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน คุณครูหงส์ลดา ขุนสีแก้ว ได้กล่าวรายงาน และมีการรับชมวีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านตลอดปีการศึกษา 2563 ตามแนวอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม” โดยแบ่งหัวข้อการปฏิบัติออกเป็น 8 หัวข้อ ดังนี้ 1) เดือนกรกฎาคม – “THIDA : รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม” 2) เดือนสิงหาคม – “Harmony Family” 3) เดือนกันยายน – “Infinity of love” 4) เดือนตุลาคม – “DEK – DEE” 5) เดือนธันวาคม – “Amazing Gift เพราะชีวิตคือของขวัญ” 6) เดือนมกราคม – “New Year… New You” 7) เดือนกุมภาพันธ์ – “Unlimited love ความรักไร้ขอบเขตจำกัด” และ 8) เดือนมีนาคม – “Knowledge and Virtue ความรู้คู่คุณธรรม”    จากนั้นซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ให้ข้อคิดแก่นักเรียนและคณะครูทุกท่าน และร่วมกันเต้นประกอบเพลงเยาวชน …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *