เข้าเงียบคณะกรรมการสภาอภิบาลอุดรธานี เขต 2

01

วันที่ 15 มีนาคม 2021   ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ และครูสามารถ ไทยลำภู   ตัวแทนจากโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้เข้าร่วมการเข้าเงียบประจำปีของคณะกรรมการสภาอภิบาลอุดรธานี เขต 2   ซึ่งจัดโดยคุณพ่อสมนึก สุทธิ คุณพ่อเจ้าอาวาสพระวิสุทธิวงศ์ ในนามสภาอภิบาลอุดรธานี เขต 2 ซึ่งมีพระสงฆ์ ซิสเตอร์ และฆราวาส ครูคำสอน เข้าร่วมประมาณ 20 คน ณ วัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง อำเภอพรรณา จังหวัดสกลนคร   โดยในช่วงเช้าได้รับฟังการแบ่งปันงานอภิบาลจากคุณพ่อธีระยุทธ อนุโรจน์ จากนั้น ได้ร่วมบูชาขอบพระคุณ และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ในบรรยากาศแห่งความศรัทธา และเป็นหนึ่งเดียว …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *