ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเข้าเยี่ยม 5 องค์การคริสต์

AU_2021_15.03 (0) (Large)

วันที่ 15 มีนาคม 2021  คณะผู้แทนจุฬาราชมนตรี ประกอบด้วย นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี/ผู้แทนจุฬาราชมนตรี และคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะผู้นำ 5 องค์การคริสต์ ณ ชั้น 2 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย    ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูตของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้นำ 5 องค์การคริสต์ จำนวน 35 คน ให้การต้อนรับ โดยการนำของมุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ผู้นำการอธิษฐานภาวนา ร่วมด้วย ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี    นายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ได้อ่านสาส์นและมอบแก่ผู้นำ 5 องค์การคริสต์ จากนั้นได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันในสังคมพหุวัฒนธรรม บรรยากาศแห่งการพบปะเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเป็นกันเองฉันท์พี่น้อง ทุกคนมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเดียวในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศ …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *