อบรมผู้ประกอบการหอพัก “วิถีใหม่…”

01

วันที่ 12 มีนาคม 2021  ซิสเตอร์อากาทา จิตอุทัศน์ และซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซอม ตัวแทนจาก “หอพักหญิงนิรมล” หัวหมาก เข้าร่วมการประชุมในโครงการส่งเสริมบริหารจัดการหอพัก ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช   โดยการดำเนินการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีผู้ประกอบการหอพักในเขตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 เขตบางกะปิ และ เขต 2 เขตประเวศ รวมทั้งนักศึกษาจำนวนทั้งหมดประมาณ 100 คน   มีกิจกรรมการอบรมเรื่อง “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ผู้ประกอบการหอพัก” (CPR & AED)  โดยวิทยากรจากหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาลบาล สิรินธร  ให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป  การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)   จากนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติ เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและพ้นอันตราย   ในช่วงบ่ายมีการบรรยายเรื่อง “หอพักวิถีใหม่ รู้เท่าทันภัยในหอพัก”  โดยวิทยากรจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆกับวิทยากรที่ให้ความรู้   ซึ่งสามารถเพิ่มทักษะในชีวิต และนำไปพัฒนาให้หอพักของมีความปลอดภัยน่าอยู่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *