พัฒนาบุคลากรเครือข่าย Talitha Kum Thailand

01 (Large)

วันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2020  ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค  คุณครูฉัตรชัย หว้านเครือ จากโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี และคุณครูศิริจิต ทองอร่าม จากโรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่าย Talitha Kum Thailand ด้วย MOT Program  ณ โรงแรมกรีนวิว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี   เป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยใช้กุญแจสำคัญที่เป็นพื้นฐานสองประการที่เกิดจากวัฒนธรรมและวิถีความเป็นอยู่ คือ การตระหนักรู้และความกล้าหาญ สร้างเยาวชนเข้มแข็งเข้าใจผู้อื่นและมองเห็นตัวเองในบริบทที่กว้างขึ้น มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 51 คน ซึ่งตัวแทนจากโรงเรียนของคณะนักบวชหญิง ได้รับความรู้ถึง ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ ของ MOT Foundation ซึ่งเริ่มจากประเทศนอร์เวย์ และผ่านฐานกิจกรรมสร้างพลังกล้า Courage to live, Courage to care and Courage to say NO.   ในช่วงสุดท้ายของการอบรม มีการจด MOU เพื่อสร้างเครือข่ายในการจัดอบรมให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ  และปิดการอบรมครั้งนี้ โดยพระคุณเจ้า ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขของสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ   …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *